Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

102 103 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Κοινωνία Διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών με ESG κριτήρια Η MYTILINEOS στοχεύει να προωθήσει την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική της αλυσίδα και να υποστηρίξει τους συνεργάτες της να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη διαχείριση των ουσιαστικών ESG θεμάτων που τους αφο- ρούν. Συγκεκριμένα, έως το 2025, η MYTILINEOS στοχεύει να δημι- ουργήσει μια λίστα προμηθευτών οι οποίοι πληρούν τα ESG κριτή- ρια που έχει θέσει η Εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει ειδικό ερωτηματολό- γιο αξιολόγησης προμηθευτών, εναρμονισμένο με τις απαιτή- σεις του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών της MYTILINEOS. Η διαδικασία αξιολόγησης νέων και υφιστάμενων προμηθευτών ενσωματώνεται σταδιακά σε όλα τα τμήματα/ διευ- θύνσεις αγορών και προμηθειών όλων των Τομέων Επιχειρηματι- κής της Δραστηριότητας. Η αξιολόγηση των ESG επιδόσεων των προμηθευτών και συνερ- γατών της MYTILINEOS εστιάζει σε ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανά- πτυξης και περιλαμβάνουν την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, της συμμόρφωσης με περιβαλλοντικές απαιτήσεις, της διαχείρισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και θεμάτων δεοντολογίας και ακεραιότητας. Παρακάτω παρουσιάζεται μια βασική περιγραφή της εφοδιαστι- κής αλυσίδας της MYTILINEOS: Αποτελέσματα [GRI 103-3a-ii] • Στο τέλος του 2021, οι ενεργοί προμηθευτές και συνεργάτες της MYTILINEOS ήταν περισσότεροι από 10.000 σε Ελλάδα και εξω- τερικό. Συγκριτικά με το 2020, δεν καταγράφηκαν σημαντικές μεταβολές στη βασική δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας της Εταιρείας που να επηρέασαν τη δραστηριότητά της. [GRI 102-10] • Οι συνολικές δαπάνες της MYTILINEOS προς τους προμηθευ- τές της στην Ελλάδα για την παραγωγή των προϊόντων, την προ- σφορά των υπηρεσιών και την ανάπτυξη των έργων της ανήλθαν σε περίπου €1,6 δις ενώ, το συνολικό ποσοστό του συνολικού Βασική Περιγραφή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της MYTILINEOS [GRI 102-9] Βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν υπηρεσίες ή προϊόντα από την αλυσίδα εφοδιασμού • Παραγωγή & Συντήρηση της χημικής βιομηχανίας αλουμίνας και της μεταλλουργίας πρωτόχυτου αλουμινίου • Παραγωγή Εργοστασίου για την αγορά πρώτων υλών ή άλλων υλικών • Παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου με χρήση ανακυκλωμένου (scrap) αλουμινίου • Κατασκευή για την αγορά εξοπλισμού για την εκτέλεση έργων EPC και έργων ΑΠΕ • Διακινήσεων για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε διάφορες χώρες • Λειτουργία και συντήρηση Ενεργειακών Κέντρων (Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί) • Ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Υδροηλεκτρικά έργα) • Δραστηριότητα λιανικής (retail) • Μελέτες – Επενδύσεις • Διοικητικών, Οικονομικών, Νομικών και λοιπών Υπηρεσιών Βασικές κατηγορίες προμηθευτών • Παραγωγοί Πρώτων Υλών • Προμηθευτές Ενέργειας και Φυσικού Αερίου • Υπεργολάβοι • Κατασκευαστές • Διανομείς/Διαμεταφορείς • Προμηθευτές Ανταλλακτικών/υλικών • Χονδρέμποροι • Προμηθευτές συμβουλευτικών υπηρεσιών & μελετών προϋπολογισμού αγορών που διατέθηκε σε τοπικούς προμη- θευτές ανήλθε σε 59,6% συμβάλλοντας έτσι έμμεσα για άλλη μία χρονιά, τόσο στη διατήρηση θέσεων εργασίας όσο και στη δημιουργία εισοδήματος. [GRI 204-1] • Το 2021 σχεδόν το 14% από το σύνολο των νέων προμηθευ- τών με τους οποίους σύναψε εμπορική σχέση η MYTILINEOS, αξιολογήθηκαν με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, ενώ σχεδόν το 16%, αξιολογήθηκαν με βάση κοινωνικά κριτήρια. [GRI 308-1] [GRI 414-1] • Το 2021, ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης υφιστάμενων βασι- κών προμηθευτών με κριτήρια ESG. Τα στοιχεία που υποβλήθη- καν από τους προμηθευτές μελετώνται ώστε να προκύψουν τυχόν δράσεις που απαιτούνται σε περίπτωση μη συμμόρφω- σης αυτών, με στόχο το μετριασμό των κινδύνων στην εφοδια- στική αλυσίδα της Εταιρείας. • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, αξιο- λογήθηκαν 18 βασικοί προμηθευτές. • Στον Τομέα Μεταλλουργίας, στην αξιολόγηση που πραγμα- τοποιήθηκε εντός του 2021, αξιολογήθηκαν 6 προμηθευτές. Η αξιολόγηση συνεχίζεται εντός του 2022, και μέχρι τον Απρί- λιο του 2022 είχαν αξιολογηθεί 13 προμηθευτές. • Εντός του 2022 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες. • Όσον αφορά το συνολικό αριθμό επιθεωρήσεων σχετικών με περιβαλλοντικά θέματα σε εργολάβους/προμηθευτές, πραγ- ματοποιήθηκαν 69 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 49 μη συμμορφώσεις για τις οποίες λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα. Αναφορικά με το συνολικό αριθμό επιθεωρήσεων σχε- τικών με θέματα υγείας και ασφάλειας, πραγματοποιήθηκαν 120 έλεγχοι σε εργολάβους/προμηθευτές και προέκυψαν 33 μη συμμορφώσεις. • Επιπλέον, η Εταιρεία ολοκλήρωσε το 2 ο κύκλο εκπαίδευσης βασικών προμηθευτών σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αυξάνοντας τον αριθμό των προμηθευτών που έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε 85, ενώ 10 από αυτούς ολοκλήρωσαν επιπλέον ενδοεταιρική κατάρτιση σε θέματα βιωσιμότητας. • Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή δαπανών που πραγμα- τοποιήθηκαν εντός του 2021 σε προμηθευτές ανά Τομέα Επι- χειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας. Όπως παρατηρεί- ται, ο μεγαλύτερος όγκος δαπανών, που παρουσίασε και μεγάλη αύξηση κατά το 2021 (κατά 84%), αφορά τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Η αύξηση που παρατηρήθηκε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αγορά αυξημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου και τις σχετικές αυξήσεις τιμών που σημειώθη- καν εντός του έτους. Επίσης, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις δαπάνες σε προμηθευτές του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανά- πτυξης, που οφείλεται στις προμήθειες που ήταν απαραίτητες για την κατασκευή του νέου θερμικού σταθμού. 17,0% 57,3% 12,4% 11,6% 1,7% Τομέας Μεταλλουργίας Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Κεντρικές Υπηρεσίες Στοιχεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2019 2020 2021 Συνολικός αριθμός προμηθευτών 9.639 9.543 10.277 Γεωγραφική κατανομή Ελλάδα: 82,6% Εξωτερικό: 17,4% Ελλάδα: 52,3% Εξωτερικό: 47,7% Ελλάδα: 73,7% Εξωτερικό: 26,3% Συνολικές δαπάνες €1.954.923.114 €1.661.972.526 €2.632.552.530 Γεωγραφική κατανομή [GRI 204-1] Ελλάδα: 40,0% Εξωτερικό: 60,0% Ελλάδα: 52,5% Εξωτερικό: 47,5% Ελλάδα: 59,6% Εξωτερικό: 40,4% • Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προμηθευτών, τη γεωγραφική κατανομή και τις δαπάνες σε αυτούς ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Κατανομή δαπανών ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=