27 ΙΑΝ 2023

Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 27 Ιανουαρίου 2023 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 23.03.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 26.1.2023, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 16.087 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €23,1271 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €372.045,46. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 4.578.593 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,2043% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies