Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

 • Η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών στους χώρους εργασίας ιδιαίτερα στις παραγωγικές μονάδες της MYTILINEOS, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας.
 • Προστατεύοντας την ασφάλεια των εργαζομένων της MYTILINEOS αλλά και των εργαζομένων των ανεξάρτητων εργολάβων της Εταιρείας επηρεάζεται θετικά η ευημερία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Δέσμευση

Η MYTILINEOS συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, για την επίτευξη του στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» που αποτελεί μία από τις κυρίαρχες προκλήσεις στο χώρο της βιομηχανίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

 • Έμμεσα ή Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι: Οι έμμεσοι κίνδυνοι δημιουργούν τις συνθήκες που οδηγούν σε ατύχημα (διαμόρφωση, λειτουργικότητα, πρόσβαση - εκκένωση, φωτισμός, θερμοκρασιακό περιβάλλον των χώρων εργασίας). Οι άμεσοι κίνδυνοι οδηγούν σε ατύχημα ή επαγγελματικό νόσημα (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες).
 • Μη Ατυχηματικοί Κίνδυνοι οι οποίοι αφορούν σε οργανωτικούς, ψυχολογικούς και εργονομικούς παράγοντες, που δεν οδηγούν σε ατύχημα αλλά επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα τη ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων.

Διαχείριση /Τακτικές αντιμετώπισης

Η Υγεία & Ασφάλεια (ΥΑ) στην εργασία αποτελεί μια γραμμή ευθύνης που ξεκινά από τη Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις και φτάνει έως τα στάδια παραγωγής όλων των ΤΕΔ της MYTILINEOS. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων ΥΑ στην Εργασία:

 • Εφαρμόζονται αυστηρά συστήματα και μετρήσεις εκτιμώντας την επίδρασή τους στους εργαζόμενους αλλά και εντοπίζοντας οι ανάγκες παρεμβάσεων στα γραφεία και τις βιομηχανικές μονάδες.
 • Υλοποιούνται προληπτικές και διαρθρωτικές ενέργειες, αναλύοντας κάθε περιστατικό και παρ΄ ολίγον ατύχημα.
 • Η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων. Συνεχίζεται με τον τρόπο αυτό η συστηματική προσπάθεια για την προώθηση και διαμόρφωση μιας ενιαίας εταιρικής Κουλτούρας ΥΑ, που ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους (άμεσα και έμμεσα) να συμπεριφέρονται υπεύθυνα για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους.
 • Πραγματοποιούνται συστηματικές επενδύσεις στα θέματα Υγείας & Υγιεινής, παρακολουθώντας και αξιολογώντας, όλους τους σχετικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της καλής υγείας και της υγιεινής διαβίωσης των εργαζομένων.
 • Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας ενσωματώνονται στο κεντρικό εταιρικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων (ERM) προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η ιεράρχηση τους, καθώς και η απαιτούμενη κατανομή των σχετικών πόρων για την βελτίωσή τους.
 • Προκειμένου να διατηρηθούν ασφαλείς οι χώρους εργασίας για τους εργαζομένους και τους εργολάβους που εργάζονται για τη MYTILINEOS, το θέμα αυτό συνδέεται με όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειές της Εταιρείας.
 • Σχεδόν 90% των παραγωγικών μονάδων, θερμικών σταθμών, και των μονάδων ΑΠΕ διαθέτουν Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας πιστοποιημένο κατά ISO 45001:2018.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης

 • ISO 45001:2018
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies