Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

104 105 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Κοινωνία Επιχειρησιακή Συνέχεια Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις μπορούν να συμβούν στις βιομηχανικές μονάδες και εγκαταστάσεις της Εταιρείας και στα εργοτάξια καθώς και στις τοπικές κοινότητες που γειτνιάζουν με αυτά. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Δύναται να προκληθούν από τους ΤΕΔ της MYTILINEOS, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς και από τους στρατηγικούς προμηθευτές και εργολάβους που συνεργάζονται. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Στην εφαρμογή και προαγωγή ολοκληρωμένων πολιτικών και σχεδίων που αποβλέπουν στην αποτελεσματική διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και καταστάσεων σε όλα τα επίπεδα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευημερίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Εργαζόμενους • Προμηθευτές • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές • Μ.Κ.Ο. • Τοπικές Κοινότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] Ο χαμηλός βαθμός ανταπόκρισης και ετοιμότητας σε έκτακτα περι- στατικά (πυρκαγιές, εκρήξεις, καθίζηση εδάφους, έκλυση χημικών ουσιών στο περιβάλλον, μεταφορά προϊόντων, απόβλητα, φυσικούς κινδύνους όπως καιρικά και σεισμικά φαινόμενα, περιστατικά υγείας και ασφάλειας και άλλοι κίνδυνοι) με σοβαρές συνέπειες στους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον αλλά και στην ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων της και κατ’ επέκταση στη φήμη, καθώς και στα οικονομικά της αποτελέσματα. Δέσμευση [GRI 103-2c] Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, της προστασίας του περι- βάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας και της Πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS. Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] Η διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας είναι υψίστης προτεραιότητας για την MYTILINEOS. Γι’ αυτό σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δρα- στηριότητας της Εταιρείας εφαρμόζονται τα κατάλληλα Σχέδια Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών (πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροές, φυσικά φαινόμενα, ακραίες καιρικές καταστά- σεις κ.ά.) ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα αναγνω- ρισμένα περιστατικά που έχουν σαν αποτέλεσμα την παρέκκλιση από την ομαλή λειτουργία τους, με σοβαρές επιπτώσεις στο περι- βάλλον και στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και ευρύτερα των τοπικών κοινοτήτων. • Στον ΤομέαΜεταλλουργίας έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα αντι- μετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στις εγκαταστάσεις του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας με βασικούς άξονες: α) ένα ολοκλη- ρωμένο Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών (ΕΣΕΑ) με ειδικά σχέδια εκκένωσης των εγκαταστάσεων, β) τη συστηματική εκπαί- δευση προσωπικού και γ) το σχεδιασμό και την υλοποίηση ασκή- σεων ετοιμότητας σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα και την προσαρμογή στις απαιτήσεις του ΕΣΕΑ. Ειδικά για τους κινδύ- νους που σχετίζονται με τη χρήση βιομηχανικών ουσιών, τόσο τα μέτρα πρόληψης όσο και τα σχέδια αντιμετώπισης ακολουθούν τα αναφερόμενα στην οδηγία SEVESO III και περιγράφονται στη σχετική Μελέτη Ασφαλείας του εργοστασίου, η οποία είναι κατα- χωρημένη στο Εθνικό Μητρώο που έχει συσταθεί για εγκαταστά- σεις τέτοιου είδους. ASI • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου , τόσο στα ενεργειακά κέντρα, όσο και στις μονάδες ΑΠΕ αλλά και στα γραφεία εφαρμόζεται δέσμη μέτρων ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά που περιλαμβάνει: α) Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών ή Υπεύθυνο Έκτακτης Ανάγκης, β) καταγεγραμμένες Διαδικασίες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων / Συμβάντων / Ατυχημά- των, γ) υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και δ) υλοποίηση ασκήσεων και εκπαιδεύσεων του προσωπικού σύμφωνα με τα ειδικά Σχέδια Εκκένωσης και τις Οδηγίες για Έκτα- κτες Καταστάσεις των κτιρίων. • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέρ- γειας , εφαρμόζονται κατάλληλα Σχέδια Πρόληψης και Αντι- μετώπισης Έκτακτων Περιστατικών ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλες οι αναγνωρισμέ- νες από το σύστημα καταστάσεις έκτα- κτης ανάγκης. Για την προστασία του εργατικού δυναμικού και του περιβάλ- λοντος σε περίπτωση εκδήλωσης συμ- βάντος, έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζο- νται Πλάνα Έκτακτης Ανάγκης. Το κάθε εργοτάξιο διαθέτει δικό του σχέδιο έκτα- κτης ανάγκης, κατάλληλο για τη φύση των δραστηριοτήτων του και τους κινδύ- νους που έχουν αναγνωριστεί και εκτι- μηθεί. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι τεκμηριωμένα, προσβάσιμα και κοινοποι- ούνται με σαφήνεια σε όλο το προσω- πικό το οποίο εκπαιδεύεται στην κατα- νόηση των εν λόγω σχεδίων καθώς και στην εκμάθηση του ρόλου και των ευθυ- νών του σε περίπτωση έκτακτης ανά- γκης, μέσω της υλοποίησης τακτικών ασκήσεων ετοιμότητας.. Αποτελέσματα [GRI 103-3a-ii] • Το 2021, δεν υπήρξαν βιομηχανικά ατυχή- ματα ή περιβαλλοντικά συμβάντα με επι- πτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία. • Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 82 ασκή- σεις ετοιμότητας σε όλες τις παραγωγι- κές μονάδες, τα εργοτάξια και τα κτίρια γραφείων της Εταιρείας. Ειδικότερα: • Στον Τομέα Μεταλλουργίας πραγμα- τοποιήθηκαν συνολικά 26 ασκήσεις που αφορούσαν στην αντιμετώπιση πυρκα- γιάς (εγκαταστάσεις, πλοίο), διάσωσης σε κλειστό χώρο και σε ύψος καθώς και εκκένωση γραφείων και εγκαταστά- σεων Χημείου. Οι ασκήσεις πραγματο- ποιήθηκαν στο πλαίσιο της λειτουργίας της «Κινητής Μονάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών» που απαρτίζε- ται από εργαζομένους της ομάδας Πυρο- προστασίας. Το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο σε θέματα πυρασφά- λειας και φύλαξης των εγκαταστάσεων, ενώ η συγκεκριμένη ομάδα υποστηρίζε- ται ενεργά από περίπου 100 εθελοντές πυροσβέστες των υπόλοιπων υπηρεσιών του εργοστασίου, οι οποίοι εκπαιδεύο- νται κατάλληλα και επανεκπαιδεύονται περιοδικά. Πέραν της διενέργειας και της ανάλυσης των ασκήσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, η ομάδα της Πυρο- προστασίας διαθέτει τον κατάλληλο πιστοποιημένο, κινητό εξοπλισμό και τα ανάλογα μέσα επέμβασης συνδράμο- ντας τις τοπικές Αρχές στην αντιμετώπιση περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή, με την αποτελεσματική και έγκαιρη παροχή βοήθειας, όταν απαιτηθεί. Η ετοιμότητα της ομάδας δεν επηρεάστηκε από τις 9,25 7,55 ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας και ανταποκρίθηκε άμεσα σε όλα τα συμ- βάντα μέσα και έξω από το εργοστάσιο. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις εκκένωσης-ετοιμότητας (συναγερμού), αλουμινοθερμίας, καθώς και ασκήσεις που αφορούσαν σε έκρηξη φυσικού αερίου και αντιμετώπισης ρυπασμένων νερών πυρόσβεσης καθώς και ασκήσεις που αφορούσαν διάσωση σε ύψος στο εργοτάξιο του ΙΡΡ ΙΙ και πυρόσβεση σε μετασχηματιστή υψηλής τάσης του Υπο- σταθμού του εργοστασίου. • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανά- πτυξης , πραγματοποιήθηκαν 14 ασκή- σεις ετοιμότητας που αφορούσαν σε ασκήσεις γενικής εκκένωσης καθώς και εκκένωσης κτηρίου, ασκήσεις αντιμετώ- πισης πυρκαγιάς και σεισμού καθώς και άσκηση διάσωσης από ύψος και σε περι- ορισμένο χώρο. • Στον ΤομέαΑνάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας πραγματοποιήθηκαν 27 ασκήσεις ετοιμό- τητας αντιμετώπισης πυρκαγιάς, αστρα- πών, σεισμού και πλημμύρας. • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου , πραγματοποιήθη- καν 15 ασκήσεις ετοιμότητας που αφο- ρούν κυρίως στην εκκένωση κτηρίου σε περίπτωση σεισμού, (δασικής) πυρ- καγιάς και στην εγκατάλειψη σταθμού λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κεραυνοπτώσεων. Αριθμός ασκήσεων ετοιμότητας 2020 2021 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης Τομέας Μεταλλουργίας 26 14 27 15 15 21 10 14 82 60 Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι η πρόσβαση των Κοι- νωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία έκτακτες καταστά- σεις στις εγκαταστάσεις και στις περιοχές δραστηριοποίησής της και τους τρόπους με τους οποίους η Εταιρεία διασφαλίζει την αδιά- λειπτη λειτουργία της. Στόχος της Εταιρείας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτα- κτων περιστατικών προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, δια- σφαλίζοντας την Υγεία & Ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων και των χώρων δραστηριοποίησής της και την ευημερία των γειτονικών τοπικών κοινοτήτων. [GRI 103-2b] Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] Η ανάπτυξη της ικανότητας ενός οργανισμού να διασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή προϊόντων / υπηρεσιών (χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα / διαθεσιμότητα τους) σε καταστάσεις μη κανονικής λει- τουργίας, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, επιδημική / πανδημική κρίση ή άλλα δυσμενή συμβάντα (και συνδυασμούς αυτών) καθώς και θέματα εσωτερικής λειτουργίας & οργάνωσης όπως π.χ. παύση λειτουργίας κρίσιμων εφαρμογών IT, αστοχίες προμηθευτών / υπερ- γολάβων, ελλείψεις σε ανθρώπινους πόρους κ.α.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=