Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

120 121 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Κοινωνία Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Διακυβέρνηση Επιχειρηματική Ηθική Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις του φαινομένου της Διαφθοράς σε όλες του τις μορφές αποτελούν τροχοπέδη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μπορούν να συμβούν σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της Εταιρείας, με συνέπειες στις τοπικές της κοινότητες, στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και συνολικά στην κοινωνία. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις δύναται να προκληθούν από τους ΤΕΔ της MYTILINEOS, τους εργαζόμενους, τις θυγατρικές της εταιρείες, από τους επιχειρηματικούς της εταίρους καθώς και από την αλυσίδα εφοδιασμού της. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στη μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας και στη διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής. Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: Όλες τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] ΗMYTILINEOS αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων αποτελεί κομβικό σημείο για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή της στο πλαίσιο της διεθνούς δραστηριότη- τάς της. Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι η ενημέρωση των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται η Εταιρεία τόσο τον περιορισμό της έκθεσής της σε συν- θήκες διαφθοράς & δωροδοκίας, όσο και την ενίσχυση της κουλτού- ρας συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς. [GRI 103-2b] Η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας και η Επιχειρη- ματική Ηθική αποτελούν ουσιαστικό θέμα για την MYTILINEOS γιατί δύναται α) να συμβάλει στην αναγνώριση, στην καταγραφή, στην καλύτερη αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων, καθώς και στη νομοθετική συμμόρφωση που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για την MYTILINEOS σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησής της, β) να εξυπηρετήσει τους επιχειρηματικούς στόχους (όπως π.χ. κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων στο πλαίσιο της υποβολής προσφορών για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων από πελάτες ή από χρηματο- δοτικά ιδρύματα) και γ) να ενισχύσει την προστασία της Εταιρείας από τυχόν φαινόμενα διαφθοράς, απάτης, υπεξαίρεσης και κατάχρησης ενισχύοντας περαιτέρω την εταιρική της εικόνα. Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας, της απάτης, της παραβίασης τουυγειούς ανταγωνισμού, και του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες υπο- νομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης. Ανάμεσα στις επι- πτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμβάνονται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλ- λον, καθώς και η παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντί- κτυπο στις φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της κοινωνίας. Δέσμευση [GRI 103-2c] Μηδενική ανοχή σε καταστάσεις διαφθοράς και δωροδοκίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του Κώδικα Επαγγελματι- κής Δεοντολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών. Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] Η MYTILINEOS μέσω της δραστηριοποίησης της σε αναπτυσσόμε- νες χώρες με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες όπου σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Οργανισμού Transparency International (Δείκτης αντίληψης της διαφθοράς), βρίσκονται στην περιοχή υψηλού κινδύ- νου διαφθοράς, ενδέχεται να εκτεθεί σε πληρωμές διευκόλυνσης ή λοιπές παροχές προς τους τοπικούς εταίρους ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των έργων. Οποιαδήποτε τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές και τις ηθικές πρα- κτικές της Εταιρείας θέτει σε κίνδυνο την καλή φήμη, την αξιοπι- στία, την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων και κατ’ επέκταση τα οικονομικά της αποτελέσματα και την δυνατότητα να αναλαμ- βάνει έργα. Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] [SASB EM-MM-510a.1] [SASB IF-EN-510a.3] H αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας αποτε- λεί βασικό στοιχείο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργα- τών της MYTILINEΟS. Για την Εταιρεία, το σημείο αναφοράς στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, απο- τελεί η αρχή της ακεραιότητας, η οποία συνδέεται με την πάγια δέσμευσή της για μηδενική ανοχή στα θέματα αυτά και υλοποιείται με τον ενδελεχή έλεγχο τρίτων μερών πριν τη σύναψη συμφωνίας ή την πληρωμή αυτών και την απο- φυγή κάθε συναλλαγής και επαφής με κάθε τρίτο μέρος που έχει συμμετάσχει στη δημιουργίασυνθηκών για τη ανάπτυξη περιστατικών διαφθοράς, εκβιασμού ή δωροδοκίας. Η Εταιρεία λαμβάνει πλήθος μέτρων για την υλοποίηση της εν λόγω δέσμευσης: • Η λειτουργία της Εταιρείας ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» αποτυπώνεται από τη συμμετοχή της σε διεθνείς πρωτοβουλίες ενίσχυσης της διαφάνειας (UN Global Compact), σε εθνικές ομά- δες εργασίας και γενικότερα και την προσήλωσή της στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Η MYTILINEOS έχει δεσμευθεί επισήμως στην 10 η αρχή του UN Global Compact, σύμφωνα με την οποία «Είναι αντίθετη σε κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού, της δωροδοκίας και των πληρωμών διευκόλυνσης» και η οποία λει- τουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της σχετικής κουλτούρας ηθι- κής σε όλη την Εταιρεία. • Η MYTILINEOS διενεργεί σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της Εται- ρικής Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management), μελέτη διακινδύνευσης σχετιζόμενη με την εν δυνάμει διαφθορά και δωροδοκία στις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητές της και προδιαγράφει μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων αυτών. • Σε χώρες υψηλού κινδύνου διαφθοράς, η Εταιρεία εγκαθιστά μηχανισμό καταγγελιών (Grievance Mechanism) στον οποίο κάθε εργαζόμενος (άμεσος ή έμμεσος) έχει πρόσβαση είτε επώ- νυμα, είτε ανώνυμα για να καταγγείλει παραβιάσεις σε σχέση με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, δωροδοκίας και διαφθοράς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του κώδικα δεοντο- λογίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία προστατεύει τους καταγγέλλο- ντες από αντίποινα υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία γίνε- ται καλή τη πίστη ακόμη και εάν το αποτέλεσμα της διερεύνησης δεν την επιβεβαιώσει. Επιπροσθέτως η Εταιρεία λειτουργεί μηχα- νισμό καταγγελιών σε κεντρικό επίπεδο δια της υποβολής ανα- φορών παραβιάσεων στον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφω- σης. Ο μηχανισμός αυτός βρίσκεται υπό εμπλουτισμό σε σχέση με την οδηγία 1937/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά την σχετική τοπική νομοθετική ρύθμιση η αναθεωρημένη του έκδοση θα τεθεί σε λειτουργία. • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της MYTILINEOS εξέ- δωσε το 2021 πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων των εργαζομένων και συνεργατών αυτής και συνέλεξε τις σχε- τικές δηλώσεις στελεχών και εργαζομένων σε καίριες Διοικητι- κές θέσεις. • Η Εταιρεία μεριμνά για τη συστηματική εκπαίδευση του προ- σωπικού ανά κατηγορία έκθεσης σε κανονιστικό κίνδυνο σε θέματα του κώδικα δεοντολογίας με εμπεριστατωμένη ανάλυση των θεμάτων διαφθοράς και δωροδοκίας, υγειούς ανταγωνι- σμού, απάτης, ενδελεχούς ελέγχου επιχειρηματικών εταίρων και σύγκρουσης συμφερόντων. Επιχειρηματική ηθική στη συνεργασία της MYTILINEOS με τρίτα μέρη • Η MYTILINEOS μεριμνά για την ανάλυση των συνθηκών και την αναγνώριση πιθανών κινδύνων ή απειλών που μπορεί να ενθαρ- ρύνουν την ύπαρξη περιστατικών διαφθοράς και δωροδοκίας στο εταιρικό περιβάλλον, μέσω μιας διαδικασίας ενδελεχούς ελέγχου και δέουσας επιμέλειας των τρίτων μερών. Η συγκεκριμένη πρα- κτική καλύπτει εταιρικές δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους για την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών, όπως: οι φιλανθρωπικές συνεισφορές, οι χορηγίες, τα δώρα και η φιλοξενία, οι έλεγχοι τρί- των μερών σε σχέση με τις λίστες περιορισμών για την χρηματο- δότηση της τρομοκρατίας και τη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι συμβουλευτι- κές υπηρεσίες, και έχει στόχο τη δημιουργία διαδικασιών πρόλη- ψης, όπου δεν υφίστανται. Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρ- φωσης έχει αναπτύξει ενδοεταιρική εφαρμογή για τον ενδελεχή έλεγχο τρίτων μερών και τη λήψη απόφασης συνεργασίας ή μη μαζί τους. Η εφαρμογή περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση των τρίτων μερών ανάλογα με την έκθεση της εταιρείας σε κανονι- στικό κίνδυνο, τον σε βάθος έλεγχο τον τρίτων μερών ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου στην οποία κατατάσσονται, την αλλη- λεπίδραση των εμπορικών τμημάτων, της κανονιστικής συμμόρ- φωσης και της Διοίκησης με την απαραίτητη τεκμηρίωση και την διατήρηση όλων των δικαιολογητικών και απαντήσεων του τρί- του μέρους. • Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της MYTILINEOS προβλέπει την αντιμετώπιση συνθηκών Διαφθο- ράς και Δωροδοκίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η MYTILINEOS διενεργεί ελέγχους ακεραιότητας προμηθευτών πριν την έναρξη της συνεργασίας και στον Κώδικα προβλέπονται έλεγχοι, οι οποίοι στοχεύουν στην διασφάλιση της εφαρμογής του Κώδικα και στην παροχή συστάσεων για διορθωτικά μέτρα όπου τυχόν απαιτηθούν. • Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό της, εκ μέρους των μετόχων, των εργαζο- μένων, και των βασικών συνεργατών και προμηθευτών της, διέ- πονται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας. Μέσω καθορισμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται κυρίως στα Τμήματα Αγορών-Προ- μηθειών καθώς και διαχείρισης έργων για την επιλογή προμηθευ- τών και άλλων συνεργατών, ελέγχονται σε ετήσια βάση οι συν- θήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται κάθε συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδη- γήσουν σε περιστατικά διαφθοράς ή απάτης. • Στην Εταιρεία εφαρμόζονται συστήματα και έλεγχοι σε προλη- πτικό αλλά και σε ανιχνευτικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές τηρούν τα πρότυπα της MYTILINEOS, να αποφεύ- γονται αμφισβητούμενες πληρωμές και να γίνεται η σωστή και με διαφάνεια αναγνώρισή τους στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας. Η Γενική Διεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, στην οποία εντάσσεται η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) της Εταιρείας, είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και την εφαρμογή περαιτέρω μηχανισμών διασφάλισης της προστα- σίας της Εταιρείας από συνθήκες διαφθοράς και δωροδοκίας σε προληπτικό αλλά και ελεγκτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο Διευθυ- ντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφέρεται στον Γενικό Διευ- θυντή Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων και στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου από την οποία εγκρίνεται και παρακολουθείται το πλάνο εργασιών της Κανονιστι- κής Συμμόρφωσης. Η MYTILINEOS, βάσει του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, δεν πραγματοποιεί οποιεσδήποτε δωρεές σε πολιτικούς σχηματι- σμούς ή σχετιζόμενα με αυτούς πρόσωπα. Αποτελέσματα [GRI 103-3a-ii] • Το 2021, η MYTILINEOS εφάρμοσε όλες τις απαραίτητες εσω- τερικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της πολιτικής της. Μέσω των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται στα Τμήματα Αγο- ρών – Προμηθειών των Τομέων Δραστηριότητας της Εταιρείας, όπου εξετάστηκαν τόσο η επιλογή των συνεργατών όσο και κάθε είδους συναλλαγή, δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένα περιστα- τικά διαφθοράς, περιστατικά τα οποία να οδήγησαν στη απομά- κρυνση ή την πειθαρχική δίωξη εργαζομένων για λόγους διαφθο- ράς, επιβεβαιωμένα περιστατικά που σχετίζονταν με τη διαφθορά και τα οποία να οδήγησαν στον τερματισμό ή τη μη ανανέωση της συνεργασίας με συνεργάτες ή δημόσιες δικαστικές υποθέ- σεις σχετικές με τη διαφθορά κατά της Εταιρείας ή των εργαζο- μένων της. [GRI 205-3] • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης ανέλαβε και διένειμε με βεβαίωση υπογραφής και τήρησης τον ανανεωμένο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας (Νοέμβριος 2019) σε όλους τους εργαζομένους και τις θυγατρικές της Εταιρείας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε κάθε νέο εργαζόμενο και προβλέπεται να επα- ναληφθεί στους υφιστάμενους εργαζομένους σε περίπτωση σημαντικής ανανέωσης του Κώδικα. • Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS δεν έχει παραγω- γική δραστηριότητα στις 20 χώρες που έχουν τη χαμηλότερη κατάταξη με βάση τον οργανισμό Transparency International. [SASB EM-MM-510a.2] 9,40 8,15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=