Πρότυπα Δημοσιεύσεων

GRI

Αποστολή του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) είναι η παροχή ενός πλαισίου κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών για την έκδοση εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές και οδηγίες αποτελούν το πιο ευρέως αποδεκτό πρότυπο αναφοράς, σε διεθνές επίπεδο, της οικονομικής, της περιβαλλοντικής καθώς και της κοινωνικής επίδρασης και επίδοσης των οργανισμών (επιχειρηματικών και μη). H Metlen έχει υιοθετήσει οικειοθελώς, από το 2008, τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI ως το βασικό πλαίσιο δημοσιοποίησης των Μη Χρηματοοικονομικών της στοιχείων, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες εκδόσεις του Οργανισμού, όπως τα νέα «GRI Standards».

SASB

Η αποστολή του οργανισμού SASB (Sustainability Accounting Standards Board) είναι να αναπτύξει και να διαδώσει πρότυπα αξιολόγησης για τη βιωσιμότητα, που βοηθούν τις εισηγμένες επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν σημαντικές και χρήσιμες για λήψη αποφάσεων πληροφορίες προς τους επενδυτές. Διαθέσιμα για 77 τομείς βιομηχανικής δραστηριότητας, τα Πρότυπα προσδιορίζουν το σύνολο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων καθώς και θεμάτων διακυβέρνησης (ESG) που σχετίζονται περισσότερο με τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειών ανά τομέα δραστηριοποίησης. Η Metlen εφαρμόζει μία σύνθεση των Προτύπων Δημοσίευσης (SASB και GRI), κατά την κατάρτιση της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, προσδιορίζοντας τα ζητήματα βιωσιμότητας που ενδέχεται να επηρεάζουν την οικονομική ή λειτουργική της επίδοση.

TCFD

Η Metlen είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στην επίσημη λίστα των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD), αποδεικνύοντας εμπράκτως για ακόμα μία φορά τις δεσμεύσεις ESG που έχει αναλάβει για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού χρηματοοικονομικού συστήματος. Η διεθνής πρωτοβουλία TCFD παρέχει στις εταιρείες και τους οργανισμούς που συμμετέχουν τις απαραίτητες συστάσεις/κατευθύνσεις για την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη δραστηριότητά τους. Η Metlen, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικών με την κλιματική αλλαγή, έχει εκδώσει ειδική Έκθεση TCFD.