Η υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το 2015, αποτελεί ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για οικουμενικούς στόχους, στην επίτευξη των οποίων καλούνται να συμβάλλουν από κοινού, όχι μόνο όλες οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και οι επιχειρήσεις, η Ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις πολιτών, που θα πρέπει να συμπράξουν για την επίτευξή τους. Για την Ελλάδα, οι στόχοι παρέχουν μία σημαντική ευκαιρία για την ανάκαμψη και μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με έμφαση και στους 3 βασικούς πυλώνες: περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία, καθώς εστιάζουν στο να μη «μείνει κανείς πίσω» («leaving no one behind») και στην άρση των ανισοτήτων κάθε είδους.

Η MYTILINEOS, από το 2016, εφαρμόζοντας το εργαλείο «SDG Compass Tool», του ΟΗΕ, προσδιόρισε τη συνάφειά τους με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και εντόπισε τους τρόπους συμβολής της στην επίτευξή τους, στο μέτρο που της αναλογεί. Από τότε συμβάλλει σταθερά στην επίτευξη 40 συγκεκριμένων υποστόχων, εστιάζοντας σε 6 βασικές κατευθύνσεις:

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η MYTILINEOS εκτιμά ότι η ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης, και ειδικότερα μετά την πανδημία, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από τη μετάβαση προς ένα νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που θα είναι κλιματικά ουδέτερο, ανθεκτικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τη δραστηριότητά της, η Εταιρεία έχει αναδείξει τους Παγκόσμιους Στόχους 7 (προσιτή και καθαρή ενέργεια) και 13 (δράση για το κλίμα),ως βασικές στρατηγικές της προτεραιότητες υλοποιώντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μείωσης των συνολικών εκπομπών άνθρακα (CO2) κατά -30% μέχρι το 2030 και επίτευξης ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050.

Στήριξη της καινοτομίας και της βιώσιμης βιομηχανοποίησης

Ως μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες η MYTILINEOS επενδύει στην κυκλική οικονομία, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αξιοποίησης αποβλήτων και στην εφαρμογή «καθαρών» βιομηχανικών μεθόδων, μέσω της συμμετοχής της σε 24 ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα ενισχύει σταθερά την απασχολησιμότητα στον εγχώριο βιομηχανικό κλάδο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει ενεργά, στο μέτρο που της αναλογεί, στους Παγκόσμιους Στόχους 9 (βιομηχανία & καινοτομία) και 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή).

Προαγωγή της ασφαλούς & παραγωγικής απασχόλησης

Η MYTILINEOS στο πλαίσιο της συμβολής της στους Παγκόσμιους Στόχους 3 (καλή υγεία και ευεξία) και 8 (Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη) προάγει και διασφαλίζει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους της με γνώμονα την πρόληψη. Όλες σχεδόν οι παραγωγικές της μονάδες διαθέτουν συστήματα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία πιστοποιημένα από ανεξάρτητους φορείς (ISO 45001:2018) ενώ, από τις πρώτες στιγμές που εντοπίστηκε η απειλή της πανδημίας, η MYTILINEOS έθεσε σε εφαρμογή ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης που συνεχίζει να εστιάζει στην προστασία των εργαζομένων της και των οικογενειών τους, καθώς και στη διασφάλιση της αδιάληπτης λειτουργίας της. H Εταιρεία, παράλληλα με την οικονομική της ανάπτυξη, συνεχίζει την ενσωμάτωση πολιτικών & πρακτικών για την ενίσχυση της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλους.

Προώθηση της άμβλυνσης των ανισοτήτων

Η MYTILINEOS, καθώς αναπτύσσεται, προωθεί στο εργασιακό της περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν τις ίσες ευκαιρίες, τον σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των φύλων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει, τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, την ένταξη νέων εργαζομένων 30< ετών στο δυναμικό της καθώς και την προσπάθειά της για την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας άμεσα στους Παγκόσμιους Στόχους 5 (ισότητα των φύλλων) και 10 (λιγότερες ανισότητες).

Δέσμευση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Εταιρείας για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος εφαρμόζονται Βέλτιστες Διεθνείς Τεχνικές για τη σωστή διαχείριση και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Πραγματοποιούνται επενδύσεις αναβάθμισης στην παραγωγική διαδικασία αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ενώ σχεδόν όλες οι παραγωγικές μονάδες της Εταιρείας διαθέτουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015 καθώς και περιβαλλοντικά σχέδια αποκατάστασης εκμεταλλεύσιμων περιοχών, όπου απαιτούνται, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στους Παγκόσμιους Στόχους 6 (διαχείριση του νερού), 14 (ζωή στη θάλασσα) και 15 (ζωή στην ξηρά).

Συνέπεια στην κοινωνική υπευθυνότητα

H MYTILINEOS συμβάλλει έμμεσα και στους υπόλοιπους Παγκόσμιους Στόχους με την συνεπή εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Με στόχο, για την πενταετία 2020-2025, τους 250.000 ωφελούμενους από την κοινωνική μας πολιτική, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και οικονομίας με την δημιουργία θέσεων εργασίας (Στόχος 1) και την ενίσχυση τοπικών προμηθευτών και υποδομών (Στόχος 11), στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Στόχος 2), στην ενίσχυση της καλής υγείας & ευημερίας (Στόχος 3), στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε τομείς νέων τεχνολογιών στα σχολεία, καθώς και προγράμματα ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς (Στόχος 4).

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies