Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

110 111 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Κοινωνία Δείκτες Επίδοσης ESG Κοινωνικοί Δείκτες 2019 2020 2021 Απασχόληση Άμεσα εργαζόμενοι 2.436 2.455 2.889 Έμμεσα εργαζόμενοι 1.226 1.401 1.934 Δείκτης κινητικότητας εργαζομένων1 5,2% 6,0% 6,1% Ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που καλύπτονται από επιχει- ρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας 53% 52% 44% Ποσοστό διατήρησης εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 93% 91,5% 90,6% Ποσοστό γυναικών (άμεσα εργαζόμενοι) 18% 19% 18,7% Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης2 17,8% 19,4% 21,1% Ποσοστό εργαζομένων <30 ετών (άμεσα εργαζόμενοι) 12,0% 10,4% 12,6% Ποσοστό εργαζομένων 30-50 ετών (άμεσα εργαζόμενοι) 69,6% 68,9% 65,8% Ποσοστό εργαζομένων >50 ετών (άμεσα εργαζόμενοι) 18,3% 20,7% 21,7% Νέες θέσεις εργασίας3 281 34 489 Εργασιακές Πρακτικές Ποσοστό εργαζομένων που έλαβαν επίσημη αξιολόγηση της απόδοσης τους4 55,9% 51,9% 50,2% Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης στελεχιακού δυναμικού 24,5 14,6 29,0 Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης διοικητικού δυναμικού 16,7 12,8 12,8 Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης εργατοτεχνικού δυναμικού 29,1 18,2 13,7 Ανθρωποώρες εκπαίδευσης (άμεσα εργαζομένων) 59.794 38.476 41.879 Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο 24,6 15,7 14,5 Συνολικό κόστος εκπαίδευσης (€) 406.322 247.859 414.741 Κόστος εκπαίδευσης ανά υπάλληλο (€) 166,7 101,0 143,6 Ανθρώπινα Δικαιώματα Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Όχι Ναι Ναι Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων5 0 0 0 Περιστατικά διακρίσεων 0 0 0 1. Αριθμός εθελοντικών αποχωρήσεων προς το μέσο όρο του αριθμού των άμεσα εργαζομένων της Εταιρείας στο συγκεκριμένο έτος. (Ως οικειοθελείς αποχωρήσεις δεν θεωρούνται για την εξαγωγή του δείκτη αυτού οι περιπτώσεις λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου). 2. Ποσοστό επί του στελεχιακού προσωπικού της Εταιρείας. 3. Η διαφορά του συνολικού αριθμού νέων προσλήψεων από το συνολικό αριθμό αποχωρήσεων στο συγκεκριμένο έτος. 4. Ποσοστό επί του συνόλου των άμεσα εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό στους συνολικούς eligible εργαζόμενους είναι σχεδόν 80%. Ο όρος eligible περιλαμβάνει τους εργαζομένους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην Εταιρεία διάστημα μικρότερο των 6μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου. 5. Περιλαμβάνονται θέματα όπως: καταναγκαστική & παιδική εργασία, υγεία και ασφάλεια, ώρες εργασίας, αμοιβές και άδειες προσωπικού, δίκαιη μεταχείριση, ελευθερία συνδικαλισμού, περιορισμός δικαιωμάτων πληθυσμού των τοπικών κοινοτήτων κ.ά. 6. Σύμφωνα με το πρότυπο GRI 403-9 (2018). Περιλαμβάνονται όλα τα ατυχήματα που είχαν σαν αποτέλεσμα θάνατο, ημέρες μακριά από την εργασία, περιορισμένη εργασία ή μεταφορά σε άλλη θέση εργασίας, ιατρική περίθαλψη πέραν της παροχής πρώτων βοηθειών ή απώλεια συνείδησης, ή σημαντικός τραυματισμός ή κακή υγεία που διαγνώστηκε από ιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα δυστυχήματα και ατυχήματα που συνέβησαν κατά τη μετακίνηση του υπάλληλου από τον τόπο της ιδιωτικής του δραστηριότητας (π.χ. κατοικία) και ενός τόπου εργασίας ή χώρου εργασίας και μόνο όταν η μετακίνηση αυτή έχει οργανωθεί από την Εταιρεία. Κοινωνικοί Δείκτες 2019 2020 2021 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Ποσοστό βιομηχανικών μονάδων & μονάδων ΑΠΕ με πιστοποίηση ISO 45001:2018 83,3% 83,3% 89,3% Αριθμός δυστυχημάτων (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι) 0 1 1 Αριθμός ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι) 1 5 10 Αριθμός ατυχημάτων με διακοπή εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι) 7 4 11 Αριθμός συνολικών ατυχημάτων6 (άμεσα εργαζόμενοι) n/a 14 23 Αριθμός συνολικών ατυχημάτων6 (έμμεσα εργαζόμενοι) n/a 11 14 Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι) n/a 0,53 0,85 Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι) n/a 0,38 0,29 Συχνότητα Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας ανά 200.000 ώρες εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι) 0,04 0,19 0,37 Συχνότητα Ατυχημάτων με διακοπή εργασίας ανά 200.000 ώρες εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι) 0,17 0,14 0,22 Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι) 47.017 23.547 34.619 Βιωσιμότητα Τοπικών κοινοτήτων Ποσοστό εργαζομένων από τοπικές κοινότητες (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι) 93,6% 90,5% 92,1% Κοινωνικές επενδύσεις (εκ. €) 3,5 3,3 9,2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς εργασίας και κοι- νωνικών θεμάτων 0 0 0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=