23 ΦΕΒ 2024

Ενημέρωση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2024

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2024: Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

- Τακτική Γενική Συνέλευση: Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

- Αποκοπή Μερίσματος 2023: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024

- Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2023 – Record Date: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024**

- Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2023: Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024

- Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2024 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

- Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2024: Τρίτη 6 Αυγούστου 2024      

- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2024: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024

(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

(**) Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν εγκριθεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί μετά από τη λήξη, την 21 Ιουνίου 2024, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mytilineos.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies