Ενεργειακό Χαρτοφυλάκιο

Ο Τομέας Ενέργειας της Metlen διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας, που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα).
Επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται στην Εμπορία και Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργεί ειδική πλατφόρμα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ενώ για την κάλυψη των αναγκών της σε φυσικό αέριο αναπτύσσεται και στην διαχείριση – εμπορία φυσικού αερίου. 
Η Metlen δραστηριοποιείται ενεργά, από το 2008, στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Η εταιρεία είναι μέλος της Ελληνικής και Ιταλικής αγοράς ενέργειας (χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας) και πραγματοποιεί συναλλαγές με την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), Βουλγαρία, Τουρκία, Ουγγαρία και Ρουμανία.

            1. Θερμικοί σταθμοί 1,2 GW σε λειτουργία

444,48MW Θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο φυσικό αέριο, της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.
436,6MW Θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο φυσικό αέριο, της «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.», στο Ενεργειακό Κέντρο των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.
334MW Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο φυσικό αέριο, της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

 

           2. Μονάδες ΑΠΕ 211 MW σε λειτουργία

           3. Άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (διασυνοριακού εμπορίου)

           4. Δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

           5. Πλατφόρμα εμπορίας εκπομπών CO2

           6. Διαχείριση, εμπορία & προμήθεια φυσικού αερίου