Κυκλική οικονομία (διαχείριση αποβλήτων)

Πολιτικές και δεσμεύσεις

Βασικός άξονας της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της MYTILINEOS είναι η εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία σχετικά με τον έλεγχο, τη συνεχή μείωση και την ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων με τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπου είναι εφικτό.

Η MYTILINEOS συμμορφώνεται πλήρως και λειτουργεί σύμφωνα με τις αδειοδοτικές πράξεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων, τα οποία εναποτίθεται σε ειδικό Χώρο Διάθεσης Καταλοίπων Βωξίτη, ο οποίος υπολογίζεται στο πλαίσιο της μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας.

Επίσης, η Εταιρεία επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των πιστοποιημένων συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001 και της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών των προτύπων ISO 14040 και 14044 ως απαραίτητων για την μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής / Life Cycle Assessment ως παράγοντας που μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Επιδράσεις και Κυριότεροι κίνδυνοι

Επιδράσεις

  • Παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου που συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκριτικά με την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, αποτελώντας παράλληλα εναλλακτική πρώτη ύλη παραγωγής αλουμινίου.
  • Ενίσχυση της καινοτομίας στην αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη που προκύπτει από την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου ως πρώτη ύλη άλλων δραστηριοτήτων, καθώς και για την εξαγωγή σπάνιων γαιών, μέσω συμμετοχής της Εταιρείας σε ερευνητικά έργα.
  • Υπεύθυνη διαχείριση του συνόλου των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων από το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις μεθόδους της ορθολογικής συλλογής, επεξεργασίας, καθώς και επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό.

Κυριότεροι Κίνδυνοι

Βασικό περιβαλλοντικό κίνδυνο για την Εταιρεία αποτελεί η σταδιακή μείωση των διαθέσιμων χώρων απόθεσης καταλοίπων βωξίτη, που μπορεί να επιφέρει κοινωνικές και οικονομικές αρνητικές επιδράσεις για την Εταιρεία.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, ευθύνεται για το 99% των συνολικών αποβλήτων της Εταιρείας, ωστόσο η Εταιρεία επιδιώκει την ορθή διαχείριση του συνόλου των στερεών και υγρών αποβλήτων.

  • Σε κάθε παραγωγική μονάδα έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί δίκτυο συλλογής υγρών αποβλήτων, προς επεξεργασία και ανακύκλωση, σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Πολιτική της Εταιρείας, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή.
  • Αναφορικά με τη διαχείριση των απορρίψεων υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της MYTILINEOS, αυτή είναι απολύτως ελεγχόμενη και γίνεται μέσω παραμέτρων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και όρους, σύμφωνα με τους οποίους έχουν αποκτηθεί οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των βιομηχανικών της μονάδων.
  • Αναφορικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς και των αποβλήτων που εμπίπτουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης η εταιρεία διαθέτει σύστημα διαλογής στην πηγή προκειμένου να επιτυγχάνεται η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τους από τρίτους.

Αποτελέσματα

  • 22% αύξηση της συνολικής ποσότητας των στερεών αποβλήτων η οποία προήλθε κυρίως από την αύξηση της παραγωγής των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
  • 36,9% αύξηση του ποσοστού των στερεών αποβλήτων που επαναχρησιμοποιήθηκε, ανακυκλώθηκε και αξιοποιήθηκε με διάφορους τρόπους είτε από την ίδια την Εταιρεία, είτε μέσω τρίτων.
  • 1,3% μόνο της ποσότητας των στερεών αποβλήτων στάλθηκε για υγειονομική ταφή.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies