Ενημέρωση Μετόχων

Δικαιώματα Μετόχων

Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους

(i) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

(ii) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε) στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με προσκόμιση σχετικής εγγραφής βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.  Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξης της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική  έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από το φορέα  πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(iii) Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

(iv)  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(v) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου  νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή  δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄ έως γ΄. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

(vi) Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι΄αλληλογραφίας με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά

γ. Λοιπά δικαιώματα μετόχων

(i) Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας.

(ii) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους µε δαπάνες της εταιρείας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

(iii) Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26  του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής  συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 κα να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

(iv) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη , αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον  ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(v) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίμηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

(vi) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ’ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκληση των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28α του κ.ν.2190/1920.

(vii) Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς. Επίσης, μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίμηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(viii) Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ix) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

(x) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

(xi) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

Έγγραφο του άρθρου 4 του ν. 3401/2005

Επαναγορές Ιδίων Μετοχών

Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Η Metlen, σε συνέχεια της από 23.03.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενική Συνέλευσης για την ανανέωση της έγκρισης και των όρων για την επαναγορά ιδίων μετοχών για επιπλέον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες (επέκταση του προγράμματος που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 27.03.2020), δύναται να αποκτήσει ίδιες μετοχές και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτώνται (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία και διατηρεί) δεν θα υπερβεί ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 14.289.116 (142.891.161 Χ 10%) μετοχές. Οι νέες αγορές, μέχρι συμπληρώσεως του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα πραγματοποιούνται εντός εύρους τιμών που θα κυμαίνεται μεταξύ €0,97 (κατώτατη τιμή) έως €25 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, δηλαδή μέχρι τις 23.03.2024.

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει και διατηρεί) προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή.

Μερισματική Πολιτική

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού διανέμεται  στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Ο τρόπος, ο χρόνος  και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται από την Εταιρεία  μέσω των μέσων ενημέρωσης που προβλέπονται στο ν.3556/2007 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.

Χρήση Μέρισμα/Μετοχή Ημ. Αποκοπής Ημ. Πληρωμής
2022 1,24 27/6/2023 3/7/2023
2021 0,42 24/6/2022 1/7/2022
2020 0,36 24/6/2021 1/7/2021
2019 0,36 24/6/2020 1/7/2020
2018 0,36 26/6/2019 2/7/2019
2017 0,32 11/6/2018 15/6/2018
2008 0,1 11/5/2009 19/5/2009
2007 0,51 12/5/2008 20/5/2008
2006 0,6 26/4/2007 7/5/2007
2005 0,4 18/5/2006 26/5/2006
2004 0,2 24/5/2005 16/6/2005
2003 0,1 25/6/2004 2/8/2004
2002 0,05 26/6/2003 1/8/2003
2001 0,06 1/7/2002 12/8/2002
2000 0,29 2/7/2001 6/8/2001
1999 0,15 29/6/2000 7/8/2000
1998 0,09 26/7/1999 26/7/1999
1997 0,09 18/5/1998 18/5/1998
1996 0,15 9/7/1997 9/7/1997
1995 0,21 27/5/1996 27/5/1996
1994 0,88 31/12/1994 31/12/1994

Υπολογισμός Απόδοσης Μερίσματος

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

ΕΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ  
    Αρχικά, το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με τη συστατική πράξη της Εταιρείας, ανερχόταν σε 400.000.000 Δρχ. διαιρούμενο σε 400.000 Ανώνυμες Μετοχές Ονομαστικής Αξίας και Τιμής Διάθεσης 1.000 δρχ. ανά Μετοχή.
12.05.1992 Δ.Σ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 100.000.000 δρχ. με Καταβολή Μετρητών, 100.000 Νέες Ανώνυμες Μετοχές, με Ονομαστική Αξία 1.000 δρχ έκαστη.
20.06.1994 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.846.000 : α. Με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας από την Αναπροσαρμογή Παγίων κατά 1.844.636 &
β. Με Καταβολή Μετρητών 1.364 δρχ., 1.846 Νέες Ανώνυμες Μετοχές  Ονομαστικής Αξίας 1.000 δρχ. έκαστη.
15.09.1994 & 06.02.1995 Γ.Σ. α. Μείωση της Ονομαστικής Αξίας από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ έκαστη.
β. Split Μετοχών από 501.846 σε 2.007.384 Ανώνυμες Μετοχές, για κάθε μία παλαια μετοχή αντιστοιχούν τέσσερις νέες.
γ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 85.405.000 δρχ., 341.620 Νέες Κοινές Ανώνυμες Μετοχές. Τιμή διάθεσης 1.200 δρχ. Έκαστη, η κάλυψη έγινε με Δημόσια Εγγραφή, εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στην Παράλληλη Αγορά.
25.10.1996 Γ.Σ. α. Μείωση Ονομαστικής Αξίας από 250 δρχ. σε 100 δρχ. έκαστη.
β. Split Μετοχών από 2.349.004 σε 5.872.510 Κοινές Μετοχές, για κάθε δύο παλαιές μετοχές διανεμήθηκαν τρεις νέες.
17.06.1997 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 88.088.000 δρχ. με Καταβολή Μετρητών, 880.880 Νέες Κοινές Ανώνυμες Μετοχές, Ονομαστικής Αξίας 100 δρχ. Έκαστη και τιμή διάθεσης 3.300 δρχ. Έκαστη. Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε με Δημόσια Εγγραφή και παραίτηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετάταξη της Εταιρείας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.
11.11.1997 Γ.Σ. α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Υπεραξίας από Αναπροσαρμογή της Αξίας των Παγίων κατά 93.097.955 δρχ.
β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο κατά 1.257.580.045 δρχ.
γ. Συνολική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.350.678.000, με Εκδοση 13.506.780 Νέων Κοινών Ανωνύμων Μετοχών Ονομαστικής αξίας 100 δρχ. έκαστη. Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.
28.07.1998 Γ.Σ. α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 16.208.136.000 δρχ με Καταβολή Μετρητών,  16.208.136 Νέες Κοινές Ανωνύμες Μετοχές Ονομαστικής Αξίας 100 δρχ. έκαστη. Η διανομή των νέων μετοχών έγινε με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.
β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 405.203.400 δρχ. με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο, 4.052.034 Νέες Κοινές Ανώνυμες Μετοχές Ονομαστικής Αξίας 100 δρχ. έκαστη. Οι νέες μετοχές διανεμήθηκαν Δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.
12.07.1999 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4.052.034.000 δρχ., 40.520.340 Νέες Μετοχές Ονομαστικής αξίας 100 δρχ. έκαστη.Οι νέες μετοχές διατέθηκαν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά.Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.
28.06.2000 Γ.Σ. α. Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας από 100 δρχ σε 200 δρχ έκαστη.
β. Reverse Split μετοχών από 81.040.680 σε 40.520.340 Άϋλες Κοινές Ονομαστικές Μετοχές.
01.09.2001 & 29.06.2001 Γ.Σ. α. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 180.315.513 με Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας και Αναπροσαρμογή της Αξίας των Παγίων.
β. Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής από 200 δρχ. σε 204,45 δρχ. έκαστη. Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.
03.09.2007 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω Συγχώνευσης δι' Απορροφήσεως των Εταιρειών "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ" & "ΔΕΛΤΑ PROJECT ABETE" κατά 99.891.977,10€  το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 124.204.181,10€ διαιρούμενο σε 48.707.522 Άϋλες Κοινές Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής Αξίας 2,55€ έκαστη.
26.11.2007 Γ.Σ. α. Split Μετοχών από 48.707.522 σε 116.898.053 Μετοχές & Μείωση της Ονομαστικής Αξίας από €2,55 σε €1,07 έκαστης.
β. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού κατά €876.735,61 για Σκοπούς Στρογγυλοποίησης της Νέας Ονομαστικής Αξίας.
17.12.2007 Γ.Σ. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €92.324,95 και Έκδοση 86.285 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών Ονομαστικής Αξίας €1,07, λόγω Άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών.
13.07.2011  Γ.Σ.  α. Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου κατά €6.030.410,86 με ακύρωση 5.635.898 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,07. Συνεπεία της μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των €119.142.830,80 διαιρούμενο σε 111.348.440 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,07 έκαστη.

β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €5.957.141,54 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δια εκδόσεως 5.567.422 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €1,07 έκαστης.

Συνεπεία της Αύξησης  το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €125.099.972,34 διαιρούμενο σε 116.915.862 Κοινές Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής Αξίας €1,07 έκαστη.

18.05.2015 Γ.Σ.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 11.691.586,20€ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,07€ σε 0,97€.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 113.408.386,14€, διαιρούμενο σε 116.915.862 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97€ έκαστη.

01.06.2017 :  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά (α) €8.312.095,68 λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και (β) €16.883.944,35 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των €138.604.426,17, διαιρούμενο σε 142.891.161 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,97 έκαστη

Κληρονομιές

Κληρονομιά με κληρονοµητήριο:

 1. Πιστοποιητικό Κληρονοµητηρίου
 2. Πιστοποιητικό περί µη ανάκλυσης /τροποποίησης /ακύρωσης του κληρονοµητηρίου
 3. Σχετική αίτηση του κληρονόµου /κληροδόχου, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει α) πλήρη στοιχεία του αιτούντος, β)πλήρη στοιχεία του αποβιώσαντος στο Σ.Α.Τ. (µερίδα & λογαριασµός αξιών), καθώς και Α.Δ.Τ.Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα (πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο).
 5. Πιστοποιητικό του αρ. 105 του Ν.2961/2001. Είναι πιστοποιητικό της εφορίας που βεβαιώνει ότι έχουν δηλωθεί στην εφορία οι µετοχές (θα πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό µε ακρίβεια οι κληρονοµούµενες µετοχές) και έχει καταβληθεί ο τυχόν καταλογισθείς φόρος κληρονοµιάς. Εάν, όµως, σε αυτό υπάρχει η ένδειξη "Δέσµευση υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου", σηµαίνει ότι δεν έχει εξοφληθεί πιθανόν ο φόρος που αναλογεί στις συγκεκριµένες αξίες. Η µεταβίβαση των αξιών στους κληρονόµους πραγµατοποιείται, αλλά οι αξίες παραµένουν δεσµευµένες στον ειδικό λογαριασµό. Οι αξίες θα αποδεσµευτούν, εφόσον οι κληρονόµοι προσκοµίσουν στο Κ.Α.Α. πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονοµιάς (και, κατά συνέπεια, άρσης της σχετικής δέσµευσης).
 6. Κωδικός αριθµός της µερίδας και ο λογαριασµός χρεογράφων (ή µερίδας συγκυρίων και λογαριασµός χρεογράφων συγκυρίων σε περίπτωση συγκυριότητας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βεβαιώνονται δια της προσκοµίσεως ακριβούς αντιγράφου της καρτέλας µε τα στοιχεία µερίδας και λογαριασµού Χρεογράφων από τους Χειριστές, τόσο για τον θανόντα όσο και για τους νόµιµους κληρονόµους.

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

 1. Σχετική αίτηση του κληρονόµου/κληροδόχου, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει α) πλήρη στοιχεία του αιτούντος, β)πλήρη στοιχεία του αποβιώσαντος στο Σ.Α.Τ. (µερίδα & λογαριασµός αξιών), καθώς και Α.Δ.Τ.Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα (πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο).
 3. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντα.
 4. Πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντα.
 5. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβητήσεως του κληρονοµικού δικαιώµατος.
 6. Πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως της κληρονοµιάς (Όλα πρέπει να είναι επικυρωµένα καθώς επίσης τα 4,5 και 6 η εταιρεία τα παραλαµβάνει µε χρονικό όριο ενός µήνα από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο).
 7. Πιστοποιητικό με βάση το άρθρο 105 του ν. 2961/2001. Είναι πιστοποιητικό της εφορίας που βεβαιώνει ότι έχουν δηλωθεί στην εφορία οι µετοχές (θα πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό µε ακρίβεια οι κληρονοµούµενες µετοχές) και έχει καταβληθεί ο τυχόν καταλογισθείς φόρος κληρονοµιάς. Εάν, όµως, σε αυτό υπάρχει η ένδειξη "Δέσµευση υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου", σηµαίνει ότι δεν έχει εξοφληθεί πιθανόν ο φόρος που αναλογεί στις συγκεκριµένες αξίες. Η µεταβίβαση των αξιών στους κληρονόµους πραγµατοποιείται, αλλά οι αξίες παραµένουν δεσµευµένες στον ειδικό λογαριασµό. Οι αξίες θα αποδεσµευτούν, εφόσον οι κληρονόµοι προσκοµίσουν στο Κ.Α.Α. πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονοµιάς (και, κατά συνέπεια, άρσης της σχετικής δέσµευσης).
 8. Κωδικός αριθµός της µερίδας και ο λογαριασµός χρεογράφων (ή µερίδας συγκυρίων και λογαριασµός χρεογράφων συγκυρίων σε περίπτωση συγκυριότητας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βεβαιώνονται µέσω προσκοµίσεως ακριβούς αντιγράφου της καρτέλας µε τα στοιχεία µερίδας και λογαριασµού Χρεογράφων από τους Χειριστές, τόσο για τον θανόντα όσο και για τους νόµιµους κληρονόµους.

Κληρονομιά με διαθήκη:

 1. Σχετική αίτηση του κληρονόµου/κληροδόχου, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει α) πλήρη στοιχεία του αιτούντος, β)πλήρη στοιχεία του αποβιώσαντος στο Σ.Α.Τ. (µερίδα & λογαριασµός αξιών), καθώς και Α.Δ.Τ.- Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα (πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο).
 3. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου περί δηµοσίευσης της διαθήκης (ιδιόγραφης, µυστικής, έκτακτης) ή επικυρωµένο αντίγραφο της δηµόσιας διαθήκης.
 4. Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου, µε τα οποία κηρύχθηκε η ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία κηρύχθηκε κυρία).
 5. Πιστοποιητικό περί µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης.
 6. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονοµικού δικαιώµατος.
 7. Πιστοποιητικό περί µη αποποίησης της κληρονοµιάς. (Τα πιστοποιητικά 5,6 και 7 επίσης επικυρωµένα και η προσκόµισή τους στην εταιρεία πρέπει να γίνει µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο).
 8. Πιστοποιητικό με βάση το άρθρο 105 του ν. 2961/2001. Είναι πιστοποιητικό της εφορίας που βεβαιώνει ότι έχουν δηλωθεί στην εφορία οι µετοχές (θα πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό µε ακρίβεια οι κληρονοµούµενες µετοχές) και έχει καταβληθεί ο τυχόν καταλογισθείς φόρος κληρονοµιάς. Εάν, όµως, σε αυτό υπάρχει η ένδειξη "Δέσµευση υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου", σηµαίνει ότι δεν έχει εξοφληθεί πιθανόν ο φόρος που αναλογεί στις συγκεκριµένες αξίες. Η µεταβίβαση των αξιών στους κληρονόµους πραγµατοποιείται, αλλά οι αξίες παραµένουν δεσµευµένες στον ειδικό λογαριασµό. Οι αξίες θα αποδεσµευτούν, εφόσον οι κληρονόµοι προσκοµίσουν στο Κ.Α.Α. πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονοµιάς (και, κατά συνέπεια, άρσης της σχετικής δέσµευσης).

Κωδικός αριθµός της µερίδας και ο λογαριασµός χρεογράφων (ή µερίδας συγκυρίων και λογαριασµός χρεογράφων συγκυρίων σε περίπτωση συγκυριότητας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βεβαιώνονται δια της προσκοµίσεως ακριβούς αντιγράφου της καρτέλας µε τα στοιχεία µερίδας και λογαριασµού Χρεογράφων από τους Χειριστές, τόσο για τον θανόντα όσο και για τους νόµιµους κληρονόµους.