Ουσιαστικά θέματα

Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Η MYTILINEOS έχει ως βασικό κριτήριο, για την δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG, τον καθορισμό των θεμάτων που συνδέονται με την ικανότητα της να δημιουργεί αξία και είναι επομένως ουσιαστικά για την ίδια, τους κοινωνικούς της εταίρους και ευρύτερα την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η διαδικασία της Ουσιαστικότητας, αποτελεί βασικό εργαλείο της υπεύθυνης λειτουργίας της MYTILINEOS, ενώ συμβάλλει στον εμπλουτισμό και τη διαμόρφωση της στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αποτελεί μια δυναμική πρακτική η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Οι αξιολογήσεις των Ουσιαστικών ESG θεμάτων που υλοποιούνται ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται ως βάση για τον αντίστοιχο καθορισμό αυτών σε κεντρικό επίπεδο και αντίστροφα. Παράλληλα, ο ανοιχτός διάλογος της Εταιρείας με τις ομάδες των κοινωνικών της εταίρων τροφοδοτεί τη διαδικασία αυτή με νέα δεδομένα ετησίως. Ο κύκλος αξιολόγησης των ουσιαστικών θεμάτων υλοποιείται ανά 2 χρόνια με ενδιάμεση αναθεώρηση. 

Κατά την υλοποίηση της διαδικασίας, το 2021, η Εταιρεία επικαιροποίησε τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές που χρησιμοποιεί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που προτείνονται ανά τομέα δραστηριότητας από το πρότυπο SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Στη συνέχεια τα θέματα ιεραρχήθηκαν και από τους 4 τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ως προς το βαθμό που επηρεάζουν την ικανότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τους επιχειρηματικούς της στόχους, όσο και ως προς την επίδρασή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα ευρήματα της εσωτερικής αυτής άσκησης, συνδυάστηκαν με τα αντίστοιχα ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διεξήχθη σε περισσότερα από 1.500 άτομα, φορείς και οργανισμούς από όλες στις ομάδες των κοινωνικών εταίρων της Εταιρίας. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση των ουσιαστικών θεμάτων με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύει την ικανότητα της Εταιρείας να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

 

Aναλυτική παρουσίαση των σταδίων της διαδικασίας του καθορισμού των Ουσιαστικών Μη Χρηματοοικονομικών θεμάτων για το 2022:

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies