Υπεύθυνη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ψηφιακή πλατφόρμα ESG αξιολόγησης

Η Metlen, αποσκοπώντας στην δημιουργία μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας που ενστερνίζεται τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) και συμβάλλει εμπράκτως στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανέπτυξε την ψηφιακή πλατφόρμα: Metlen Responsible Supply Chain Platform  μέσω της οποίας συλλέγει, αξιολογεί και επαληθεύει πληροφορίες σχετικά με τις ESG επιδόσεις της εφοδιαστικής της αλυσίδας, σε ετήσια βάση.

Η συμμετοχή των προμηθευτών της Metlen στην διαδικασία αξιολόγησης, προϋποθέτει τη δημιουργία μοναδικού λογαριασμού στον ακόλουθο σύνδεσμο https://responsiblesupplychain.mytilineos.com, προκειμένου να γίνει η εισαγωγή των βασικών στοιχείων και στην συνέχεια η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στα θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας & Διακυβέρνησης.

Θέματα που εμπεριέχονται στην διαδικασία της ESG Αξιολόγησης

Μεθοδολογία ESG αξιολόγησης

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης:

 1. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου: Καταγραφή γενικών πληροφοριών/στοιχείων της Εταιρείας προμηθευτή και παροχή απαντήσεων επί συγκεκριμένου πλήθους ερωτήσεων, παράλληλα με στοιχεία και τεκμηρίωση σχετικά με τις επιδόσεις της σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης. Σημειώνεται πως το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στις αξιολογούμενες Εταιρείες προμηθευτών να παράσχουν απαντήσεις και σχετική τεκμηρίωση μόνο σε εκείνες τις ερωτήσεις που συνδέονται με θέματα τα οποία οι ίδιες αναγνωρίζουν ως σημαντικά. Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου έχουν την ίδια βαρύτητα αξιολόγησης, λαμβάνοντας τη μέγιστη βαθμολογία για κάθε απάντηση που είναι πλήρως και σωστά τεκμηριωμένη ή την χαμηλότερη βαθμολογία για κάθε απάντηση που είτε δεν καλύπτεται είτε καλύπτεται μερικώς, αποτυπώνοντας το χαμηλό επίπεδο ωριμότητας του προμηθευτή σε συγκεκριμένα ESG θέματα.
 2. Έλεγχος στοιχείων: Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των απαντήσεων, λαμβάνοντας υπόψιν τα υποβληθέντα στοιχεία/τεκμήρια. Αποτέλεσμα του ελέγχου είναι είτε η επιβεβαίωση, που αποτυπώνεται ως «Επιτυχής Ολοκλήρωση» και οδηγεί στη συνέχεια στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων/τεκμηρίων, είτε η απόρριψη σε περίπτωση εντοπισμού υποβολής λανθασμένων στοιχείων/τεκμηρίων ή ανακριβών δεδομένων που αποτυπώνεται ως «Ανεπιτυχής Ολοκλήρωση». Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία-προμηθευτής ενημερώνεται σχετικά με την ανάγκη επανασύνδεσης στην ψηφιακή πλατφόρμα αξιολόγησης, προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις και να υποβάλλει τα σωστά στοιχεία/τεκμήρια, προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία του ελέγχου. Σημειώνεται πως η διαδικασία του ελέγχου αποτελεί μία τυπική διαδικασία κατά την οποία δεν κρίνεται το επίπεδο ωριμότητας της συμμετέχουσας εταιρείας στα ESG θέματα που αξιολογούνται.
 3. Αξιολόγηση και κατάταξη προμηθευτή: Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια στελέχη της Metlen, κάθε συμμετέχουσα Εταιρεία-προμηθευτής συγκεντρώνει μία βαθμολογία με βάση την ωριμότητά της και τη διοικητική της προσέγγιση στη διαχείριση συγκεκριμένων θεμάτων που η ίδια αναγνωρίζει ως σημαντικά σύμφωνα με τον κλάδο και τη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητάς της, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας της με τη Metlen. Ακολούθως με βάση τη βαθμολογία της, κάθε Εταιρεία-προμηθευτής κατατάσσεται σε μια από τις ακόλουθες πέντε βαθμίδες κατηγοριοποίησης κινδύνου:

 1. Ανατροφοδότηση & Αντιμετώπιση: Τα τμήματα Αγορών/Προμηθειών των Κλάδων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και των θυγατρικών της Metlen έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρμογή και λαμβάνουν γνώση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (τελική βαθμολογία & κατάταξη προμηθευτή). Για όσες Εταιρείες-προμηθευτές κατατάσσονται στις βαθμίδες «Μεσαίου», «Υψηλού» & «Σοβαρού Κινδύνου» πραγματοποιείται εσωτερική διαβούλευση με την Κεντρική Υπηρεσία Αειφόρου Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου ωριμότητάς τους σχετικά με τη διαχείριση συναφών με τη δραστηριότητά τους ESG θεμάτων, με κεντρική επιδίωξη την ενδυνάμωσή τους και την αδιάκοπη συνέχιση της συνεργασίας με τη Metlen. Αποτέλεσμα της διαβούλευσης είναι η δημιουργία ενός εξατομικευμένου για κάθε Εταιρεία-προμηθευτή σχεδίου προσαρμογής, αποτελούμενο από προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες για την βελτίωση των ESG επιδόσεών τους, λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος και τη δραστηριότητα της εκάστοτε εταιρείας, όπως και αντικειμενικούς παράγοντες σχετικέ με τον κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ακολουθεί το στάδιο της διαβούλευσης με τις εν λόγω Εταιρείες-προμηθευτές σχετικά με την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών και το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους, προκειμένου να υπάρξει αμοιβαία σχετική συμφωνία.
 2. Ολοκλήρωση διαδικασίας: Τακτική επικοινωνία της Metlen με τους προμηθευτές για την παρακολούθηση υλοποίησης των πλάνων προσαρμογής/βελτίωσης και των σχετικών διορθωτικών ενεργειών, επίλυση τυχόν προβληματισμών και παρακολούθηση τήρησης χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με την Πολιτική Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Εταιρείας, η Metlen δεσμεύεται να τερματίσει τη συνεργασία της ή να αποκλείσει από τη σύναψη συμβάσεων προμηθευτές, στην περίπτωση αδυναμίας τους να εκπληρώσουν τις ελάχιστες ESG απαιτήσεις, εντός του καθορισμένου αμοιβαία συμφωνημένου χρονικού πλαισίου, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση ο προμηθευτής εντάσσεται στο μητρώο βασικών προμηθευτών της Metlen, που πληρούν τα ESG κριτήρια.

Οφέλη συμμετοχής

Παρακάτω παρουσιάζονται τα οφέλη που προκύπτουν για τους προμηθευτές μέσα από την συμμετοχή τους στην διαδικασία της ESG αξιολόγησης:

 1. Ενσωμάτωση βιωσιμότητας στην Στρατηγική
 • Υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών που κατ’ ελάχιστο διασφαλίζουν με εργασιακούς και περιβαλλοντικούς κανονισμούς και πρότυπα, αποφεύγοντας πιθανές κυρώσεις ή/και νομικές διενέξεις
 • Διασφάλιση κοινωνικής άδειας λειτουργίας μέσω εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα των ενδιαφερόμενων μερών
 1. Διαχείριση επιδράσεων, κινδύνων & ευκαιριών
 • Αναγνώριση και κατανόηση των σχετιζόμενων με την επιχειρηματική δραστηριότητα επιδράσεων στη βιωσιμότητα, στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Προβλεπτική διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών σχετικών με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης θέματα
 1. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Βελτίωση των ευκαιριών προσβασιμότητας σε νέες αγορές/ νέους πελάτες που εστιάζουν στην βιωσιμότητα και στην υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά
 • Διατήρηση και ενίσχυση μακροχρόνιων συνεργασιών με υφιστάμενους πελάτες που εισάγουν κριτήρια ESG στην αξιολόγηση των προμηθειών τους
 1. Βελτίωση επιπέδου ωριμότητας
 • Βελτιστοποίηση διαδικασιών και κατάλληλη αξιοποίηση πόρων προς επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, που οδηγεί σε μείωση λειτουργικού κόστους, αύξηση επιχειρηματικής απόδοσης και συνολικά σε δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας
 • Δέσμευση σε εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης θέματα μέσω υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων σύμπραξης και λογοδοσίας
 • Δυνατότητα σύγκρισης επίδοσης και κατάταξης σε σχέση με το μέσο όρο των υπολοίπων αξιολογούμενων εταιρειών/προμηθευτών του ίδιου κλάδου

Πολιτική Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Δείτε την πολιτική εδώ