Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

100 101 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Κοινωνία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «S.T.E.M. Education-Εκπαιδευτική Ρομποτική», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικης Ρομποτικής & Επιστήμης «WRO Hellas» Επίδραση: Προσφέρθηκαν 35 πακέτα με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής (πακέτα LEGO Education Wedo2) σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνοντας την ευκαιρία σε 1.131μαθητές να αναπτύξουν τη φαντασία τους αλλά και τις τεχνολογικές και επιστημονικές τους δεξιότητες. Ο εξοπλισμός θα παραμείνει στο σχολείο στο διηνεκές, προκειμένου να αξιοποιηθεί από όσους περισσότερους μαθητές το επιθυμούν. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «S.T.E.M. Education-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικης Ρομποτικής & Επιστήμης «WRO Hellas» Επίδραση: Προσφέρθηκαν 10 πακέτα «Gigo Light and Solar Energy»και «GigoWindPower» σε αντίστοιχο αριθμό Γυμνασίων στις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας και Σερρών, δίνοντας την δυνατότητα σε 536 μαθητές να πειραματιστούν ως σύγχρονοι μηχανικοί σε διάφορες εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριώνμε τηνπολύτιμησυμβολήτων 32εκπαιδευτικών τους. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποτροφιών» & «Ανανέωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχολείων» Επίδραση: HΕταιρείασυμβάλλονταςενεργάστον εκσυγχρονισμό των σχολείων με κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυσε 4 σχολεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Άρτας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σετ μελανιών δίνοντας την ευκαιρία σε 635 μαθητές να έχουν πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση. Παράλληλα, η MYTILINEOS εξασφάλισε 30 υποτροφίες σε μαθητές των εργαζομένων της στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υλοποίηση του 12 ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας “Yes Program” , ενώ προσέφερε και 4 υποτροφίες στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο&Οικονομία, στοΤμήμαΔιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μηχανικοί στην Πράξη» Επίδραση: Εφαρμογή του επιτυχημένου προγράμματος 12μηνής έμμισθης πρακτικής άσκησης «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Δημιουργήσαμε 48 νέες ποιοτικές θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης/θέσεις μαθητείας δίνοντας την ευκαιρία σε νέους μηχανικούς να κάνουν το πρώτο βήμα της καριέρας τους αποκτώντας μοναδικές επαγγελματικές εμπειρίες. Οι 48 συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν στους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας ως εξής: 11 άτομα στον Τομέα Μεταλλουργίας, 4 άτομα στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, 5 ωφελούμενοι στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, 27 στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και 1 άτομο εντάχθηκεστιςΚεντρικέςΥπηρεσίες τηςMYTILINEOS. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Mellonabilities», σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση «Knowl» Επίδραση: Η MYTILINEOS, αποσκοπώντας στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική), σχεδίασε το πρόγραμμα «Mellonabilities», δίνοντας την ευκαιρία σε 25 ωφελούμενους να παρακολουθήσουν σύγχρονα μοντέλα κατάρτισης και νέες τεχνολογίες επιτυγχάνοντας την ισορροπημένη σύνδεση του επαγγελματικού τους προφίλ, με την επιθυμητή θέση εργασίας. To12%τωνσυμμετεχόντωνεργάζεταιήδη, ενώοιυπόλοιποι συνεχίζουν ενδυναμωμένοι και κινητοποιημένοι να βελτιώσουν την ζωή τους. Προσφέρθηκαν 1.418 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης σε 24 θεματικές με την ανεκτίμητη συμβολή 21 εισηγητών, ενώ το 16% έλαβε επαγγελματική πιστοποίηση αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες. Αριθμός εταιρικών κοινωνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 2019 2021 2020 0 5 10 15 20 19 14 16 Αριθμός ωφελούμενων πολιτών από εταιρικά κοινωνικά προγράμματα / πρωτοβουλίες 2019 2021 2020 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 40.936 31.602 52.899 Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Σε όλους τους εργασιακούς χώρους των ΤΕΔ, των θυγατρικών εταιρειών και των εργολάβων και προμηθευτών της Εταιρείας. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Άμεσα εμπλεκόμενοι στις επιδράσεις αυτές είναι οι ΤΕΔ της ΜYTILINEOS, οι θυγατρικές της εταιρείες καθώς και οι εργολάβοι / προμηθευτές της. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στην προώθηση πολιτικών προσανατολισμένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων • Στην προώθηση υπεύθυνων περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα • Στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της ευρύτερης αλυσίδας αξίας αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Προμηθευτές • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές • Τοπικές Κοινότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η ενημέρωση των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για τις υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα της. Βασικοί στόχοι της Εταιρείας, μέχρι το 2025, είναι η ενίσχυση του επι- πέδου ωριμότητας και ενσωμάτωσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική της αλυσίδα, η συμπερίληψη ESG κριτηρίων στη διαδι- κασία επιλογής νέων προμηθευτών καθώς και η δέσμευση των υφι- στάμενων στις καλές και υπεύθυνες πρακτικές, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συμπράξεων για την καλύτερη κατανόηση των επι- δράσεων και την αμοιβαία εναρμόνιση στόχων και προσδοκιών. Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] Η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματώνεται βαθμιαία στο κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Μέσω διαδικασιών δέουσας επιμέλειας οι συνεργασίες με τα μέλη της προμηθευτικής αλυσίδας μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερη διαχείριση κινδύνων, αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, δια- σφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και στην πορεία μετεξέλιξη σε αλυσίδα αξίας ικανής να δημιουργήσει διευρυμένη οικονομική και κοινωνική αξία. Δέσμευση [GRI 103-2c] Δημιουργία υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση ESG κρι- τήρια και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της Εταιρείας. Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] Η έλλειψη υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει πηγή διαφορετικών κινδύ- νων, όπως: προβλήματα στον εφοδιασμό πρώτων υλών, υλικών και υπηρεσιών, αυξημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κίνδυνοι Υγείας και Ασφάλειας, κίνδυνοι παραβίασης ανθρωπίνων δικαιω- μάτων, κίνδυνοι που αφορούν θέματα ηθικής και συμμόρφωσης, με συνέπειες στη φήμη και την αξιοπιστία της MYTILINEOS καθώς και δυνητικές οικονομικές κυρώσεις. Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] [SASB EM-MM-210b.1] Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρό- νιων σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. Η Εταιρεία έχει ως προ- τεραιότητα να στηρίζει τις τοπικές της κοινωνίες, συνάπτοντας συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές και εργολάβους ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανά- πτυξη, έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ειδικών πρωτοβουλιών με στόχο και την επέκταση υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδια- στική της αλυσίδα. Η MYTILINEOS κατά κανόνα αναπτύσσει μακροπρόθεσμες συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό προμηθευτών. Ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της απαιτούμενης προμήθειας, προτεραιότητα δίνεται σε τοπικούς προμηθευτές1 σύμφωνα με την οικονομική, ποιοτική και χρονική φερεγγυότητά τους, το κόστος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τους, καθώς και με γνώμονα την ικανότητά τους να διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα αλλά και την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας βάσει των καθορισμένων προδιαγραφών, οι οποίες τίθενται από τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστη- ριότητας της Εταιρείας. Επιπλέον, MYTILINEOS έχει δημιουργήσει ειδικό «Κώδικα Δεο- ντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» που περιλαμβά- νει την περιγραφή των ελάχιστων προϋποθέσεων/ προσδοκιών της Εταιρείας από την εφοδιαστική της αλυσίδα, σε θέματα που άπτονται της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανά- πτυξης ενώ αποτελεί βασική προϋπόθεση της εμπορικής συνερ- γασίας των δύο μερών. Ο Κώδικας είναι δομημένος σύμφωνα με τα ESG κριτήρια και ευθυγραμμισμένος με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου ενημέρωσης, ωριμότητας και ενσωμάτωσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Εταιρεία διοργανώνει ετήσιους κύκλους εκπαιδευ- τικών σεμιναρίων προς τους βασικούς προμηθευτές της στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον δίκτυο CSR Hellas (μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού CSR Europe). 9,00 7,25 1. Ο όρος «τοπικοί προμηθευτές», γενικά αναφέρεται σε παρόχους υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών, βιομηχανικών και μη, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=