Κανονιστική Συμμόρφωση

Η MYTILINEOS ως υπεύθυνος επιχειρηματικός πολίτης ενσωματώνει πλήρως στη δραστηριότητά της το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζουν τόσο η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και τα διεθνή forums που συμμετέχει.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης της MYTILINEOS για συνεχή βελτίωση και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας αποτυπώνει τις γενικές αρχές που καθορίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τους κανόνες ηθικής που οφείλουν να τηρούν όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις δραστηριότητές του, όπως επίσης και οι συνεργάτες του μεταξύ των οποίων εργολάβοι, προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι. Ο Κώδικας είναι σημαντικός για την Εταιρεία, αφού η τήρησή του συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του βασικού στρατηγικού στόχου, που είναι η Συνεχής και Υπεύθυνη Ανάπτυξη της. Ο Κώδικας, διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται με ακεραιότητα, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τη φήμη της, που αποτελεί το πιο πολύτιμο άυλο περιουσιακό της στοιχείο, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της.

Κώδικας Δεοντολογίας προμηθευτών και συνεργατών

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικής της θέσης, η MYTILINEOS στοχεύει στη βελτιστοποίηση αλλά και την προαγωγή μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρείας, μέχρι το 2025, είναι η ενσωμάτωση απαιτήσεων σχετικών με τη βιώσιμη ανάπτυξη στη διαδικασία επιλογής νέων προμηθευτών, καθώς και η δέσμευση των υφιστάμενων στις καλές και υπεύθυνες πρακτικές, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συμπράξεων για καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων και την αμοιβαία εναρμόνιση στόχων και προσδοκιών.

Η MYTILINEOS, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact), βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια διαμόρφωσης των πολιτικών και των διαδικασιών της ώστε οι επιχειρηματικές της πρακτικές να συμβαδίζουν με τις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος των συνεργατών και των προμηθευτών της είναι καταλυτικός αφού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Ο «Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών» της εταιρείας αποτελεί μια δέσμη κατευθυντήριων οδηγιών που ορίζει τα βασικά πρότυπα της δεοντολογικής συμπεριφοράς, των αξιών και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες η MYTILINEOS αναμένει από όλους τους Προμηθευτές/Συνεργάτες της να υιοθετούν αλλά και να προάγουν με τη σειρά τους στις συναλλαγές τους με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους πελάτες τους.

Εκπαιδεύσεις σε θέματα Συμμόρφωσης

Ένα σημαντικό μέρος του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι οι εκπαιδεύσεις. Οι εκπαιδεύσεις υποστηρίζουν την κουλτούρα ηθικής και συμμόρφωσης σε όλο τον οργανισμό.
Βοηθούν στην επαγρύπνηση των εργαζομένων σχετικά με την νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές, αλλά και προσφέρουν λύσεις σε καθημερινές επαγγελματικές καταστάσεις δια μέσω ανάλυσης περιπτώσεων. Στόχος των εκπαιδεύσεων είναι οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις προβληματικές καταστάσεις, να μπορούν να τις επιλύσουν και σε περίπτωση αμφιβολίας να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν για περεταίρω βοήθεια.
Υπάρχει μεγάλη θεματολογία εκπαίδευσης η σημαντικότερη από τις οποίες είναι η εκπαίδευση στον κώδικα δεοντολογίας της MYTILINEOS η οποία εμπεριέχει όλα τα θέματα του κώδικα σε επαρκή ανάλυση.
Υπάρχουν δύο μορφές εκπαίδευσης, οι εκπαιδεύσεις με φυσική παρουσία και αυτές με τη χρήση υπολογιστή. Παρότι οι δια ζώσης εκπαιδεύσεις επιτρέπουν τη ζωντανή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή, η οποία τις περισσότερες φορές υπερσκελίζει την ύλη, οι εκπαιδεύσεις μέσω υπολογιστή επιτρέπουν την εύκολη διάχυση σε κάθε σημείο του κόσμου στο οποίο βρίσκονται οι εργαζόμενοι και επίσης παρέχει ευελιξία στο οτι οι εργαζόμενοι μπορούν να την ολοκληρώσουν με το δικό τους ρυθμό και πρόγραμμα. Η ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων καταγράφεται με σκοπό όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν την έχουν ολοκληρώσει.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Περαιτέρω, από την 25.05.2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος εισάγει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός»).

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψίστης σημασίας για την MYTILINEOS (εφεξής η «Εταιρεία»). Ως εκ τούτου, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται μόνον σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και όπου αυτό απαιτείται σχετικά με λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτά και λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων μεταξύ άλλων από απώλεια, εσφαλμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Privacy Policy

Πολιτική για τοποθέτηση ιχνηλατών σε ιστοσελίδες

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, για να παράσχει μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία. Επιπροσθέτως κάποια cookies εξυπηρετούν την εμπορική προβολή ή /και προώθηση της MYTILINEOS. Σε αυτή την ενότητα, χρησιμοποιούμε γενικά τον όρο "cookies" ως ένα συγκεντρωτικό όρο για να περιγράψουμε τεχνικές όπως cookies, Flashcookies και webbeacons.

Cookie Policy

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ)

CCTV

Κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς: Πρόσωπα που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς και την Ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, τα πρόσωπα τα οποία ασκούν Διευθυντικά καθήκοντα στη MYTILINEOS καθώς και οι στενοί δεσμοί αυτών έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στη MYTILINEOS καθώς και στην Ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς τις συναλλαγές τους σε αξιόγραφα της MYTILINEOS εντός τριών μερών.
Η Διεύθυνση κανονιστικής συμμόρφωσης τηρεί κατάλογο προσώπων τα οποία ασκούν Διευθυντικά καθήκοντα, ο οποίος περιλαμβάνει και τους στενούς δεσμούς αυτών, και ενημερώνει συχνά τα πρόσωπα τα οποία ασκούν Διευθυντικά καθήκοντα για τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τις περιόδους απαγόρευσης συναλλαγών πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ενδελεχής έλεγχος τρίτων μερών

Η MYTILINEOS προσδοκεί ότι όλοι οι συνεργάτες της κατέχουν παρόμοια επίπεδα ακεραιότητας όταν λειτουργούν για λογαριασμό της. Για αυτό το λόγο η MYTILINEOS έχει καθορίσει μια  διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου της ακεραιότητας των συνεργατών της για συγκεκριμένους τύπους συνεργασιών.

Ο συνεργάτης καλείται να παρέχει στη MYTILINEOS όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Όταν η συγκέντρωση των στοιχείων ολοκληρωθεί, ένας Compliance Officer ελέγχει τη διαδικασία ως προς την πληρότητά της και τον εναπομείναντα κίνδυνο και εισηγείται στον αρμόδιο Διευθυντή ο οποίος θα εγκρίνει ή απορρίψει τη συνεργασία. Όλες οι συνεργασίες ελέγχονται διαρκώς για σημάδια κινδύνου κατά την εκτέλεσή τους.

Δίαυλοι Υποβολής Αναφορών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενθαρρύνει τη χρήση των διαθέσιμων εταιρικών (εσωτερικών) διαύλων αναφοράς για να διασφαλίσει τον έγκαιρο έλεγχο και την κατάλληλη ενημέρωση της Διοίκησης.


Αναφορές, μέσω των εταιρικών διαύλων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., μπορούν να υποβάλλουν εργαζόμενοι της Εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης καθώς και υποψήφιοι ή πρώην εργαζόμενοι, σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και άλλοι επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία και πρόσωπα που απασχολούνται, υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών της της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.


Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, του απορρήτου και της προστασίας των προσώπων από κάθε μορφής αντίποινα υπό τους όρους των ελληνικών νόμων 4990/2022 και 4808/2021.


Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε εργαζόμενους οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη. Επίσης, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ο νόμος για τη συκοφαντική δυσφήμιση είναι εφαρμόσιμος στις χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τι πρέπει να αναφέρετε
Θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ελληνικού νόμου Ν.4990/2022 (δημόσιες συμβάσεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές, πρόληψη της απάτης, διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ασφάλεια και συμμόρφωση των προϊόντων, ασφάλειας μεταφορών, προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, προστασία των καταναλωτών, προστασία ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, προστασίας από την ακτινοβολία και πυρηνικής ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων), ζητήματα που άπτονται των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ζητήματα που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, καθώς και ζητήματα του νόμου 4808/2021 σχετικά με την βία και παρενόχληση στην εργασία.

Διαθέσιμοι Δίαυλοι για την υποβολή αναφοράς.

  1. Υποβολή αναφοράς μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αναφορών:
    https://mytilineos.ethics.help/
  2. Αποστολή email στο: mytilineos[at]ethics.email
    (συνδέεται ανώνυμα με την παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορών, χωρίς να αποκαλύπτεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναφέροντα).
  3. Αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Υπόψη του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Αρτέμιδος 8, 151 25 Μαρούσι.
  4. Μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο αναφέρων λαμβάνει επιβεβαίωση παραλαβής της αναφοράς εντός επτά ημερών από την υποβολή της, καθώς και ενημέρωση για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας εντός τριμήνου από την υποβολή της αναφοράς.


H υποβολή αναφοράς μέσω των διαύλων επικοινωνίας #1 & #2 πραγματοποιείται σε περιβάλλον πλήρους εμπιστευτικότητας, και κατ’ επιλογή του αναφέροντα μπορεί να πραγματοποιηθεί ανώνυμα. Μετά την υποβολή αναφοράς μέσω του διαύλου #1, ο αναφέρων λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης από την πλατφόρμα αναφορών, ώστε να μπορεί αργότερα να συνδεθεί στην εικονική θυρίδα της Αναφοράς και να απαντήσει σε ερωτήσεις που έθεσε η ομάδα αξιολόγησης ή να ενημερωθεί για την πρόοδο της αναφοράς του. Για το δίαυλο #2 η επικοινωνία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να αποκαλύπτεται η διεύθυνση email του αναφέροντα στην Εταιρεία.


Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν επίσης να υποβάλλουν αναφορές σε εξωτερικούς διαύλους αναφορών που διαχειρίζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) σύμφωνα με τον νόμο 4990/2022. https://aead.gr/submit-complaint

Πολιτική Καταπολέμησης της Απάτης, Διαφθοράς & Δωροδοκίας

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε αναγνωρίζει ότι η απάτη, διαφθορά και δωροδοκία, είναι σοβαρά και δύσκολα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα διεθνώς, απειλώντας τη χρηστή διοίκηση, υπομονεύοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στρεβλώνοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Η Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται, η ίδια ή/και μέσω των θυγατρικών της, διεθνώς, και μεταξύ άλλων, σε περιοχές και αντικείμενα υψηλής διακινδύνευσης σε θέματα απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο να εκτεθεί σε τέτοιου είδους φαινόμενα, σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 37001:2016 (σύστημα διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας) και θεσπίζει τη σχετική πολιτική καταπολέμησης της απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies