Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Πολιτικές και δεσμεύσεις

Η MYTILINEOS αναγνωρίζει πως η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να προστατεύεται διαρκώς και ανά πάσα στιγμή στην εργασία. Για το λόγο αυτό, έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη και προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας, προκειμένου να είναι σε θέση να εγγυηθεί και να προσφέρει χώρους εργασίας απαλλαγμένους από τους σχετικούς κινδύνους για όλους όσους εργάζονται με και για την Εταιρεία. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία προχώρησε το 2022, στην ανάπτυξη μιας κεντρικής «Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία» που καλύπτει όλες τις επαγγελματικές της σχέσεις και ευθυγραμμίζεται με την συμβολή της στην επίτευξη συγκεκριμένων υποστόχων των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (3 & 8), οι οποίοι είναι σχετικοί με τη δραστηριότητά της.

Η MYTILINEOS επιδιώκει αδιάκοπα, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, την εκπλήρωση της δέσμευσής της για «Κανένα ατύχημα και κανένα επαγγελματικό νόσημα στην Εργασία», που αποτελεί κεντρικό της στόχο, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται ως μία από τις κυρίαρχες προκλήσεις στο χώρο της βιομηχανίας. Αναλυτικότερα, οι ενέργειες που έχει αναλάβει η Εταιρεία και που αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της δέσμευσής της στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία περιλαμβάνουν:

 • ενσωμάτωση του θέματος της ασφάλειας στις παραγωγικές διαδικασίες και στα εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα,
 • γνωστοποίηση και ανάλυση των ατυχημάτων, των παρ’ ολίγον ατυχημάτων και των επαγγελματικών νοσημάτων,
 • σύνδεση των αποτελεσμάτων ασφάλειας με τις αμοιβές των ανωτάτων διοικητικών στελεχών,
 • αυστηρή επιλογή και διαχείριση των εργολάβων,
 • συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους,
 • ανταλλαγή εμπειριών και συγκριτική αξιολόγηση με τις κορυφαίες επιχειρήσεις σε συναφείς τομείς δραστηριότητας της.

Από τον Δεκέμβριο του 2022, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της MYTILINEOS, ευθύνη για το θέμα της Υγείας και Ασφάλειας έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Επιδράσεις και Κυριότεροι κίνδυνοι

Επιδράσεις

Ατυχήματα στους χώρους εργασίας, παρά το αυστηρό πλαίσιο κανόνων το οποίο εφαρμόζει, για την πρόληψη δυστυχημάτων ή/και ατυχημάτων.

Αύξηση συχνότητας ή/και σοβαρότητας δυστυχημάτων, ατυχημάτων ή περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών, λόγω αδυναμίας εγκαθίδρυσης φιλοσοφίας Υγείας & Ασφάλειας σε νέες δραστηριότητες της Εταιρείας ή/και σε υφιστάμενες που πραγματοποιούνται σε νέες περιοχές, λόγω υφιστάμενων αρνητικών στερεοτύπων και ακατάλληλων εργασιακών πρακτικών που προϋπάρχουν της δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Βελτίωση του ηθικού και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της αξιοπρεπούς και ποιοτικής εργασίας, λόγω της διαρκούς προαγωγής της υγείας σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων παραγωγής με αποτέλεσμα τη διατήρηση, διαχρονικά, χαμηλού ποσοστού ατυχημάτων και απουσίας από την εργασία και μηδενικά ποσοστά επαγγελματικών ασθενειών. Βραχυπρόθεσμος.

Διαρκής βελτίωση των πιστοποιημένων συστημάτων πρόληψης ατυχημάτων και προαγωγής της υγείας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων παραγωγής με αποτέλεσμα τη διασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής της λειτουργίας της Εταιρείας από τις τοπικές της κοινότητες συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας.

Κυριότεροι Κίνδυνοι

Η MYTILINEOS ως εταιρεία που δραστηριοποιείται στη βαριά βιομηχανία έρχεται αντιμέτωπη με συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία. Οι κατηγορίες κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία είναι:

 1. Οι έμμεσοι ή άμεσοι ατυχηματικοί κίνδυνοι που είτε δημιουργούν τις συνθήκες που οδηγούν σε ατύχημα περιλαμβάνοντας τη διαμόρφωση, τη λειτουργικότητα, την πρόσβαση – εκκένωση, τον φωτισμό και το θερμοκρασιακό περιβάλλον των χώρων εργασίας, είτε οδηγούν σε ατύχημα ή επαγγελματικό νόσημα λόγω φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων.
 2. Oι μη ατυχηματικοί κίνδυνοι που αφορούν σε οργανωτικούς, ψυχολογικούς και εργονομικούς παράγοντες, που δεν οδηγούν σε ατύχημα αλλά επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων.

Διαχείριση /Τακτικές αντιμετώπισης

 • Θέσπιση κεντρικών εταιρικών στόχων για την Υγεία & Ασφάλεια και ανάλυση ιστορικών δεδομένων που τηρούνται σε επίπεδο κεντρικών διευθύνσεων, σε ετήσια βάση μέχρι την αναθεώρησή τους.
 • Διαρκής και διαχρονική παρακολούθηση των στόχων της επίτευξης μηδενικών δυστυχημάτων, ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Εθελοντική εφαρμογή ολοκληρωμένου και πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018).
 • Συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης μιας καθολικής εταιρικής κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας.
 • Σαφής και ξεκάθαρη γραμμή ευθύνης που ξεκινά από την Ανώτατη Διοίκηση και της Γενικές Διευθύνσεις της MYTILINEOS και φτάνει έως τα στάδια παραγωγής όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
 • Αυστηρή εφαρμογή συστημάτων και μετρήσεων ασφαλείας, για την αντιμετώπιση αυτών των σχετιζόμενων κινδύνων.
 • Υιοθέτηση διεθνώς αποδεκτών κλαδικών προτύπων όπως είναι το Aluminium Stewardship Initiative (ASI) και κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου και του Διεθνούς Ινστιτούτου Αλουμινίου.
 • Ανάληψη προληπτικών ενεργειών, εντοπισμός και αναφορά των κινδύνων και των επικίνδυνων καταστάσεων.
 • Διερεύνηση ατυχημάτων και καθορισμός κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.
 • Εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις.
 • Δυνατότητα απομάκρυνσης εργαζομένων από συνθήκες εργασίας που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια, με παράλληλη προστασία τους από τυχόν αντίποινα καθώς και αναγνώριση, ανάλυση και αξιολόγηση των βασικών παραγόντων κινδύνων της Υγείας και Ασφάλειας εντός του πλαισίου διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (ERM).
 • Πρόσθετο πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και παροχή γενικών ιατρικών υπηρεσιών στους εργαζομένους.
 • Συνέχιση της ενδυνάμωσης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Εργαζομένων.

Αποτελέσματα

Άμεσα εργαζόμενοι

 • Επίτευξη Στόχου μηδενικών δυστυχημάτων και μηδενικών σοβαρών περιστατικών επαγγελματικών νοσημάτων.
 • 12 (2021:23) συνολικά καταγεγραμμένα ατυχήματα με τον αντίστοιχο δείκτη συχνότητας (ΤRIR) να ανέρχεται σε 0,33 (2021:0,85) ατυχήματα ανά 200.000 ώρες εργασίας, πολύ χαμηλότερα δηλαδή από τον εταιρικό στόχο του 0,6 ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας, κατ’ ανώτατο.
 • 8 (2021:10) συνολικά καταγεγραμμένα ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας μεγαλύτερη των τριών ημερών με τον δείκτη συχνότητας (LTIR) να διαμορφώνεται σε 0,22 (2021:0,37) ατυχήματα ανά 200.000 ώρες εργασίας, χαμηλότερα δηλαδή από τον εταιρικό στόχο του 0,3 ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας, κατ’ ανώτατο.
 • 13% μείωση του συνολικού αριθμού επισκέψεων στα ιατρεία σε σχέση με το 2021.
 • 6.217 ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε άμεσα εργαζόμενους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Έμμεσα εργαζόμενοι

 • 30 συνολικά καταγεγραμμένα ατυχήματα με δείκτη συχνότητας ατυχημάτων 0,48 ατυχήματα ανά 200.000 ώρες εργασίας.
 • 14 συνολικά καταγεγραμμένα ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας μεγαλύτερη από τρείς ημέρες, με τον δείκτη συχνότητας να διαμορφώνεται σε 0,23 ατυχήματα ανά 200.000 ώρες εργασίας.
 • 23 επισκέψεις εργαζομένων στα ιατρεία καταγράφηκαν, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2021 (41).
 • 43.508 ανθρωποώρες ώρες εκπαίδευσης σε έμμεσους εργαζόμενοι σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies