Επιχειρησιακή συνέχεια

Πολιτικές και δεσμεύσεις

Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας και της Πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Επιδράσεις και Κυριότεροι κίνδυνοι

Επιδράσεις

Υφιστάμενες θετικές επιδράσεις

Η διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας είναι υψίστης προτεραιότητας για την MYTILINEOS. Γι’ αυτό σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας εφαρμόζονται τα κατάλληλα Σχέδια Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών που αποβλέπουν στην αποτελεσματική διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και καταστάσεων, σε όλα τα επίπεδα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευημερίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Δυνητικές αρνητικές επιδράσεις

Η ενδεχόμενη μη επαρκής αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές επιδράσεις στους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον αλλά και στην ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και κατ’ επέκταση στη φήμη, καθώς και στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Κυριότεροι Κίνδυνοι

Ο χαμηλός βαθμός ανταπόκρισης και ετοιμότητας σε έκτακτα περιστατικά (πυρκαγιές, εκρήξεις, καθίζηση εδάφους, έκλυση χημικών ουσιών στο περιβάλλον, μεταφορά προϊόντων, απόβλητα, φυσικούς κινδύνους όπως καιρικά και σεισμικά φαινόμενα, περιστατικά υγείας και ασφάλειας και άλλοι κίνδυνοι) αποτελεί βασικό κίνδυνο για την Εταιρεία.

Διαχείριση /Τακτικές αντιμετώπισης

Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας εφαρμόζονται τα κατάλληλα Σχέδια Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα αναγνωρισμένα περιστατικά που έχουν σαν αποτέλεσμα την παρέκκλιση από την ομαλή λειτουργία τους, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και ευρύτερα των τοπικών κοινοτήτων.

  • Στον Τομέα Μεταλλουργίας έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στις εγκαταστάσεις του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας με βασικούς άξονες: α) ένα ολοκληρωμένο Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών με ειδικά σχέδια εκκένωσης των εγκαταστάσεων, β) τη συστηματική εκπαίδευση προσωπικού και γ) το σχεδιασμό και την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα και την προσαρμογή στις απαιτήσεις του ΕΣΕΑ.
  • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, τόσο στα ενεργειακά κέντρα, όσο και στις μονάδες ΑΠΕ, αλλά και στα γραφεία εφαρμόζεται δέσμη μέτρων ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά που περιλαμβάνει: α) Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών ή Υπεύθυνο Έκτακτης Ανάγκης, β) καταγεγραμμένες Διαδικασίες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων / Συμβάντων / Ατυχημάτων, γ) υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και δ) υλοποίηση ασκήσεων και εκπαιδεύσεων του προσωπικού σύμφωνα με τα ειδικά Σχέδια Εκκένωσης και τις Οδηγίες για Έκτακτες Καταστάσεις των κτιρίων.
  • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, εφαρμόζονται κατάλληλα Σχέδια Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλες οι αναγνωρισμένες από το σύστημα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αποτελέσματα

  • 31 ασκήσεις ετοιμότητας που αφορούσαν στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς παραγωγικών εγκαταστάσεων, διάσωσης σε κλειστό χώρο και σε ύψος, καθώς και εκκένωσης γραφείων και εγκαταστάσεων Χημείου μετά από σεισμό πραγματοποιήθηκαν στον Τομέα Μεταλλουργίας.
  • 20 ασκήσεις ετοιμότητας που αφορούσαν σε ασκήσεις γενικής εκκένωσης, καθώς και εκκένωσης κτηρίου, ασκήσεις αντιμετώπισης πυρκαγιάς και σεισμού, άσκηση διάσωσης από ύψος και σε περιορισμένο χώρο, καθώς και άσκηση διαρροής χημικού και διαρροής αερίου πραγματοποιήθηκαν στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • 40 ασκήσεις ετοιμότητας αντιμετώπισης πυρκαγιάς, αστραπών, σεισμού και έκρηξης πραγματοποιήθηκαν στον τομέα Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • 15 ασκήσεις ετοιμότητας που αφορούν κυρίως στην διαχείριση διαρροών, στην εκκένωση κτηρίου σε περίπτωση έκρηξης, σεισμού, (δασικής) πυρκαγιάς και στην εγκατάλειψη σταθμού λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κεραυνοπτώσεων πραγματοποιήθηκαν στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies