Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η MYTILINEOS εφαρμόζει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένη με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου – 2018 (THE UK CORPORATE GOVERNANCE CODE – 2018), που αντανακλά τη νέα της στρατηγική, βασισμένη στα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικότητας και βέλτιστων πρακτικών. 

Mέσω της νέας εταιρικής δομής και διακυβέρνησής της, η MYTILINEOS επιδιώκει την ενίσχυση του διαλόγου  με τους επενδυτές της με απώτερο σκοπό την αποδέσμευση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της. Με οδηγό τις νέες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, η MYTILINEOS χαράσσει τη στρατηγική της και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις πολιτικές, τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία της, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τα συμφέροντα των μετόχων της.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο  παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (THE UK CORPORATE GOVERNANCE CODE – 2018) υιοθετήθηκε από τη MYTILINEOS, κατόπιν σχετικής από 15.11.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies