Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

8 9 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Βασικοί Στόχοι ESG Εισαγωγή 1. Αφορά στον Τομέα Μεταλλουργίας (Ηλεκτρόλυση-Χυτήριο-Άνοδοι). 2. Αφορά στο ποσοστό εργαζομένων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης (δηλαδή εκτός αυτών που εργάζονται στην Εταιρεία διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου). (σχετίζονται με τη στρατηγική ESG που έχει θέσει η Εταιρεία) Στόχοι Εκτιμώμενος χρόνος επίτευξης Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 & 2 (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) (t CO2e) -30% Τομέας Μεταλλουργίας: Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 & 2 (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) (t CO2e) ASI -65% Τομέας Μεταλλουργίας: Μείωση ειδικών εκπομπών CO2 (t CO2e) ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) ASI -75% Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μείωση ειδικών εκπομπών CO2 (kg CO2e) ανά τόνο παραγόμενης ΜWh (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) ~50% Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (t CO2e) (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (t CO2e) (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές φθορίου (kg/t Al) ASI 1,5 Ετήσιος Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές τετραφθοράνθρακα (kg CF4/t Al) ASI < 0,06 Ετήσιος Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) (kg/t Al) – διαδικασία ηλεκτρόλυσης ASI ≤ 15 Ετήσιος Παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου (t) 65.000 Τομέας Μεταλλουργίας: Συνολική άντληση νερού (βιομηχανικό & πόσιμο, m3 / ημέρα) ASI ≤ 10.550 Τομέας Μεταλλουργίας: Οριστική διάθεση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΕΑ (kg/ t Al)1 < 75 Σοβαρά περιβαλλοντικά περιστατικά 0 Ετήσιος Ποσοστό αποκατάστασης της συνολικής εκμεταλλεύσιμης έκτασης από την εξορυκτική διαδικασία 87% Στόχοι Εκτιμώμενος χρόνος επίτευξης Αριθμός δυστυχημάτων 0 Ετήσιος Επαγγελματικές ασθένειες 0 Ετήσιος Αριθμός σοβαρών ατυχημάτων 0 Ετήσιος Δείκτης συχνότητας συνολικών καταγεγραμμένων ατυχημάτων (ανά 200.000 ώρες εργασίας) Συνεχής βελτίωση Ετήσιος Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 0 Ετήσιος Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ενδυνάμωση της Γυναίκας (United Nations Women’s Empowerment Principles - UN WEPs) Υιοθέτηση Αρχών Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων2 > 80% Ετήσιος Ποσοστό παραμονής στην εργασία εργαζομένων πλήρους απασχόλησης > 90% Ετήσιος Αριθμός ωφελούμενων πολιτών από την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων ~250.000 Ποσοστό αξιολόγησης βασικών προμηθευτών βάσει ESG κριτηρίων 60% Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας 0 Ετήσιος Οικονομικές επιβαρύνσεις από την παραβίαση του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (€) 0 Ετήσιος Επιβεβαιωμένα περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία (σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά & κοινωνικά) 0 Ετήσιος Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι (1–3 έτη) Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι (4–7 έτη) Μακροπρόθεσμοι Στόχοι (8–10 έτη)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=