Επιτροπές

Η Metlen στο πλαίσιο των νέων αρχών της Εταιρικής της Διακυβέρνησης έχει συγκροτήσει 3 επιτροπές: την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια του ν.4706/2020. Ο ακριβής αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το ΔΣ και ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του ΔΣ δεν μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος της διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς πρόσφατες γνώσεις στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων μελών της Επιτροπής διενεργείται από το ΔΣ, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του ΔΣ που είναι τετραετής, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η θητεία της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 07.06.2022.

Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

 • H παρακολούθηση
 1. του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
 2. της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και
 3. της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, όπου συμπεριλαμβάνεται:
  • η παροχή γενικών κατευθύνσεων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά στο πλαίσιο εργασίας και τις δραστηριότητες που θα ελεγχθούν,
  • η εξέταση των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της,
  • η ενημέρωσή της σε τακτική βάση για την πορεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και
  • η επιβεβαίωση ότι σημαντικά προβλήματα και αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, καθώς επίσης και ότι οι σχετικές εισηγήσεις, έχουν κοινοποιηθεί και συζητηθεί έγκαιρα με τη Διοίκηση, η οποία έχει λάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Επιπλέον η Επιτροπή δικαιούται όποτε το κρίνει απαραίτητο να αναζητά από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ή τρίτους, πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την ορθή άσκηση του έργου της.

Σύνθεση

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος είναι σήμερα μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ABC Factoring του ομίλου της Alpha Bank. Είναι επίσης μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΧΑΕ) και μη εκτελεστικό μέλος στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών της Εκκαθάριση Συναλλαγών (ΕΤΕΚ) και Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ). Τέλος, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΒΕΕ και Trade Estates Ανώνυμος Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Τραπεζών, της Διαχείρισης Επενδύσεων και των Κεφαλαιαγορών.

Στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009) και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank (Επικεφαλής της μονάδας Wealth Management) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης (2009-2017). Στη διάρκεια της θητείας του στην Alpha Bank έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, Πρόεδρος της Alpha Finance ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων ΑΕ και μέλος διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank London.

Την περίοδο 1996-2000 ήταν επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως Θεσμικών Επενδυτών.

Πριν από τη θητεία του στον Όμιλο της Alpha Bank κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Εργασίας, την Εμπορική Τράπεζα και την ΕΤΕΒΑ και συμμετείχε σε διοικητικά συμβούλια θυγατρικών τους.

Γεννημένος το 1953, έχει αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και είναι κάτοχος  BSc (Econ) από το London School of Economics, MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education.

ΤΙΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Η κα Τίνα (Κωνσταντίνα) Μαυράκη έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στο αντικείμενο των χρηματοοικονομικών & επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματοδοτήσεων, αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και ελέγχου με σημαντική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1998 και έχει έδρα το Λονδίνο.

Έχει υπηρετήσει σε καίριες επιτελικές θέσεις στις επενδυτικές τράπεζες Morgan Stanley και Citigroup, καθώς και στη διεθνή εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων Noble Group, όπου διαχειρίστηκε επενδύσεις σε τίτλους και εμπορεύματα ύψους εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές.
Διαθέτει εκτενή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και σε due diligence, σε χρηματοοικονομικά θέματα όσο και σε θέματα λειτουργίας και έως πρόσφατα ως Επικεφαλής του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου του επενδυτικού ομίλου Barak Fund Mgt Ltd με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους US$ 1.4 δισεκ.. Επίσης διετέλεσε Διευθύντρια Οικονομικών στο Τμήμα Διαχείρισης Πρώτων Υλών του επενδυτικού ομίλου Gemcorp Capital LLP με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους USD 1.75 δισεκ. Έχει εξειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικού κινδύνου .
Η κα Μαυράκη είναι κάτοχος MA και BA in Philosophy, Politics & Economics από το Oxford University, καθώς και MSc in Finance από το London Business School, UK. Επίσης είναι κάτοχος του CFA Charter και του Certificate in Company Direction από το UK Institute of Directors.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΑ

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ και Visiting Professor in Practice στο London School of Economics and Political Science. Διαθέτει πολυετή εμπειρία εποπτείας ελεγκτικών μηχανισμών και αναδιοργάνωσης διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) καθώς και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Τράπεζας για σχέδια συνταξιοδότησης.

Επίσης κατά τη διάρκεια της 9ετούς θητείας του στην EBRD διετέλεσε Πρόεδρος της ομάδας συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προώθησε την έγκριση και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Τράπεζας στην Ελλάδα. Το επιστημονικό του έργο εστιάζεται στις αγορές κεφαλαίων, τις ιδιωτικές επενδύσεις και την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με αναπτυξιακές τράπεζες, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συντονίσει διεθνείς ερευνητικές ομάδες και έχει συνεργαστεί με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αναπτυξιακών πολιτικών και με την επιχειρηματική κοινότητα, ειδικότερα όταν πρόκειται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την εξελισσόμενη δυναμική των κεφαλαιαγορών και της καινοτομίας. Οι επενδύσεις της EBRD στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του ανήλθαν σε 4.360 εκ. ευρώ με τη χρηματοδότηση 67 επενδύσεων και απόθεμα 890 εκ. ευρώ σε 19 επενδυτικά σχέδια. Ο κ. Μπαρτζώκας γεννήθηκε το 1962.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΑΝΤΖΟΥ

Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου

Η Βασιλική Πράντζου γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Α’ Ιδιωτικού Δικαίου) από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβητής, ενώ έχει παρακολουθήσει και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων για στελέχη (e-mba) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006, ενώ έχει ενταχθεί στη νομική υπηρεσία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από το 2014.

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και εξετάζει και επεξεργάζεται θέματα: (α) αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων και λοιπών διευθυντικών στελεχών,  και (β) της καταλληλότητας των υφιστάμενων και υποψηφίων μελών του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.  Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ορίζονται από το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να έχει υπηρετήσει σε επιτροπή αποδοχών για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν από τον διορισμό του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής μόνο εάν είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κατά τον ορισμό του ως Προέδρου του Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος της Επιτροπής. Η επιλογή των υποψηφίων μελών της Επιτροπής διενεργείται από το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κώδικα τον οποίο εφαρμόζει και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι:

 • Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών.
 • Η εξέταση και υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται, αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
 • Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.
 • Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεόμενη με αμοιβές.
 • Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 • Ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 • Η ανά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.
 • Η διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών διοικητικού συμβουλίου, και
 • Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του.

Σύνθεση

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director)

Ο κ. Γιάννης Πετρίδης είναι από το 2013 Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Refresco N.V., με έδρα το Ρότερνταμ, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ποτών ιδιωτικής ετικέτας στον κόσμο, με έσοδα περίπου 4 δισ. Ευρώ και 60 μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Μεξικό. 

Ο Γιάννης ήταν επικεφαλής της εισαγωγής της Εταιρείας στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ το 2015. Μέχρι το 2016, κατείχε επίσης τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Largo (μητρικής της Wind Hellas), σημαντικού παρόχου σταθερών, ευρυζωνικών και κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Σήμερα, ο Γιάννης είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PUIG, με παγκόσμια παρουσία στην αγορά της μόδας και των αρωμάτων, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκονται εμπορικές επωνυμίες όπως η Nina Ricci, η Paco Rabanne, η Carolina Herrera και ο Jean Paul Gaultier. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της PUIG. Την περίοδο 2005-2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Campofrio Food Group, της μεγαλύτερης εταιρείας αλλαντικών στην Ευρώπη, ο οποίος εισήχθη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης. Κατά το διάστημα αυτό, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατά την περίοδο 2010-2013 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Panrico (Ισπανία), ηγέτιδας στον κλάδο των σνακ, καθώς και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 

Ο Γιάννης εργάστηκε επί 23 χρόνια με την PepsiCo Inc. Μεταξύ 2000-2010 διετέλεσε Πρόεδρος Ευρώπης του ομίλου εμφιάλωσης Pepsi Bottling Group, επεκτείνοντας σημαντικά την παρουσία του Ομίλου σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ισπανία και η Τουρκία, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών εξαγορών, δημιουργώντας μια επιχείρηση με κύκλο εργασιών 4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, 20 εγκαταστάσεις παραγωγής και πάνω από 10000 εργαζομένους. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της PBG, η οποία αποσπάστηκε την PepsiCo και εισήχθη στο NYSE το 1999. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του Προέδρου PepsiCo Ισπανίας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της PepsiCo Ελλάδας/Βαλκανίων, ενώ κατείχε και διάφορες θέσεις μάρκετινγκ και franchise στην εταιρεία, στη Μέση Ανατολή, ασχολούμενος με όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τόσο του Τομέα Ποτών όσο και του Τομέα Τροφίμων της PepsiCo.

Πριν από την PepsiCo, ο Γιάννης συνεργάστηκε με την Procter and Gamble Company, στη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Γεννήθηκε το 1958 και έχει πτυχίο Bachelors και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Masters με Διάκριση) στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και MBA από το Harvard Business School. Κατάγεται από την Κύπρο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Κακαράς έχει διατελέσει από το Σεπτέμβριο του 2012 Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης στη Mitsubishi Power Europe Ltd. Οι τρέχουσες δραστηριότητές του επικεντρώνονται στην ευέλικτη λειτουργία θερμικών σταθμών, στις κυψέλες καυσίμου (fuelcells) και την ηλεκτρόλυση, την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα και την ανακύκλωση CO2. Από το 2018, είναι SeniorVice President για Ενεργειακές Λύσεις και Νέα Προϊόντα στη Mitsubishi Power Europe Ltd.

Ο κύριος Κακαράς, γεννήθηκε το 1962, έλαβε το Πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), και εν συνεχεία το Διδακτορικό του από το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο του Braunschweig στη Γερμανία. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία το 1991 και υπηρέτησε ως Καθηγητής στο ΕΜΠ έως το 2012, οπότε και έλαβε εκπαιδευτική άδεια. Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι Καθηγητής μερικής απασχόλησης στο ΕΜΠ. Έχει προσκληθεί ως Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Βαρσοβίας και του Τόκυο. Από το 1999 έως το 2018, ήταν Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ).
Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την εκπαίδευση και την έρευνα, ο Εμμανουήλ Κακαράς έχει υπάρξει σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2010 έως το 2012 ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο καθηγητής Κακαράς έχει ευρύτατη ενασχόληση σε θέματα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο 2018, ήταν Πρόεδρος της European PowerPlantSuppliers Association (EPPSA) και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EU Turbines. Εκπρόσωπος της Mitsubishi Heavy Industries στο Hydrogen Council και σε άλλες πρωτοβουλίες σχετικές με το Υδρογόνο.

ΤΙΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η κα Τίνα (Κωνσταντίνα) Μαυράκη έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος στο αντικείμενο των χρηματοοικονομικών & επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματοδοτήσεων, αντιστάθμισης κινδύνου, καθώς και ελέγχου με σημαντική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1998 και έχει έδρα το Λονδίνο.

Έχει υπηρετήσει σε καίριες επιτελικές θέσεις στις επενδυτικές τράπεζες Morgan Stanley και Citigroup, καθώς και στη διεθνή εταιρεία διαχείρισης εμπορευμάτων Noble Group, όπου διαχειρίστηκε επενδύσεις σε τίτλους και εμπορεύματα ύψους εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές.
Διαθέτει εκτενή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και σε due diligence, σε χρηματοοικονομικά θέματα όσο και σε θέματα λειτουργίας και έως πρόσφατα ως Επικεφαλής του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου του επενδυτικού ομίλου Barak Fund Mgt Ltd με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους US$ 1.4 δισεκ.. Επίσης διετέλεσε Διευθύντρια Οικονομικών στο Τμήμα Διαχείρισης Πρώτων Υλών του επενδυτικού ομίλου Gemcorp Capital LLP με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους USD 1.75 δισεκ. Έχει εξειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικού κινδύνου .
Η κα Μαυράκη είναι κάτοχος MA και BA in Philosophy, Politics & Economics από το Oxford University, καθώς και MSc in Finance από το London Business School, UK. Επίσης είναι κάτοχος του CFA Charter και του Certificate in Company Direction από το UK Institute of Directors.

ΛΗΔΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Εταιρικός Γραμματέας

Η κα Λήδα Κοντογιάννη είναι  Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικός Γραμματέας της  MYTILINEOS.

Ως ειδική στα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης εμπνεύστηκε, σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και το Χρηματιστήριο Αθηνών, του οποίου διετέλεσε Γενική Δ/ντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδρυσή του, το 2012 μέχρι και το 2017.

Νωρίτερα, ως Συντονίστρια στον  ΣΕΒ διαχειρίστηκε, μεταξύ άλλων, τους τομείς των οικονομικών, των εταιρικών υποθέσεων, της εταιρικής διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης, της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και της εσωτερικής αγοράς. Από το 2004 μέχρι το 2007, διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου του Οργανισμού Enterprise Greece, του επίσημου φορέα προώθησης επενδύσεων της Ελλάδας.

Σε μεγάλο τμήμα της καριέρας της, από το 1989 μέχρι το 2004, κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στη διαχείριση θεσμικών κεφαλαίων στον τραπεζικό και τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της Alpha Bank, της ETEBA και της Ionian Bank.

Επιπλέον έχει διατελέσει μη-εκτελεστικό μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως στο Χρηματιστήριο Παραγώγων, καθώς και εταιρειών του Δημοσίου. Επίσης, υπήρξε μέλος αρκετών υπουργικών επιτροπών, όπως του Υπ. Ανάπτυξης για την αναθεώρηση του Εταιρικού Δικαίου,  του Υπ. Εργασίας, του Υπ. Οικονομικών, του Υπ. Εσωτερικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση.

Είναι Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Λέσχης Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων, μέλος ΔΣ της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας μελών ΔΣ ecoDa και του Women in Leadership.

Είναι κάτοχος Ph.D. in Finance και M.A. in Accounting & Finance από το Lancaster University, στη Μεγάλη Βρετανία.

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Metlen επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ενσωμάτωση των πολιτικών και διαδικασιών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίες της Εταιρείας. Σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή συνδρομής στο Δ.Σ. σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας για τη δημιουργία αξίας και στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία) και η εποπτεία της εφαρμογής της υπεύθυνης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που αξιολογείται τακτικά βάσει των αποτελεσμάτων και των επιδόσεών της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Σύνθεση

Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης συστάθηκε με την από 2.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΣΟΦΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Πρόεδρος

Γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc ,Deree College) και Οικονομικά (MSc Econ, London School of Economics). Εργάστηκε, ως οικονομική αναλύτρια για δύο χρόνια στο «Τμήμα Βραχυχρόνιων Οικονομικών Προβλέψεων» του Υπουργείου Συντονισμού, πέντε χρόνια στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τραπέζης Ελλάδος και από το 1990 στην MYTILINEOS, αναπτύσσοντας τους τομείς Εταιρικών Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως μέλος Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ (2012-2014) και του Γενικού Συμβουλίου έκτοτε, διετέλεσε από το 2000 έως το 2010 εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, η «ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και του Δικτύου «Διεθνής Διαφάνεια - Hellas». Από το 2013, μέλος στο Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου καθώς και της Επιτροπής Πολιτισμού του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Η κυρία Πέγκυ Αντωνάκου είναι Γενική Διευθύντρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης της GOOGLE. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας κατά την περίοδο 2012-2019. Έχει βαθιά εμπειρία στους τομείς του Μάρκετινγκ και της Γενικής Διοίκησης, αφού έχει στελεχώσει βασικές θέσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. 

Εντάχτηκε στην ομάδα της Microsoft τον Φεβρουάριο του 2012 ως Διευθύντρια Πωλήσεων και ανέλαβε την ηγεσία της εταιρείας ως Γενική Διευθύντρια τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Αργότερα ανέλαβε εκτεταμένη ευθύνη ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Microsoft Ελλάδας βραβεύτηκε ως η καλύτερη θυγατρική στον κόσμο μεταξύ χωρών σχετικού μεγέθους.

Πριν την Microsoft ήταν στην DELL S.A, όπου κατείχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Καταστημάτων Καταναλωτών και SMB για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη & Ιταλία. Εργάστηκε για πρώτη φορά στην DELL το 2002, στο τμήμα Μάρκετινγκ στην έδρα τη εταιρείας στο Όστιν, Τέξας των ΗΠΑ. Προηγουμένως κατείχε θέσεις στις General Motors USA και στην Opel Bank GMBH.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και πτυχίου MBA από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέλος, ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Κακαράς έχει διατελέσει από το Σεπτέμβριο του 2012 Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης στη Mitsubishi Power Europe Ltd. Οι τρέχουσες δραστηριότητές του επικεντρώνονται στην ευέλικτη λειτουργία θερμικών σταθμών, στις κυψέλες καυσίμου (fuelcells) και την ηλεκτρόλυση, την ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα και την ανακύκλωση CO2. Από το 2018, είναι SeniorVice President για Ενεργειακές Λύσεις και Νέα Προϊόντα στη Mitsubishi Power Europe Ltd.

Ο κύριος Κακαράς, γεννήθηκε το 1962, έλαβε το Πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), και εν συνεχεία το Διδακτορικό του από το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο του Braunschweig στη Γερμανία. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία το 1991 και υπηρέτησε ως Καθηγητής στο ΕΜΠ έως το 2012, οπότε και έλαβε εκπαιδευτική άδεια. Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι Καθηγητής μερικής απασχόλησης στο ΕΜΠ. Έχει προσκληθεί ως Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Βαρσοβίας και του Τόκυο. Από το 1999 έως το 2018, ήταν Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ).
Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την εκπαίδευση και την έρευνα, ο Εμμανουήλ Κακαράς έχει υπάρξει σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2010 έως το 2012 ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο καθηγητής Κακαράς έχει ευρύτατη ενασχόληση σε θέματα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο 2018, ήταν Πρόεδρος της European PowerPlantSuppliers Association (EPPSA) και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EU Turbines. Εκπρόσωπος της Mitsubishi Heavy Industries στο Hydrogen Council και σε άλλες πρωτοβουλίες σχετικές με το Υδρογόνο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μέλος, Αντιπρόεδρος Α’, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το 1946. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με δίπλωμα Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Είναι Πρόεδρος της μεταλλευτικής εταιρείας Δελφοί - Δίστομον, θυγατρικής της MYTILINEOS και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ.

Κατά τη διάρκεια της 48ετούς δραστηριότητάς του στη διεθνή βιομηχανία αλουμινίου, διετέλεσε διαδοχικά διευθυντής του εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου της Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ, διευθυντής έρευνας αλουμινίου του Γαλλικού ομίλου Pechiney, CEO της βιομηχανικής εταιρείας παραγωγής αλουμινίου Tomago στην Αυστραλία, Vice President Technology και μέλος του Executive Committee του κλάδου αλουμινίου του ομίλου Pechiney και στη συνέχεια του Καναδέζικου ομίλου Alcan. Όταν, το 2005, ο όμιλος Μυτιληναίος απέκτησε την Αλουμίνιον της Ελλάδος, ο Σπύρος Κασδάς επέστρεψε στην Ελλάδα και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και στη συνέχεια Πρόεδρος της εταιρείας, μέχρι την απορρόφησή της από την MYTILINEOS το 2017.

ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μέλος, ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Η Ναταλία Νικολαΐδη υπηρέτησε στην Credit Suisse (CS) για 24 χρόνια την τελευταία πενταετία δε, ως global General Counsel του Tομέα Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών.  

Προηγουμένως, είχε διατελέσει  Head of Risks and Controls για τον πιο πάνω Τομέα, καθώς και δικηγόρος της CS, στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, σε  θέματα κεφαλαιαγοράς και συγχωνεύσεων & εξαγορών.  Είναι  ιδρυτής της Dynamic Counsel, ανεξάρτητης εταιρείας συμβούλων επί στρατηγικής και εμπορικών συναλλαγών.  Επίσης η κα Νικολαΐδη άσκησε δικηγορία στη Νέα Υόρκη από το 1991 έως το 1996. Είναι κάτοχος πτυχίου Economics από το Yale University και μεταπτυχιακών τίτλων, στη Νομική (Juris Doctor) και Master of Science in Foreign Service, από το  Georgetown University, καθώς  και  Masters in European Union Law από το  College of Europe στη Bruges του  Βελγίου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και  μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι από το 2005, όταν ο Όμιλος εξαγόρασε την Αλουμίνιο της Ελλάδος διατελώντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλουμίνιο της Ελλάδος. Είναι επίσης Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της θυγατρικής εταιρίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  ΜΝG Trading Α.Ε,  καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στον Τραπεζικό Κλάδο ως στέλεχος της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγορών της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ). Διετέλεσε για πάνω από 7 χρόνια επικεφαλής του Investment Banking και στη συνέχεια και του Private Banking της SOCIETE GENERALE στην Ελλάδα, προτού μετακινηθεί στην SIGMA SECURITIES προκειμένου να αναλάβει επικεφαλής της Ανάπτυξης Εργασιών και του Corporate Finance. Το 2000 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (IBG) και Πρόεδρος της IBG ΑΕΔΑΚ.    Πριν προσχωρήσει στον Όμιλο το 2005 κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Εταιρείας Ακινήτων της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ).

Έχει διατελέσει μέλος σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια και Επενδυτικές Επιτροπές εταιρειών.

Ο κ. Παπαδόπουλος σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες (B.A. George Washington University) και Χρηματοοικονομικά (M.B.A., The American University) στην Washington D.C. των Η.Π.Α.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Γραμματέας Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Sterling University of Scotland.

Διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Από το 2001 μέχρι το 2014 εργάστηκε ως εξειδικευμένος σύμβουλος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) με κύριες ασχολίες την εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικών κατευθύνσεων και εξειδικευμένων επιχειρηματικών ερευνητικών εργαλείων για την προώθηση και την εφαρμογή της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Από το 2014 εργάζεται στην MYTILINEOS S.A., αναλαμβάνοντας το 2020 τη θέση του Διευθυντή Αειφόρου Ανάπτυξης της Εταιρείας.