Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πολιτικές και δεσμεύσεις

Η δημιουργία υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση ESG κριτήρια και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της Εταιρείας. Επιπλέον η MYTILINEOS το 2023 δημιούργησε ειδική κεντρική Πολιτική Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποδεικνύοντας τη δέσμευση της για προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Επιδράσεις και Κυριότεροι κίνδυνοι

Επιδράσεις

Υφιστάμενες θετικές επιδράσεις

Η MYTILINEOS από το 2019 έχει αναπτύξει τον «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» μέχρι σήμερα επιδιώκει την ανάπτυξη θετικών επιδράσεων, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως: τη διασφάλιση της καλύτερης διαχείρισης των κινδύνων στην εφοδιαστική της αλυσίδα, την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών και την δημιουργία υπεύθυνων προμηθευτών και συνεργατών που μπορούν να δημιουργήσουν διευρυμένη οικονομική και κοινωνική αξία.

Δυνητικές αρνητικές επιδράσεις

Η έλλειψη υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα της MYTILINEOS, ενδεχομένως να αποτελέσει πηγή αρνητικών επιδράσεων όπως: προβλήματα στον εφοδιασμό πρώτων υλών, υλικών και υπηρεσιών, αυξημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κίνδυνοι Υγείας και Ασφάλειας, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κίνδυνοι που αφορούν θέματα ηθικής και συμμόρφωσης, με συνέπειες στη φήμη και την αξιοπιστία της Εταιρείας καθώς και δυνητικές οικονομικές κυρώσεις.

Κυριότεροι Κίνδυνοι

Η έλλειψη υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει πηγή διαφορετικών κινδύνων, όπως: προβλήματα στον εφοδιασμό πρώτων υλών, υλικών και υπηρεσιών, αυξημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κίνδυνοι Υγείας και Ασφάλειας, κίνδυνοι παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κίνδυνοι που αφορούν θέματα ηθικής και συμμόρφωσης, με οικονομικές συνέπειες για την Εταιρεία, αλλά και συνέπειες στη φήμη και την αξιοπιστία της.

Διαχείριση /Τακτικές αντιμετώπισης

 • Ανάπτυξη και δημοσίευση «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών», αποτελώντας απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υπογραφή μίας σύμβασης ή άλλης συμφωνίας με προμηθευτή (η τήρησή του συνιστά συμβατική υποχρέωση).
 • Η Εταιρεία στο πλαίσιο της πολιτικής της «μηδενικής ανοχής» που ακολουθεί στα θέματα αυτά, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με Προμηθευτή/ Συνεργάτη της που δεν συμμορφώνεται με την αρχή της ακεραιότητας καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, στις χώρες που δραστηριοποιείται.
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους Έλληνες βασικούς προμηθευτές της Εταιρείας για την αποτελεσματική κατανόηση του πλαισίου υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, καθώς και την ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας.
 • Αξιολόγηση εφοδιαστικής αλυσίδας με ESG κριτήρια επιδιώκοντας τον εντοπισμό των κρίσιμων θεμάτων, την παροχή υποστήριξης καθώς και τη συνεχή βελτίωση των βασικών προμηθευτών.

Αποτελέσματα

 • 11.504 ενεργοί προμηθευτές και συνεργάτες της MYTILINEOS στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • 601 νέοι προμηθευτές με τους οποίους η Εταιρεία συνεργάστηκε για πρώτη φορά εντός του 2022, σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς της και στους 90 εξ αυτών κρίθηκε ότι ήταν απαραίτητο να ελεγχθούν επιπλέον με βάση Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια.
 • €1,6 δις συνολικές δαπάνες της MYTILINEOS προς τους προμηθευτές της στην Ελλάδα για την παραγωγή των προϊόντων, την προσφορά των υπηρεσιών και την ανάπτυξη των έργων.
 • 28,4% το συνολικό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού αγορών που διατέθηκε σε τοπικούς προμηθευτές, συμβάλλοντας τόσο στη διατήρηση θέσεων εργασίας όσο και στη δημιουργία εισοδήματος.
 • 18,1% των βασικών προμηθευτών αξιολογήθηκε με κριτήρια ESG από δύο Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας και τις Κεντρικές της Υπηρεσίες.
 • 87% των βασικών προμηθευτών που αξιολογήθηκαν προκύπτει ότι λειτουργεί υπεύθυνα, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ το 0,88% κατηγοριοποιήθηκε στο επίπεδο του σοβαρού κινδύνου.
 • 13% αύξηση δαπανών σε σχέση με το 2021 σε προμηθευτές του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies