20 ΜΑΡ 2023

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η Gioralex Holdings Limited, νομικό πρόσωπο συνδεδεμένο με τον κ. Νίκο Παπαπέτρου, Executive Director M Renewables της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 17.3.2023 γνωστοποίηση προς την Εταιρεία, προέβη την 17.3.2023 σε αγορά 20.900 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 501.453,70 ευρώ.