Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ)

Το ενεργειακό σύστημα υπό μετάβαση

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον αντιληπτές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2030 περιγράφουν ένα ενεργειακό σύστημα με σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο ηλεκτρικός τομέας συνεισφέρει σημαντικά στη διαδικασία απανθρακοποίησης, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να πρωταγωνιστεί. Είμαστε πλέον στην εποχή όπου το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι ευθέως συγκρίσιμο και ανταγωνιστικό ως προς το κόστος παραγωγής των συμβατικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ΑΠΕ διεκδικούν ισότιμο ρόλο στο ηλεκτρικό σύστημα κι ισότιμους όρους συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το θεσμικό πλαίσιο αναπροσαρμόζεται στη συγκεκριμένη προοπτική. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) είναι οι νέες οντότητες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η πλήρης ενσωμάτωση των μονάδων ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Υποχρέωση των Κατόχων Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4414/2016, οι Σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι:

  • οι Κάτοχοι Σταθμών που έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) με τον ΔΑΠΕΕΠ.
  • οι Κάτοχοι Σταθμών που έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3468/2006 ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του Ν. 3468/2006, και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (παρ. 19 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016).
  • οι Κάτοχοι Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συμμετέχουν απευθείας στην αγορά χωρίς να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση βάσει του άρθρου 12 Α του Ν. 4414/2016

Οι παραπάνω κατηγορίες Σταθμών, μπορούν να εκπροσωπηθούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Φο.Σ.Ε..

Το όραμα της MYTILINEOS

H MYTILINEOS, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου – Protergia, αναγνωρίζει την επιχειρηματική της δράση ως τμήμα της συνολικής εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επενδύει στρατηγικά στην παραγωγή από φυσικό αέριο υπό το πρίσμα του μεταβατικού καυσίμου που λειτουργεί συμπληρωματικά στην παραγωγή από ΑΠΕ.

Επενδύει στις ΑΠΕ και στη σωρευτική εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με στόχο να άρει τα όποια εμπόδια προκύπτουν από τη διασπορά της παραγωγής τους. Στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση όλων των συνεργειών που προκύπτουν από την ισχυρή της καθετοποίηση, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας ωφέλειας με όλους τους συνεργαζόμενους συντελεστές σε αυτή την προσπάθεια.

 

Εφαρμογή Target Model

H εφαρμογή του Target Model από 1/11/2020 αντικατέστησε τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) με α. την αγοράς Επόμενης Ημέρας, β. την Ενδοημερήσια αγορά, και γ. την Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market). Στην πρώτη φάση εφαρμογής του Target Model οι κάτοχοι μονάδων ΑΠΕ δε θα είναι υπόχρεοι εξισορρόπησης (balancing responsible parties) μέχρι η ΡΑΕ να γνωμοδοτήσει ότι η ενδοημερήσια αγορά διαθέτει επαρκή ρευστότητα και να περάσουμε στην πλήρη εφαρμογή του Target Model, οπότε πλέον η ευθύνη εξισορρόπησης θα είναι πλήρης για όλους. Σε αυτή τη φάση το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα θα είναι συζευγμένο με την Ιταλία και πολύ πιθανά με τη Βουλγαρία που σημαίνει μια πλειάδα επιλογών ως προς τη δυναμική διαχείριση των αποκλίσεων πρόβλεψης – παραγωγής τόσο χρονικά στις 3 αγορές (Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας, Εξισορρόπησης) όσο και γεωγραφικά εντός της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης λειτουργεί η πλατφόρμα ενδοημερήσιας συνεχούς διαπραγμάτευσης XBID όπου για παράδειγμα μια απόκλιση στην Ισπανία μπορεί να καλυφθεί άμεσα και διμερώς από ένα αντισυμβαλλόμενο στη Γερμανία.

Φο.Σ.Ε. MYTILINEOS/Protergia

Η εταιρεία MYTILINEOS, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου-Protergia, δημιούργησε τον δικό της Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης για την εκπροσώπηση των Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από την ΡΑΕ συνολικής ισχύος 1500 MW.

Ο Φο.Σ.Ε. Protergia της MYTILINEOS διαθέτει ήδη ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ έχοντας στο χαρτοφυλάκιο του Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ όλων των τεχνολογιών – Αιολικά Πάρκα, Φ/Β Σταθμοί, Σταθμοί Βιομάζας/Βιοαερίου, Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΜΥΗΣ) και Σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) – παρέχει αξιόπιστα τις υπηρεσίες εκπροσώπησης στους Κατόχους των Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το εξειδικευμένο στελεχιακό του δυναμικό και με συνεργασίες με εταιρείες που έχουν εμπειρία από τις πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές εκπροσώπησης ΑΠΕ χτίζει ένα Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης με διεθνείς αξιώσεις όπου:
Α. βελτιστοποιεί την πρόβλεψη παραγωγής των εκπροσωπούμενων μονάδων ΑΠΕ αξιοποιώντας και προσαρμόζοντας διαφορετικές τεχνικές προβλέψεων, ενσωματώνοντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές αλλά και αποτελέσματα πρωτοποριακής έρευνας στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και της θεωρίας πιθανοτήτων.
Β. κατανέμει την ενέργεια των εκπροσωπούμενων μονάδων ΑΠΕ στις επιμέρους αγορές σύμφωνα με τις αποφάσεις μιας ομάδας έμπειρων ενεργειακών διαπραγματευτών οι οποίοι βασίζονται σε σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης και προσομοίωσης των αγορών καθώς και σε ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων οι οποίες προσφέρουν ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω και της καθετοποίησης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ
Γ. προσφέρει λύσεις διαμοιρασμού και αντιστάθμισης κινδύνου με τη μορφή των PPAs (Power Purchase Agreements) διαφόρων τύπων (sleeved, synthetic, proxy revenue swap) και χρονικής διάρκειας (1-10 έτη) όσον αφορά την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε συνδυασμό και με τις ανάγκες της εκπροσώπησης του φορτίου της Λιανικής.
Δ. αποτελεί έναν από τους πλεόν φερέγγυους εγχώριους οικονομικούς δρώντες με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση
Ε. κοιτάζει στο μέλλον προσφέροντας λύσεις Εικονικής Μονάδας Παραγωγής (Virtual Power Plant), όπου και θα ενταχτούν οι εκπροσωπούμενες μονάδες ΑΠΕ και σε δεύτερο χρόνο σύγχρονες μονάδες αποθήκευσης διαφορετικών τεχνολογιών

Με λίγα λόγια οι παραγωγοί ΑΠΕ που εκπροσωπούνται από το Φο.Σ.Ε. Protergia της MYTILINEOS εμπιστεύονται την δική τους ενέργεια σε καλά χέρια.

Βασικός στόχος όλων όσων δραστηριοποιούνται στο Φο.Σ.Ε. Protergia της MYTILINEOS αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρηματικού οικοσυστήματος μεταξύ κατόχων μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εξειδικευμένων εταιρειών στο χώρο της πρόγνωσης και παρακολούθησης, καθώς επίσης και ερευνητικών εργαστηρίων, η καρδιά του οποίου θα είναι ο Φο.Σ.Ε. Protergia της MYTILINEOS.
 

Σήμερα το χαρτοφυλάκιο μας αποτελείται από Σταθμούς συνολικής ισχύος 895 ΜW και πλήθους 711.

Απόφαση ΡΑΕ | Τροποποίηση ΡΑΕ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εmail: fose@mytilineos.gr

Τ: +30 210 3448 651 

Τ: +30 210 2784 053

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies