Κανονιστική συμμόρφωση

Δέσμευση

Λειτουργία σε πλήρη αρμονία, συμμόρφωση και τήρηση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές λειτουργίας σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.

Επιδράσεις και Κυριότεροι κίνδυνοι

Επιδράσεις

Υφιστάμενες θετικές επιδράσεις

Η διατήρηση της κανονιστικής συμμόρφωσης σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και προϊοντικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι η συνολική εταιρική δραστηριότητα είναι σύννομη και ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της MYTILINEOS και των Κοινωνικών Εταίρων που συναλλάσσονται μαζί της (πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, διοικητικών αρχών κ.α.).

Δυνητικές αρνητικές επιδράσεις

Η MYTILINEOS εφαρμόζει σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και συμμόρφωσης με τις κανονιστικές και νομοθετικές αλλαγές και εξελίξεις ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ύπαρξης αρνητικών επιδράσεων μη συμμόρφωσης που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές, στη φήμη και κατά συνέπεια, στην ικανότητα της MYTILINEOS να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Κυριότεροι Κίνδυνοι

 • Κίνδυνοι οικονομικής φύσεως, από ενδεχόμενες αρνητικές εκβάσεις δικαστικών διενέξεων που αφορούν στη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία εν γένει.
 • Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με τους όρους των περιβαλλοντικών αδειών των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση παράβασης των ισχυουσών ρυθμίσεων, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να επιβάλουν πρόστιμα ή κυρώσεις, καθώς και να ανακαλέσουν ή να αρνηθούν να ανανεώσουν άδειες και εγκρίσεις.
 • Κίνδυνοι προερχόμενοι από τη δραστηριοποίηση της MYTILINEOS σε χώρες με αναδυόμενες οικονομίες, στις οποίες οι λειτουργίες της ενδεχομένως να επηρεάζονται από τις πολιτικές συνθήκες και τις μεταβολές σε αυτές. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

 • Η MYTILINEOS α) συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, β) διασφαλίζει ότι οι σχέσεις και οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο, γ) ενημερώνεται για τις ισχύουσες διαχρονικά νομικές της υποχρεώσεις και δ) έχει διαδικασίες παρακολούθησης των νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τους τομείς δραστηριοποίησής της και επανεξετάζει και αξιολογεί σε τακτική βάση τη συμμόρφωση της με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές άδειες των επιχειρησιακών μονάδων της Εταιρείας είναι μία διαδικασία η οποία διεξάγεται εσωτερικά, σε τακτική βάση σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και ετησίως από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο τρίτο φορέα που αναλαμβάνει τον έλεγχο και την πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Η Εταιρεία, ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), μεριμνά ώστε οι επιχειρηματικές της πρακτικές να συμβαδίζουν με τις δέκα (10) διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές του Συμφώνου.
 • Κατά τη διάρκεια υποβολής προσφορών για ένα έργο, εφαρμόζονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες (σύστημα διαχείρισης ή διαδικασίες δέουσας επιμέλειας) για την αποτροπή της δωροδοκίας και της διαφθοράς καθώς και της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.
 • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει αναπτύξει δύο εκπαιδεύσεις για το προσωπικό: την εκπαίδευση στην προστασία προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και την εκπαίδευση στον Κώδικα Δεοντολογίας της MYTILINEOS (CoC).

Αποτελέσματα

 • 0 (μηδενικά) περιστατικά μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και του συναφούς αντικτύπου σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
 • 0 (μηδενικά) περιστατικά ένδικης προσφυγής ή οικονομικές κυρώσεις για συμπεριφορές αντίθετες προς τον ανταγωνισμό, αντιμονοπωλιακές ή μονοπωλιακές πρακτικές, θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, δραστηριότητες καρτέλ ή καθορισμού τιμών.
 • 0 (μηδενικά) σημαντικά ευρήματα από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies