Κοινωνικό-οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα

Η MYTILINEOS, με στόχο την ενημέρωση όλων των Κοινωνικών της Εταίρων, για την αξία που δημιουργεί όχι μόνο για την ίδια αλλά και για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, υλοποιεί κάθε 2 χρόνια ειδική μελέτη, ακολουθώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του μοντέλου «εισροών-εκροών», για τον προσδιορισμό της Κοινωνικής και Οικονομικής επίδρασης της δραστηριότητας της στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών επιβεβαιώνουν, τη διαχρονική υπεύθυνη στάση και την ευρύτερη συνεισφορά της MYTILINEOS στην εθνική οικονομία και την απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων 8 & 9 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα αντίστοιχα.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies