Κανονισμοί και Πολιτικές

Κωδικοποιημένο Καταστατικό MYTILINEOS

Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης της MYTILINEOS για συνεχή βελτίωση και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας αποτυπώνει τις γενικές αρχές που καθορίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τους κανόνες ηθικής που οφείλουν να τηρούν όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις δραστηριότητές του, όπως επίσης και οι συνεργάτες του μεταξύ των οποίων εργολάβοι, προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι. Ο Κώδικας είναι σημαντικός για την Εταιρεία, αφού η τήρησή του συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του βασικού στρατηγικού στόχου, που είναι η Συνεχής και Υπεύθυνη Ανάπτυξη της. Ο Κώδικας, διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται με ακεραιότητα, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τη φήμη της, που αποτελεί το πιο πολύτιμο άυλο περιουσιακό της στοιχείο, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της.

Πολιτική Πολυμορφίας

Πολιτική Καταλληλότητας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Γνωστοποίησης

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, της απόφασης υπ' αριθμ. 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η MYTILINEOS προς το σκοπό ενημέρωσης και διευκόλυνσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (εφεξής "νόμος"), της απόφασης υπ' αριθμ. 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "η απόφαση") και της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "η εγκύκλιος").

ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 14 του νόμου, αποτελεί ατομική υποχρέωση: (α) κάθε μετόχου εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, και (β) κάθε προσώπου (μετόχου ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας εταιρίας, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, να ενημερώσει σχετικώς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρία, για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων δημοσιοποίησε το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο με ανακοίνωσή της, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.mytilineos.com) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στα άρθρα 9 έως και 14 του νόμου και στην απόφαση, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του νόμου, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου του εκδότη, ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο που απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου:

  1. πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή
  2. λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή
  3. ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου. Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα. Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

2. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,
  2. την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
  3. την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ορίων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9 του νόμου και
  4. την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του νόμου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

3. Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο του εκδότη όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου. Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:

Στον εκδότη στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Αρτέμιδος αρ. 8, στο Μαρούσι Αττικής με Τ.Κ. 15125, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ.: 210 6877436), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007". Για τη διευκόλυνση των μετόχων, η υποβολή μπορεί να γίνει και με αποστολή στο fax: 210 6877 400, με συνοδευτικό φύλλο αποστολής, που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από το αρμόδιο Τμήμα της Εταιρίας.

και

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα) και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007". Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: +30 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο του νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας MYTILINEOS κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 210 68 77 476.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies