20 ΜΑΪ 2024

Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 20 Μαΐου 2024 – Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 17.5.2024, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 15.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €38,5667 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €578.500,00. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 4.862.569 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,4030% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.