ESG Scorecard

2019 2020 2021

Περιβάλλον

Συνολικές εκπομπές CO2 (Scope 1 & 2 - t CO2e)

4.639.324 4.459.424 4.063.959

Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές CO2 (Scope 1 & 2 - t CO2e)

3.055.561 2.840.274 2.619.917

Τομέας Μεταλλουργίας: Ειδικές εκπομπές CO2
(t CO2e Scope 1 & 2 / t παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου)1

8,70 6,98 6,53

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου: Ειδικές εκπομπές CO2
(kg CO2e Scope 1 & 2 / MWh παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)

329 324 322

Έσοδα που προέρχονται από προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη (% των συνολικών εσόδων)2

- - 55%

Συνολικές εκπομπές CO2 που αποφεύχθηκαν (t CO2e)3

207.802 287.088 250.113

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
(% επί της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας)

6,5% 8,6% 9,7%

Συνολικές εκπομπές NOx & SOx (t)

5.187,3 4.670 4.577

Στερεά απόβλητα που επαναχρησιμοποιήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν
(% επί των συνολικών παραγόμενων στερεών αποβλήτων)

17,8% 18,6% 24,9%

Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων
(% επί των συνολικών παραγόμενων στερεών αποβλήτων)

12,3% 2,4% 2,0%

Κατανάλωση φρέσκου νερού (ML)4

n/a 5.245 5.301

Ποσοστό αποκατάστασης χρησιμοποιημένης περιοχής κατά την εξορυκτική διαδικασία

82,3% 83,3% 84,3%

Κοινωνία

Συνολική απασχόληση (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι)

3.662 3.856 4.823

Ποσοστό εργαζομένων μερικής απασχόλησης (άμεσα εργαζόμενοι)

0,7% 0,5% 0,6%

Δείκτης κινητικότητας εργαζομένων5

5,2% 6,0% 6,1%

Αριθμός δυστυχημάτων (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι)

0 1 1

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας
(άμεσα εργαζόμενοι)6

n/a 0,53 0,85

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας
(έμμεσα εργαζόμενοι)6

n/a 0,38 0,29

Ποσοστό γυναικών στην εργασία

18,0% 19,0% 18,7%

Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης7

17,8% 19,4% 21,1%

Μέσος όρος ημερών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο (ημέρες / έτος)

3,1 2,0 1,8

Αριθμός ωφελούμενων πολιτών από τα εταιρικά κοινωνικά προγράμματα/πρωτοβουλίες

30.641 31.602 52.899

Αριθμός προμηθευτών που εκπαιδεύτηκαν στις αρχές του
UN Global Compact

40 50 35

Διακυβέρνηση

Ποσοστό συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου

60% 70% 75%

Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

11 11 11

Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

55% 64% 64%

Πολυμορφία Διοικητικού (γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο)

18% 27% 27%

Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών Επιτροπής Ελέγχου

100% 100% 100%

Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών Επιτροπής Αποδοχών

100% 100% 100%

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης

- Ναι Ναι

Σύνδεση μεταβλητών αποδοχών στελεχιακού προσωπικού με δείκτες Βιωσιμότητας

Ναι Ναι Ναι

Περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας

0 0 0

Οικονομικές επιβαρύνσεις από περιστατικά παραβίασης του
Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (€)

0 0 0

Οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία (σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά & κοινωνικά) (€)

0 0 0
 • 1 Οι ειδικές εκπομπές πρωτόχυτου Αλουμινίου υπολογίζονται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS στην διεθνή πρωτοβουλία ASI (Aluminium Stewardship Initiative) και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Aluminium Carbon Footprint Technical Support Document (WA, Feb-2018), του International Aluminium Institute, για την προσέγγιση LEVEL 1. Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες παραγωγής αλουμινίου ηλεκτρόλυσης, αλουμινίου χυτηρίου και παραγωγής ανόδων.
 • 2 Περιλαμβάνει έσοδαπου προέρχονται από δραστηριότητες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις (eligibilitycriteria) για να συμπεριληφθούν στη λίστα των δραστηριοτήτων όπως ορίζονται από το EUTaxonomy. Το EUTaxonomyείναι ένα σύστημα ταξινόμησης, το οποίο δημιουργεί έναν κατάλογο περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EuropeanGreenDeal).
 • 3 Αφορά τις εκπομπές που θα προέκυπταν απουσία των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της MYTILINEOS. Υπολογίζεται μέσω του πολλαπλασιασμού της παραγόμενης ενέργειας (MWh) από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά (<10MW)) που βρίσκονται σε λειτουργία και του συντελεστή μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε CO2e με βάση το ενεργειακό μείγμα της χώρας κατά το έτος αναφοράς.
 • 4 Η διαφορά μεταξύ της συνολικής ποσότητας φρέσκου νερού που αντλείται και της συνολικής ποσότητας φρέσκου νερού που απορρίπτεται. Ως φρέσκο λογίζεται το νερό με συγκέντρωση ολικών διαλυμένων στερεών ίση ή μικρότερη από 1.000 mg/l. Ημεθοδολογίαυπολογισμού του συγκεκριμένου δείκτη είναι σύμφωνα με το πρότυπο GRI 303-5 (2018).
 • 5 Αριθμός εθελοντικών αποχωρήσεων ως ποσοστό του μέσου αριθμού άμεσων υπαλλήλων της Εταιρείας κατά το συγκεκριμένο έτος. Οι περιπτώσειςλήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν θεωρούνται εθελοντικές αποχωρήσεις.
 • 6 Η μεθοδολογία μέτρησης των ατυχημάτων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο GRI 403-9 (2018). Περιλαμβάνει όλα τα δυστυχήματα καθώς και ατυχήματα που οδήγησαν σε ημέρες αδείας, περιορισμένη εργασία ή μεταφορά σε άλλη εργασία, ιατρική περίθαλψη εκτός από τις πρώτες βοήθειες ή απώλεια συνείδησης ή σοβαρό τραυματισμό ή κακή υγεία που διαγνώστηκε από ιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας. Περιλαμβάνει όλα τα ατυχήματα και συμβάντα που συνέβησαν κατά τη μεταφορά του υπαλλήλου από τον τόπο της ιδιωτικής του δραστηριότητας (π.χ. κατοικία) και από ένα χώρο εργασίας και μόνο όταν αυτή η μεταφορά έχει οργανωθεί από την Εταιρεία.
 • 7 Ποσοστό επί του στελεχιακού προσωπικού της Εταιρείας.
2019 2020 2021

Περιβάλλον

Συνολικές εκπομπές CO2 (Scope 1 & 2 - t CO2e)

4.639.324 4.459.424 4.063.959

Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές CO2 (Scope 1 & 2 - t CO2e)

3.055.561 2.840.274 2.619.917

Τομέας Μεταλλουργίας: Ειδικές εκπομπές CO2
(t CO2e Scope 1 & 2 / t παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου)1

8,70 6,98 6,53

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου: Ειδικές εκπομπές CO2
(kg CO2e Scope 1 & 2 / MWh παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)

329 324 322

Έσοδα που προέρχονται από προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη (% των συνολικών εσόδων)2

- - 55%

Συνολικές εκπομπές CO2 που αποφεύχθηκαν (t CO2e)3

207.802 287.088 250.113

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
(% επί της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας)

6,5% 8,6% 9,7%

Συνολικές εκπομπές NOx & SOx (t)

5.187,3 4.670 4.577

Στερεά απόβλητα που επαναχρησιμοποιήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν
(% επί των συνολικών παραγόμενων στερεών αποβλήτων)

17,8% 18,6% 24,9%

Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων
(% επί των συνολικών παραγόμενων στερεών αποβλήτων)

12,3% 2,4% 2,0%

Κατανάλωση φρέσκου νερού (ML)4

n/a 5.245 5.301

Ποσοστό αποκατάστασης χρησιμοποιημένης περιοχής κατά την εξορυκτική διαδικασία

82,3% 83,3% 84,3%
 • 1 Οι ειδικές εκπομπές πρωτόχυτου Αλουμινίου υπολογίζονται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS στην διεθνή πρωτοβουλία ASI (Aluminium Stewardship Initiative) και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Aluminium Carbon Footprint Technical Support Document (WA, Feb-2018), του International Aluminium Institute, για την προσέγγιση LEVEL 1. Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες παραγωγής αλουμινίου ηλεκτρόλυσης, αλουμινίου χυτηρίου και παραγωγής ανόδων.
 • 2 Περιλαμβάνει έσοδαπου προέρχονται από δραστηριότητες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις (eligibilitycriteria) για να συμπεριληφθούν στη λίστα των δραστηριοτήτων όπως ορίζονται από το EUTaxonomy. Το EUTaxonomyείναι ένα σύστημα ταξινόμησης, το οποίο δημιουργεί έναν κατάλογο περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EuropeanGreenDeal).
 • 3 Αφορά τις εκπομπές που θα προέκυπταν απουσία των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της MYTILINEOS. Υπολογίζεται μέσω του πολλαπλασιασμού της παραγόμενης ενέργειας (MWh) από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά (<10MW)) που βρίσκονται σε λειτουργία και του συντελεστή μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε CO2e με βάση το ενεργειακό μείγμα της χώρας κατά το έτος αναφοράς.
 • 4 Η διαφορά μεταξύ της συνολικής ποσότητας φρέσκου νερού που αντλείται και της συνολικής ποσότητας φρέσκου νερού που απορρίπτεται. Ως φρέσκο λογίζεται το νερό με συγκέντρωση ολικών διαλυμένων στερεών ίση ή μικρότερη από 1.000 mg/l. Ημεθοδολογίαυπολογισμού του συγκεκριμένου δείκτη είναι σύμφωνα με το πρότυπο GRI 303-5 (2018).
2019 2020 2021

Κοινωνία

Συνολική απασχόληση (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι)

3.662 3.856 4.823

Ποσοστό εργαζομένων μερικής απασχόλησης (άμεσα εργαζόμενοι)

0,7% 0,5% 0,6%

Δείκτης κινητικότητας εργαζομένων5

5,2% 6,0% 6,1%

Αριθμός δυστυχημάτων (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι)

0 1 1

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας
(άμεσα εργαζόμενοι)6

n/a 0,53 0,85

Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας
(έμμεσα εργαζόμενοι)6

n/a 0,38 0,29

Ποσοστό γυναικών στην εργασία

18,0% 19,0% 18,7%

Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης7

17,8% 19,4% 21,1%

Μέσος όρος ημερών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο (ημέρες / έτος)

3,1 2,0 1,8

Αριθμός ωφελούμενων πολιτών από τα εταιρικά κοινωνικά προγράμματα/πρωτοβουλίες

30.641 31.602 52.899

Αριθμός προμηθευτών που εκπαιδεύτηκαν στις αρχές του
UN Global Compact

40 50 35
 • 5 Αριθμός εθελοντικών αποχωρήσεων ως ποσοστό του μέσου αριθμού άμεσων υπαλλήλων της Εταιρείας κατά το συγκεκριμένο έτος. Οι περιπτώσειςλήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν θεωρούνται εθελοντικές αποχωρήσεις.
 • 6 Η μεθοδολογία μέτρησης των ατυχημάτων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο GRI 403-9 (2018). Περιλαμβάνει όλα τα δυστυχήματα καθώς και ατυχήματα που οδήγησαν σε ημέρες αδείας, περιορισμένη εργασία ή μεταφορά σε άλλη εργασία, ιατρική περίθαλψη εκτός από τις πρώτες βοήθειες ή απώλεια συνείδησης ή σοβαρό τραυματισμό ή κακή υγεία που διαγνώστηκε από ιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας. Περιλαμβάνει όλα τα ατυχήματα και συμβάντα που συνέβησαν κατά τη μεταφορά του υπαλλήλου από τον τόπο της ιδιωτικής του δραστηριότητας (π.χ. κατοικία) και από ένα χώρο εργασίας και μόνο όταν αυτή η μεταφορά έχει οργανωθεί από την Εταιρεία.
 • 7 Ποσοστό επί του στελεχιακού προσωπικού της Εταιρείας.
2019 2020 2021

Διακυβέρνηση

Ποσοστό συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου

60% 70% 75%

Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

11 11 11

Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

55% 64% 64%

Πολυμορφία Διοικητικού (γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο)

18% 27% 27%

Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών Επιτροπής Ελέγχου

100% 100% 100%

Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών Επιτροπής Αποδοχών

100% 100% 100%

Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης

- Ναι Ναι

Σύνδεση μεταβλητών αποδοχών στελεχιακού προσωπικού με δείκτες Βιωσιμότητας

Ναι Ναι Ναι

Περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας

0 0 0

Οικονομικές επιβαρύνσεις από περιστατικά παραβίασης του
Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (€)

0 0 0

Οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία (σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά & κοινωνικά) (€)

0 0 0
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies