27 ΝΟΕ 2023

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (*)

- Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023 & Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2024: Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

- Τακτική Γενική Συνέλευση: Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

- Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2024 & Τηλεδιάσκεψη:   

  Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

- Οικονομική Έκθεση 1ου Εξαμήνου 2024: Τρίτη 6 Αυγούστου 2024       

- Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2024: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024

 

(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mytilineos.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies