Εσωτερικός Έλεγχος

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας. Βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Βασικές αρχές λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας έχει την άμεση γενική ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρία και στις μη εισηγμένες θυγατρικές. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών της στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Διευθυντής Εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστημάτων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της Εταιρίας.

Βασικός στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή λογικής επιβεβαίωσης στους μετόχους, ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρίας.

Ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που σημαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρα σε εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), καθώς και με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρίας.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, εργαζόμενους, χώρους και δραστηριότητες της Εταιρείας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρέχει στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου κάθε πληροφορία και στοιχείο απαραίτητο για την διεκπεραίωση της εργασίας της και συνεργάζεται με αυτήν τόσο κατά την διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας όσο και για την υλοποίηση των προτάσεων βελτίωσης που υποβάλλονται.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει εχεμύθειας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζονται και παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους.

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας
 • Επισκόπηση του συστήματος παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών προς τη Διοίκηση της Εταιρείας
 • Επιβεβαίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρείας
 • Διενέργεια τακτικών και έκτακτων απογραφών
 • Έλεγχος των λογιστικών αλλά και γενικά των μηχανογραφικών συστημάτων της Εταιρείας
 • Επισκόπηση των μέσων διαφύλαξης των παγίων στοιχείων της Εταιρείας

Πραγματοποίηση εκτάκτων ελέγχων μετά από έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου ή του Διοικητικού Συμβουλίου γενικότερα.

 • Παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης των κανονισμών λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών
 • Έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων, που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία της Εταιρείας, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω του χρηματιστηρίου
 • Έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της Διοίκησης, αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας
 • Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες
 • Έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων
 • Επιβεβαίωση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων
 • Αναφορά στην Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

Ενημέρωση εγγράφως τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο της Επιτροπής Ελέγχου ή / και του Διοικητικού Συμβουλίου για τους διενεργούμενους ελέγχους και παρουσία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

 • Παροχή, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, συνεργασία με αυτές και διευκόλυνση με κάθε δυνατό τρόπο του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Στελέχωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Η στελέχωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι τέτοια έτσι ώστε να παρέχει διαβεβαίωση στην Επιτροπή Ελέγχου ότι η τεχνική ικανότητα και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εσωτερικών ελεγκτών είναι κατάλληλο για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν.

Η Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, σε πλήρη συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου, καθορίζει τα κατάλληλα εκείνα κριτήρια εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας για την κάλυψη των θέσεων των εσωτερικών ελεγκτών, προσδίδοντας την κατάλληλη βαρύτητα στο εύρος εργασίας και στο επίπεδο ευθύνης κάθε ελεγκτή.

Ορκωτοί Ελεγκτές

H Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές.

Ο Έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2021 ανατέθηκε στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies