26 ΑΥΓ 2021

MYTILINEOS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης παραμένει η MYTILINEOS, παρά τις πρωτόγνωρες προκλήσεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο εξαιτίας της πανδημίας του Covid 19. Η Εταιρεία πέτυχε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, έχοντας ως εφόδια τα στρατηγικά πλεονεκτήματά της, τις συνέργειες που προκύπτουν από το διαφοροποιημένο προφίλ της και την συνεχή προσπάθεια των ανθρώπων της, συμβάλλοντας στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και στην οικονομική μεγέθυνση της χώρας.

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής της στρατηγικής της, η  Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο του «εταιρικού DNA» της MYTILINEOS. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και να συμβάλει σε ένα νέο αποδοτικό παραγωγικό μοντέλο, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται και στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του έτους 2020[1], η οποία δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Πρόκειται για τη 13η συνεχόμενη Έκθεση δημοσίευσης Μη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων, που επικεντρώνεται:

α) στην ανάλυση του τρόπου που διαχειρίζεται η MYTILINEOS, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, κάθε θέμα που είναι Ουσιαστικό τόσο για τους Κοινωνικούς της Εταίρους, όσο και για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ευρύτερη επίδοσή της σε θέματα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης (ESG).

β) στη δέσμευση της Εταιρείας στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και στη συμβολή της στην αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, σε συνθήκες μάλιστα διευρυμένης αβεβαιότητας και οικονομικής ύφεσης λόγω της πανδημίας.

Σημαντικά στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 της MYTILINEOS:

 • δημιουργία μιας νέας στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
 • δημιουργία ενός νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, ανακοίνωση του μετασχηματισμού του Τομέα Έργων EPC – METKA στον σύγχρονο και καινοτόμο Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και ενοποίηση του Τομέα Εμπορίας Φυσικού Αερίου με τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • εφαρμογή ενός πολύπλευρου σχεδίου δράσης για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19.
 • καθορισμός φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2019 και επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050, στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης της Εταιρείας στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
 • παραγωγή και διανομή κοινωνικού προϊόντος αξίας €1,3 δισ.
 • αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 5%.
 • δημοσιοποίηση νέας Εταιρικής Πολιτικής για τη Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • αύξηση κατά 38% της παραγωγής καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ), επί του συνόλου παραγωγής ενέργειας της Εταιρείας, από το 2019.
 • μείωση ποσότητας των αποβλήτων προς τους χώρους υγειονομικής ταφής κατά 39,1% σε σχέση με το 2019.
 • υλοποίηση και υποστήριξη 14 βασικών κοινωνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών επενδύοντας περισσότερα από €3,2 εκατ. προς όφελος σχεδόν 25.000 πολιτών.
 • εκπαίδευση 40 βασικών προμηθευτών στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact) και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • οικειοθελής υιοθέτηση και εφαρμογή υψηλότερων προτύπων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας ήδη ευθυγραμμιστεί με το 70% περίπου των σχετικών απαιτήσεων.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/dimosieuseis-viwsimis/dimosieuseis-eva/ ενώ μέσω του νέου microsite Sustainability Actions Map παρουσιάζεται η επίτευξη της δημιουργίας αξίας για κάθε δραστηριότητα της MYTILINEOS, μέσω των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της.

 

 [1] Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 της MYTILINEOS συντάχθηκε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τα Πρότυπα GRI, τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Global Compact και τις αρχές του Διεθνούς Προτύπου ISO 26000, το AA1000AP 2018 Accountability Principles Standard. Επίσης, έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή (KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.) σύμφωνα με το πρότυπο  ISAE 3000 και τις απαιτήσεις του προτύπου AA1000AS v3 (2020) για εργασίες διασφάλισης Τύπου 2 (Type 2).εκτηεσ