Επιχειρηματική ηθική

Πολιτικές και δεσμεύσεις

Μηδενική ανοχή σε καταστάσεις διαφθοράς και δωροδοκίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών , οι οποίοι δύναται να επικαιροποιηθούν όταν απαιτηθεί.

Η λειτουργία της Εταιρείας ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» αποτυπώνεται από τη συμμετοχή της σε διεθνείς πρωτοβουλίες ενίσχυσης της διαφάνειας (UN Global Compact), σε εθνικές ομάδες εργασίας και γενικότερα και την προσήλωσή της στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Η MYTILINEOS έχει δεσμευθεί επισήμως στην 10η αρχή του UN Global Compact, σύμφωνα με την οποία «Είναι αντίθετη σε κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού, της δωροδοκίας και των πληρωμών διευκόλυνσης» και η οποία λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της σχετικής κουλτούρας ηθικής σε όλη την Εταιρεία.

Επιδράσεις και Κυριότεροι κίνδυνοι

Επιδράσεις

Υφιστάμενες θετικές επιδράσεις

Η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας και η Επιχειρηματική Ηθική αποτελούν ουσιαστικό θέμα για τη MYTILINEOS γιατί δύναται:

α) να συμβάλει στην αναγνώριση, στην καταγραφή, στην καλύτερη αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων, καθώς και στη νομοθετική συμμόρφωση που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για την MYTILINEOS, σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησής της,

β) να εξυπηρετήσει τους επιχειρηματικούς στόχους της, όπως π.χ. κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων στο πλαίσιο της υποβολής προσφορών για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων από πελάτες ή από χρηματοδοτικά ιδρύματα και γ) να ενισχύσει την προστασία της Εταιρείας από τυχόν φαινόμενα διαφθοράς, απάτης, υπεξαίρεσης και κατάχρησης, ενισχύοντας περαιτέρω την εταιρική της εικόνα.

Η Εταιρεία λειτουργεί με βάση τη διαφάνεια και την έμφαση στην πάγια δέσμευση της για μηδενική ανοχή σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας στις δραστηριότητές της, την εφαρμογή των Κωδικών Δεοντολογίας, και στην αποφυγή αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών που αποτρέπουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Δυνητικές αρνητικές επιδράσεις

Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας, της απάτης, της παραβίασης του υγειούς ανταγωνισμού, και του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες υπονομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης. Ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν περιλαμβάνονται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, η έμμεση συμμετοχή σε αθέμιτες πρακτικές ειδικά σε χώρες δραστηριοποίησης με αυξημένο δείκτη διαφθοράς, καθώς και η παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της κοινωνίας.

Κυριότεροι Κίνδυνοι

Η MYTILINEOS μέσω της δραστηριοποίησής της σε αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες όπου σύμφωνα με την ετήσια έρευνα (Δείκτης αντίληψης της διαφθοράς) του Οργανισμού Διεθνής Διαφάνειας (Transparency International), βρίσκονται στην περιοχή υψηλού κινδύνου διαφθοράς, ενδέχεται να εκτεθεί σε πληρωμές διευκόλυνσης ή λοιπές παροχές προς τους τοπικούς εταίρους, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των έργων. Οποιαδήποτε τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές και τις ηθικές πρακτικές της Εταιρείας θέτει σε κίνδυνο την καλή φήμη, την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων και κατ’ επέκταση τα οικονομικά της αποτελέσματα και την δυνατότητα να αναλαμβάνει έργα.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

  • Η MYTILINEOS διενεργεί σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της Εταιρικής Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management).
  • Σε χώρες υψηλού κινδύνου διαφθοράς, η Εταιρεία εγκαθιστά μηχανισμό καταγγελιών
  • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της MYTILINEOS εξέδωσε το 2021 Πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων των εργαζομένων και συνεργατών.
  • Η Εταιρεία μεριμνά για τη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού ανά κατηγορία έκθεσης σε κανονιστικό κίνδυνο σε θέματα του κώδικα δεοντολογίας.

Αποτελέσματα

  • 0 (μηδενικά) επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς, μέσω των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται στα Τμήματα Αγορών – Προμηθειών των Τομέων Δραστηριότητας της Εταιρείας
  • 0 (μηδενική) παραγωγική δραστηριότητα του Τομέα Μεταλλουργίας στις 20 χώρες που έχουν τη χαμηλότερη κατάταξη με βάση τον οργανισμό Διεθνής Διαφάνειας.
  • 0 (μηδενικά) περιστατικά πολιτικών συνεισφορών σε πολιτικά κόμματα ή πρόσωπα.
  • Διενεργήθηκε μελέτη κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και αξιολόγηση μέσω του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies