Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Στη διάρκεια των επόμενων ετών, η Metlen θα συνεχίσει να αναπτύσσει το επιχειρηματικό της μοντέλο, με επίκεντρο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή μετάβαση. Η Εταιρεία θα ενισχύσει την παρουσία της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την περαιτέρω υλοποίηση σημαντικού χαρτοφυλακίου άνω των 2,5 GW έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα επενδύσει στην αύξηση της παραγόμενης ποσότητας δευτερόχυτου αλουμινίου, καθώς και στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και την αξιοποίηση ψηφιακών βιομηχανικών διεργασιών σε στάδια της παραγωγής, του πρωτόχυτου αλουμινίου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία προκειμένου να ενισχύσει τη διαφάνεια, να ανταποκριθεί σε αυτές τις φιλόδοξες δεσμεύσεις και να χρηματοδοτήσει έργα που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προχώρησε στη δημιουργία του Metlen Green Bond Framework, βάσει του οποίου θα μπορεί να προβεί σε μία ή και περισσότερες εκδόσεις Πράσινων Ομολόγων.

Στο πλαίσιο του Metlen Green Bond Framework, τα επιλέξιμα πράσινα έργα της Εταιρείας προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διεθνείς «Αρχές των Πράσινων Ομολόγων» που έχουν δημοσιευτεί από τον οργανισμό International Capital Market Association (ICMA). Ειδικότερα, τα εν λόγω επιλέξιμα πράσινα έργα περιλαμβάνουν επενδύσεις/δαπάνες για την απόκτηση, σύλληψη, κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, επενδύσεις στην παραγωγή ανακυκλωμένου/δευτερόχυτου αλουμινίου καθώς και επενδύσεις στην παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου. Το Metlen Green Bond Framework, έχει τη θετική γνωμοδότηση της ISS ESG, ένας από τους μεγαλύτερους Second Party Opinion Providers διεθνώς, με την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στην κλίμακα του ISS-ESG, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται τόσο η συνολική ποιότητα του Metlen Green Bond Framework όσο και η σημαντική συμβολή της Εταιρείας σε συγκεκριμένους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, προκειμένου οι επενδυτές και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι να παρακολουθούν την εξέλιξη της έκδοσης Πράσινων Ομολόγων της Metlen  και να ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τα πράσινα ομόλογα, η Εταιρεία θα δημοσιοποιεί ειδική έκθεση Green Bond Allocation & Impact Report.