Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Η ανάγκη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης της εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας, των Εποπτικών Αρχών, και των λοιπών ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων δομείται στη βάση μιας σχέσης εμπιστοσύνης που περνά μέσα από την συνεχή ενημέρωση και λογοδοσία στο επενδυτικό κοινό με διαφάνεια, για όλα όσα αφορούν στην MYTILINEOS.

O κυρίαρχος στόχος της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων είναι να προγραμματίζει και να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών του εσωτερικού και του εξωτερικού και την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο διατάξεις (ΧΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κτλ) εξασφαλίζοντας την ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση τους και την εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους παράλληλα με την ορθή και σύννομη λειτουργία της Εταιρείας.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, προγραμματίζει και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο διατάξεις (ΧΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κτλ) εξασφαλίζοντας την ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση και την εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ταυτόχρονα, έχει την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.