Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

44 45 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Εισαγωγή Σε ειδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2021 στις ομάδες Κοι- νωνικών Εταίρων της MYTILINEOS, σημειώθηκε περαιτέρω ενί- σχυση (από την αντίστοιχη μέτρηση του 2019) του ποσοστού της θετικής άποψης που έχουν σχετικά με τη βελτίωση των επιδό- σεων της MYTILINEOS, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης (2021: ποσοστό 88% - 2019: ποσοστό 84%). 2021 2019 88% 84% 100% 0% ΠοσοστόθετικήςάποψηςτωνομάδωνΚοινωνικώνΕταίρων τηςMYTILINEOS σχετικάμε τηβελτίωση των επιδόσεών της ΟθεσμόςτηςΔιαβούλευσηςμετουςΚοινωνικούς Εταίρους [GRI 102-43] Η πρακτική της Διαβούλευσης (ή του Διαλόγου) των Κοινωνικών Εταίρων αποτελεί την εφαρμογή της διαχρονικής δέσμευσης της MYTILINEOS στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στον ανοι- χτό, κοινωνικό διάλογο. Μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής η Εταιρεία βελτιώνει το βαθμό κατανόησης των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Πίνακας θεματικών Διαβουλεύσεων της MYTILINEOS ASI Θεματική Διαβούλευση Θεματολογία Υλοποίηση Διακρίσεις 2021 “Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσμα- τική διαχείριση της πανδημίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια” Τομέας Μεταλλουργίας 2020 “Εταιρική Πολιτική για το σεβασμό και την προστα- σία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης (Κεντρικές Υπηρεσίες) 2019 “Εκπαιδευση – Ανάπτυξη δεξιοτήτων & Δημιουρ- γία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης” Τομέας Μεταλλουργίας 2018 “Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδια- στική Αλυσίδα” Τομέας Μεταλλουργίας 2017 “Μεταφράζοντας το επιχειρείν σε ΑΞΙΑ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ” Τομέας Μεταλλουργίας 2016 “Μιλάμε για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” Τομέας Μεταλλουργίας 2015 “ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία” Τομέας Μεταλλουργίας Κοινωνικών της Εταίρων διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητάς της και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ευρύτερο κοινω- νικό σύνολο. H Διαβούλευση, ως θεσμός της MYTILINEOS, διέπεται από συγκε- κριμένες αρχές και στόχους ( mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/i- proseggisi-mas/oi-sxeseis-mas-me-tous-koinwnikous-etairous/  ), ενώ πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με απόλυτη συνέπεια κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας τα σύγχρονα θέματα βιωσιμότητας. Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδι- κασίας, διασφαλίζεται μέσω του συστήματος της διακυβέρνησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο οι επιμέρους Sustainability/ESG leaders και owners των Τομέων Επι- χειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS καταγράφουν και αξιολογούν όλες τις προτάσεις, τις ιδέες αλλά και τους προβλη- ματισμούς των Κοινωνικών Εταίρων. Στη συνέχεια τα πιο σημα- ντικά θέματα προωθούνται στις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αντα- πόκρισης σε αυτά αλλά και αποφάσεις που επιτρέπουν, όπου είναι εφικτό, την ενσωμάτωσή τους στην εταιρική στρατηγική. [GRI 102-21] Ο θεσμός της Διαβούλευσης, από το 2015, υλοποιείται κυρίως μέσω τοπικών θεματικών ημερίδων διαλόγου και την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων. Θεματική Διαβούλευση 2021 Ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, στο πλαίσιο αντιμετώ- πισης των συνεπειών της πανδημίας, υλοποίησε την 7 η θεματική ετήσια Διαβούλευση της Εταιρείας διαδικτυακά, με θέμα: «Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδη- μίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια». Ο σκοπός της Διαβούλευσης ήταν διττός: • Η παρουσίαση όλων των μέτρων και των δράσεων που Αποτελέσματα Ο βασικός στόχος της διαβούλευσης επιτεύχθηκε, σύμφωνα με το 76%των συμμετεχόντων. Παράλληλα, περισσότερο από το 70%των συμμετεχόντων δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο τόσο με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας, όσο και από τη διαχείριση των αιτημάτων/παραπόνων τους από τον Τομέα Μεταλλουργίας. Δεν καταγράφηκαν συγκεκριμένες αναφορές για περαιτέρω βελτίωση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη του πλάνου της Εταιρείας και τα κίνητρα προς εργαζόμενους για αύξηση των εμβολιασμών στις μονάδες της ΜΥΤILINEOS, στη συνέχιση ελέγχων με τεστ γρήγορης ανίχνευσης καθώς και στη διαχείριση του 4 ου κύματος της πανδημίας και των ενεργειών μετάβασης στην επόμενη μέρα. υλοποιήθηκαν από το εργοστάσιο Αλουμινίου για την απο- τελεσματική διαχείριση της πανδημίας, το χρονικό διάστημα 2020-2021. • Η ενημέρωση και παρουσίαση της νέας διαδικασίας διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων που εγκρίθηκε πρόσφατα στον Τομέα Μεταλλουργίας με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις τοπικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων καθώς και την απο- τελεσματική διαχείριση όλων των αιτημάτων, σχολίων, παραπό- νων που αφορούν σε θέματα Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και ESG που λαμβάνει η Εταιρεία. Θεματική Διαβούλευση 2021: «Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια» 37 Συμμετέχοντες 2 Θέματα προς ανάπτυξη Υλοποίηση Διαβούλευσης με χρήση τεχνολογίας (μέσω Microsoft Teams) & συμμετοχή σε 2 ερωτηματολόγια 5βάθμιας κλίμακας μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (slido.gr ) ανώνυμα. • Α Eρωτηματολόγιο: Ημερίδα Διαλόγου 2021 (8 ερωτήσεις με θέμα την αξιολόγηση της Διαβούλευσης) • Β Eρωτηματολόγιο: Επικοινωνία φορέων με ΤΕΔ Μεταλλουργίας (6 ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο και τον λόγο επικοινωνίας των φορέων με τον Τομέα Μεταλλουργίας καθώς και τον βαθμό ικανοποίησης από την διαχείριση τους) 37 Τοποθετήσεις/ προτάσεις/ προβληματισμοί 77% των συμμετεχόντων αναγνώρισε και χαρακτήρισε ως χρήσιμα τα θέματα που συζητήθηκαν Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκκλησία, Αστυνομία, ΜΜΕ, Προμηθευτές – Συνεργάτες, Συνδικαλιστικές οργανώνεις – Σωματεία, Σύνδεσμοι, Άλλες επιτροπές, ΜΚΟ 1. Διαχείριση της πανδημίας από τον Τομέα Μεταλλουργίας 2. Νέα διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων των Κοινωνικών Εταίρων του ΑτΕ Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής της αναφο- ρικά με τη διαβούλευση και τη σύμπραξη της με τις ομάδες των Κοι- νωνικών Εταίρων, πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έναν εποικοδομητικό διάλογο με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Η Εταιρεία, πιστή στην διαχρονική δέσμευση της, μέσω της Δια- βούλευσης με τους φορείς εστίασε στους ακόλουθους στόχους: • την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη επιτυχημένων συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί με συνεργαζόμενους φορείς, • τον εντοπισμό και την αναφορά τυχόν προβλημάτων αλλά και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων σύμπραξης στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνεργασιών, • την γνωριμία με νέους φορείς και το σχεδιασμό νέων προγραμμάτων. Η Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 18Μη Κερ- δοσκοπικών Οργανισμών, στο πλαίσιο της οποίας τέθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 1. ηαξιολόγηση της συνεργασίας, συνέχιση τρέχοντος προγράμμα- τος/εκκίνηση νέου καθώς και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, 2. η ενημέρωση των οργανώσεων για τους στόχους της κοινωνι- κής πολιτικής της Εταιρείας για το 2021 και την σύνδεσή τους με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και η αντίστοιχη ενημέρωση της Εταιρείας για νέα προγράμματα των Μ.Κ.Ο. που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους στόχους αυτούς, 3. η συζήτηση γύρω από την καλύτερη δυνατή αποτύπωση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων που έχουν τα προ- γράμματα και οι δράσεις, 4. η δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας Social Return on Investment (SROI), αναδεικνύοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο των κοινωνικών προγραμμάτων, όπου είναι εφικτό και 5. η συζήτηση για τη δυνατότητα εφαρμογής του Εταιρικού Εθε- λοντισμού, αποσκοπώντας στην ανάμειξη των εργαζομένων σε δράσεις των φορέων. Τα αποτελέσματα της Διαβούλευσης ήταν η επιβεβαίωση της διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ωφέλειας, η εύκολη επικοινωνία και η άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε ζήτημα παρουσιάστηκε, η πληρέστερη ενημέρωση των οργανώ- σεων για τις τρέχουσες εξελίξεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων συνεργασιών για την υποστή- ριξη δράσεων σύμφωνα με τους άξονες της κοινωνικής πολιτι- κής της Εταιρείας προς την περαιτέρω ανάπτυξη του θετικού της αντικτύπου στην κοινωνία. Επιπλέον, παρατηρήθηκε βελτίωση της προβολής της συνεισφοράς της MYTILINEOS στα Μέσα Κοινωνι- κής Δικτύωσης (εκ μέρους των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών) σε σχέση με τα αποτελέσματα της περσινής διαβούλευσης. Διαβούλευση με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=