Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

40 41 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Διαδικασία Ουσιαστικότητας Καθορισμός θεμάτων Ουσιαστικότητας [GRI 102-46] Η MYTILINEOS έχει ως βασικό κριτήριο, για τη δημοσιοποίηση πλη- ροφοριών ESG , τον καθορισμό των θεμάτων που συνδέονται με την ικανότητα της να δημιουργεί αξία και είναι επομένως ουσιαστικά για την ίδια, τους κοινωνικούς της εταίρους και ευρύτερα τη Βιώ- σιμη Ανάπτυξη. Η διαδικασία της Ουσιαστικότητας, αποτελεί βασικό εργαλείο της υπεύθυνης λειτουργίας της MYTILINEOS, ενώ συμβάλλει στον εμπλουτισμό και τη διαμόρφωση της στρατηγικής της για τη Βιώ- σιμη Ανάπτυξη. Αποτελεί μια δυναμική πρακτική η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Οι αξιολογήσεις των Ουσιαστικών ESG θεμάτων που υλο- ποιούνται ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, χρησιμοποι- ούνται ως βάση για τον αντίστοιχο καθορισμό αυτών σε κεντρικό επί- πεδο και αντίστροφα. Παράλληλα, ο ανοιχτός διάλογος της Εταιρείας με τις ομάδες των κοινωνικών της εταίρων τροφοδοτεί τη διαδικασία αυτή με νέα δεδομένα ετησίως. Οκύκλος αξιολόγησης των ουσιαστι- κών θεμάτων υλοποιείται ανά 2 χρόνια με ενδιάμεση αναθεώρηση. Κατά την υλοποίηση της διαδικασίας το 2021, η Εταιρεία επικαιρο- ποίησε τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές που χρησιμοποιεί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που προτείνονται ανά τομέα δραστηριότητας από το πρότυπο SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Στη συνέχεια τα θέματα ιεραρχήθηκαν και από τους 4 τομείς Επι- χειρηματικής Δραστηριότητας ως προς το βαθμό που επηρεάζουν την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τους επιχειρηματικούς της στόχους, όσο και ως προς την επίδρασή τους στη βιώσιμη ανά- πτυξη. Τα ευρήματα της εσωτερικής αυτής άσκησης, συνδυάστηκαν με τα αντίστοιχα ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διεξήχθη σε περισσότερα από 1.500 άτομα, φορείς και οργανισμούς από όλες στις ομάδες των κοινωνικών εταίρων της Εταιρείας. Επιπλέον, η ευθυ- γράμμιση των ουσιαστικών θεμάτων με τους Παγκόσμιους Στό- χους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύει την ικανότητα της Εταιρείας να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των σταδίων της διαδικασίας του καθορισμού των Ουσιαστικών Μη Χρηματοοικονομικών θεμάτων για το έτος 2021: Εισαγωγή Στάδιο Αναγνώρισης ΑΡΧΗ: Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων ΑΡΧΗ: Πλαισίου Βιωσιμότητας 22 θέματα αναγνωρίστηκαν συνολικά Στάδιο Ιεράρχησης ΑΡΧΗ: Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων ΑΡΧΗ: Ουσιαστικότητας 16 θέματα χαρακτηρίστηκαν ως ουσιαστικά Σύνθεση ευρημάτων από τη διαδικασία ιεράρχησης των αναγνωρισμένων θεμάτων εντός & εκτός Εταιρείας Εντός Εταιρείας • Χρήση online εφαρμογής ιεράρχησης των αναγνωρισμένων θεμάτων με αναφορά της συνάφειας τους για την MYTILINEOS, των επιδράσεών τους στην Βιώσιμη Ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και της συσχέτισής τους με τους Παγκό- σμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. • Υλοποίηση συναντήσεων εργασίας των ομάδων ESG των ΤΕΔ με σκοπό την ιεράρχηση των αναγνωρισμένων θεμάτων – Επιβεβαί- ωση και έγκριση των αποτελεσμάτων από τις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις των ΤΕΔ – Σύνθεση των επιμέρους αποτελεσμάτων και καθορισμός της τελικής τιμής για κάθε αναγνωρισμένο θέμα. Εκτός Εταιρείας Διεξαγωγή εντός του 2021 έρευνας πεδίου στις ομάδες των Κοι- νωνικών Εταίρων της Εταιρείας (1.506 άτομα, εταιρείες, φορείς και οργανισμούς) μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού ερωτηματολο- γίου για την αξιολόγηση των 22 αναγνωρισμένων θεμάτων. Στάδιο Επικύρωσης ΑΡΧΗ: Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων ΑΡΧΗ: Πληρότητας Επικυρώθηκαν όλα τα ΟυσιαστικάΘέματα Πίνακας Ουσιαστικότητας 2021 [GRI 102-47] Συμπερασματικά, οι αλλαγές στα ουσιαστικά θέματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: Νέα ουσιαστικά θέματα • Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα • Επιχειρηματικό μοντέλο • Ίσες Ευκαιρίες Ουσιαστικά θέματα με ανανεωμένο τίτλο • Κανονιστική Συμμόρφωση (Νομοθετική Συμμόρφωση) • Επιχειρηματική Ηθική (Καταπολέμηση Διαφθοράς & Δωροδοκίας) • Οικολογικές Επιδράσεις • Επιχειρησιακή Συνέχεια (Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών) Πυλώνας ESG Ουσιαστικά θέματα 2021 Τομέας Μεταλλουργίας* ASI Σχετικοί SDGs Οικολογικές Επιδράσεις 15 Ενέργεια &Αέριες εκπομπές 7, 13 Διαχείριση Νερού 6, 12 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 13 ΚυκλικήΟικονομία 6, 8, 12 Πρόληψη της ρύπανσης 12, 14, 15 Έρευνα & Ανάπτυξη Υγεία &Ασφάλεια στην Εργασία 3, 8 Απασχόληση 8, 9 Ανθρώπινα Δικαιώματα 5, 8, 10, 16 Ίσες Ευκαιρίες 5, 8, 10, 16 Βιωσιμότητα Τοπικών κοινοτήτων 1, 2, 3, 4, 10, 11 Επιχειρησιακή Συνέχεια 11 Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα 8, 12 Εργασιακές Πρακτικές Κυβερνοασφάλεια Απόρρητο Πελατών Ποιότητα & Ασφάλεια Προϊόντων Επικοινωνία & Marketing Επιχειρηματικό μοντέλο Επιχειρηματική Ηθική 16 Κανονιστική Συμμόρφωση Ακολουθεί συμπληρωματικός πίνακας κατηγοριοποίησης των Ουσιαστικών θεμάτων με βάση: α) τον πυλώνα ESG στον οποίο κατατάσσεται κάθε αναγνωρισμένο θέμα, β) τα θέματα που ανα- δείχθηκαν ως Ουσιαστικά από τον Τομέα Μεταλλουργίας ως απο- τέλεσμα της διαδικασίας ιεράρχησης, στο πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου – Aluminium Stewardship Initiative (ASI) στην οποία συμμετέχει ο ΤΕΔ, και γ) τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που συνεισφέ- ρει η Εταιρεία μέσω της διαχείρισης των αντίστοιχων Ουσιαστι- κών θεμάτων. Στα 16 ουσιαστικά θέματα (με τιμή > 8,60/10 στην εσωτερική ιεράρχηση και τιμή 7,60/10 στην εξωτερική ιεράρχηση) περιλαμβάνονται: α) τα 3 πιο σημαντικά θέματα για τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων, β) τα 5 πιο σημαντικά ως προς τις επιδράσεις τους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και γ) τα 8 κοινά θέματα δηλαδή αυτά που ταυτόχρονα παρουσιάζονται ως σημαντικά τόσο για τους Κοινωνικούς Εταίρους όσο και ως προς τις επιδράσεις τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την άσκηση της αναγνώρισης των Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης • Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS. • Σχετικούς νόμους, κανονισμούς, διεθνείς συμφωνίες ή εθελοντι- κές συμφωνίες στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία (UNGC, SDGs). • Σημαντικοί κίνδυνοι για την Εταιρεία. • O χάρτης Ουσιαστικότητας του προτύπου ESG δημοσιοποιήσεων SASB (Sustainability Accounting Standards Board). • 12 διαφορετικά διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε. και Βιώσι- μης Ανάπτυξης (π.χ. GRI, ISO 26000, TI κ.α.). • Στοιχεία από την ανατροφοδότηση των αξιολογήσεων ESG που συμμετείχε η Εταιρεία. • Αποτελέσματα της ετήσιας Διαβούλευσης των Κοινωνι- κών Εταίρων. • Μελέτη ουσιαστικών θεμάτων ομοειδών εταιρειών. • Δημοσιότητα (Μελέτη θεματολογίας δημοσιευμάτων από και προς την Εταιρεία αλλά και γενικότερη δημοσιότητα στον τομέα αυτό, κατά το τελευταίο έτος). Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διαδικασίας Ουσιαστικότητας και της συνεχούς βελτίωσης και της καλύτερης δυνατής αντα- πόκρισης στις σύγχρονες απαιτήσεις της επενδυτικής κοινό- τητας και των κοινωνικών της Εταίρων, η MYTILINEOS εξετάζει ήδη την εφαρμογή της προσέγγισης «double materiality» . Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης η Εταιρεία θα συμπεριλάβει στην ανάλυση των Ουσιαστικών θεμάτων, εκτός από το κριτήριο της επίδρασής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, και το κριτήριο της επίδρασής τους στην οικονομική επίδοση και θέση της Εταιρείας. 10 9 10 8 7 7 9 8 6 6 Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Σημαντικότητα επιδράσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κυκλική Οικονομία Οικολογικές Επιδράσεις Απόρρητο πελατών Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Έρευνα & Ανάπτυξη Ποιότητα & Ασφάλεια Προϊόντων Εργασιακές Πρακτικές Επικοινωνία & Marketing Κυβερνοασφάλεια Διαχείριση Νερού Ίσες ευκαιρίες Απασχόληση Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα Επιχειρησιακή συνέχεια Βιωσιμότητα Τοπικών Κοινοτήτων Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Πρόληψη της Ρύπανσης Επιχειρηματικό μοντέλο Επιχειρηματική Ηθική Κανονιστική Συμμόρφωση Ανθρώπινα Δικαιώματα Ενέργεια & Αέριες εκπομπές Κοινωνικά Θέματα Περιβαλλοντικά Θέματα Θέματα Διακυβέρνησης Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης Η Επικύρωση των Ουσιαστικών θεμάτων και η τελική έγκριση για τη δημοσιοποίηση τους στον Ετήσιο Απολογισμό και την Έκθεση Βιώ- σιμης Ανάπτυξης της εταιρείας δόθηκε από την Επιτροπή Αειφό- ρου Ανάπτυξης στην οποία παρουσιάστηκαν, σε ειδική συνεδρίαση, αναλυτικά τα βήματα της σχετικής μεθοδολογίας, τα επιμέρους αποτελέσματα της, καθώς και ο σχετικός πίνακας Ουσιαστικότητας για το έτος 2021. Ουσιαστικά θέματα – Άλλα σημαντικά θέματα * Ουσιαστικά θέματα Τομέα Μεταλλουργίας

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=