01 ΑΥΓ 2022

Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 1 Αυγούστου 2022 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 23.03.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 29.7.2022, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 13.743 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €14,8896 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €204.627,20. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 4.889.619 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,4219% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies