04 ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Φώτιος Σπυράκος, Εκτελεστικός Διευθυντής Administration & Επικεφαλής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, σύμφωνα με γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 29.8.2023 σε πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 380.462,80 ευρώ.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies