20 ΔΕΚ 2021

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2022

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022 (*)

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022:

- Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021: Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2022: Τετάρτη 4 Μαΐου  2022

- Τακτική Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

- Αποκοπή Μερίσματος 2021: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

- Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2021 – Ημερομηνία Καταγραφής: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022**

- Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2021: Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

- Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2022 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

- Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2022: Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022       

- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2022: Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

 

(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

(**) Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν εγκριθεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί μετά από τη λήξη, την 17 Ιουνίου 2022, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας.

 

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mytilineos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies