Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

134 135 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας GRI STANDARDS Content Index – Γενικές Δημοσιοποιήσεις [GRI 102-55] Πρότυπα GRI Δημοσιοποιήσεις Σελίδες και/ή URL(s) SDGs Παραλείψεις Εξωτερική Διασφάλιση GRI 101 Foundation 2016 [Το GRI 101 δεν περιλαμβάνει διοικητική πρακτική] Γενικές Δημοσιοποιήσεις GRI 102 Γενικές Δημοσιοποιήσεις 2016 Προφίλ Οργανισμού 102-1 Ονομασία Οργανισμού (σελ. 18) • 102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες (σελ. 18) • 102-3 Έδρα του Οργανισμού (σελ. 21) • 102-4 Περιοχές δραστηριοποίησης (σελ. 20) • 102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και η νομική μορφή Ενημέρωση Μετόχων - MYTILINEOS • 102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται (σελ. 18) • 102-7 Μέγεθος Οργανισμού (σελ. 19) • 102-8 Στοιχεία υπαλλήλων και άλλων Εργαζομένων (σελ. 88) 8,10 • 102-9 Εφοδιαστική Αλυσίδα (σελ. 102) • 102-10 Σημαντικές αλλαγές του οργανισμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας (σελ. 102) Ετήσιος Απολογισμός (σελ 25-50) • 102-11 Αρχή προφύλαξης ή προσέγγισης του οργανισμού (σελ. 48, 54, 60, 64, 67, 69, 80, 86, 90, 94, 96, 101, 104, 118, 120, 123) • 102-12 Εξωτερικές Πρωτοβουλίες (σελ. 24) - Δεσμεύσεις σε Πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης - MYTILINEOS • 102-13 Στρατηγικές Συνεργασίες (σελ. 24) - Δεσμεύσεις σε Πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης - MYTILINEOS • Στρατηγική 102-14 Δήλωση από ανώτερο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων (σελ. 12-15) • 102-15 Βασικές επιδράσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες (σελ. 48, 49, 54, 60, 64, 67, 69, 80, 86, 90, 94, 96, 101, 104, 118, 120, 123) • Ηθική και Ακεραιότητα 102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς (σελ. 17) 16 • Διακυβέρνηση 102-18 Δομή Διακυβέρνησης (σελ. 114-115, 117) Ετήσιος Απολογισμός a: (σελ. 141, 142, 155, 156, 163, 187, 188, 203) b: (σελ. 142, 203-205) • 102-19 Διαδικασία εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ετήσιος Απολογισμός (σελ. 143) 102-20 Στελέχη με αρμοδιότητα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα Ετήσιος Απολογισμός a,b.(σελ. 203-205) 102-21 Διαβούλευση ενδιαφερομένων μερών για οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (σελ. 44) Ετήσιος Απολογισμός a,b: (σελ. 143) 16 102-22 Σύνθεση ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης και επιτροπών Ετήσιος Απολογισμός a-a-i, a-ii., a-iii, a-iv, a-v, a-vii: (σελ. 150-164, 186-205, 206- 210, 217-225) 5, 16 102-23 Πρόεδρος του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης Ετήσιος Απολογισμός a:(σελ.143) b:(σελ. 143, 187-189) 16 102-24 Ανάδειξη και επιλογή υποψηφίων για το ανώτατο όργανο διακυβέρνησης Ετήσιος Απολογισμός a:(σελ. 150-164, 186-203, 217), b-i, b-ii, b-iii, b-iv: (σελ. 143, 156- 163, 187-203, 217-229) 5, 16 Πρότυπα GRI Δημοσιοποιήσεις Σελίδες και/ή URL(s) SDGs Παραλείψεις Εξωτερική Διασφάλιση 102-25 Συγκρούσεις Συμφερόντων Ετήσιος Απολογισμός a: a: (σελ. 148-149), b-i, b-iii: (σελ. 138, 178) 16 102-26 Ρόλος του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης στην ανάπτυξη σκοπού, αξιών και στρατηγικής Ετήσιος Απολογισμός (σελ. 143, 156) 102-28 Αξιολόγηση της επίδοσης του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης Ετήσιος Απολογισμός (σελ. 157-167) 102-32 Ρόλος του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης στην σύνταξη απολογισμών βιωσιμότητας (σελ. 117) 102-35 Πολιτικές Αμοιβών Ετήσιος Απολογισμός a-a-i, a-ii, a-iii, a-v: (σελ. 180-186), b.: (σελ. 183) 102-36 Διαδικασία καθορισμού πολιτικών Ετήσιος Απολογισμός a:(σελ. 184) b:(σελ.184) c: (σελ. 184) 102-37 Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών στον καθορισμό των αμοιβών Ετήσιος Απολογισμός a.: (σελ. 185) 16 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 102-40 Βασικές Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων (σελ. 11, 42, 43) • 102-41 Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σελ. 88) 8 • 102-42 Αναγνώριση και επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών (σελ. 42) • 102-43 Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (σελ. 42, 43, 44) Θεματική διαβούλευση 2021 • 102-44 Βασικά θέματα και προβληματισμοί από την διαβούλευση (σελ. 42, 43) • Προφίλ Απολογισμού 102-45 Οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (σελ. 10) • 102-46 Καθορισμός του περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων των θεμάτων (σελ. 40, 54, 60, 64, 67, 69, 80, 86, 90, 94, 96, 101, 104, 118, 120, 123) • 102-47 Πίνακας Ουσιαστικών Θεμάτων (σελ. 11, 40) • 102-48 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών (σελ. 26, 63, 106) • 102-49 Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης απολογισμού (σελ. 11) • 102-50 Περίοδος Αναφοράς (σελ. 10) • 102-51 Ημερομηνία τελευταίου απολογισμού Ιούνιος 2021 • 102-52 Διάρκεια κύκλου απολογισμού (σελ. 10) • 102-53 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα αναφορικά με τον απολογισμό (σελ. 11) • 102-54 Αρχές σύνταξης της έκθεσης σύμφωνα με τα πρότυπα GRI (σελ. 10) • 102-55 Περιεχόμενα δεικτών GRI (σελ. 134-143) • 102-56 Εξωτερική Διασφάλιση (σελ. 128-131) •

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=