Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

48 49 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Περιβάλλον Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής δύναται να συμβούν στις βιομηχανικές μονάδες, τις μονάδες ΑΠΕ, στα μεταλλεία και τα εργοτάξια των ΤΕΔ και των θυγατρικών εταιρειών της MYTILINEOS, καθώς και στα όρια της λειτουργίας αυτών. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Άμεσα εμπλεκόμενοι στις επιπτώσεις αυτές είναι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας και οι θυγατρικές της εταιρείες ενώ έμμεση συμμετοχή δύναται να έχει και η εφοδιαστική της αλυσίδα. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας της παραγωγικής της διαδικασίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. • Στην προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας οργάνωσης και διαχείρισης σχετικά με την κλιματική αλλαγή στις πιο ευαίσθητες περιοχές των τοπικών κοινοτήτων. Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Εργαζομένους • Προμηθευτές • Πελάτες • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές • Μ.Κ.Ο. • Δημοσιογράφους • Ακαδημαϊκή Κοινότητα • Τοπικές Κοινότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Η παρούσα δημοσιοποίηση στοχεύει στην ενημέρωση των Κοινωνι- κών Εταίρων για τις ενέργειες που θα ακολουθήσει η Εταιρεία σχε- τικά με την προσαρμογή της στην Κλιματική Αλλαγή και τη μείωση της ευπάθειας της στο φαινόμενο, που συνδέεται με τρεις βασικούς παράγοντες: α) την εξέταση των μελλοντικών κλιματικών προγνώ- σεων σε τοπική κλίμακα, για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων και του ενδεχομένου ενσωμάτωσης του θέματος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στη λήψη των επιχειρηματικών της αποφά- σεων, β) την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση πιθανών ζημιών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και όπου είναι δυνατόν αξιο- ποίηση ευκαιριών προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και γ) την εφαρμογή μέτρων ανταπόκρισης στις υπάρχουσες ή προ- βλεπόμενες επιπτώσεις. [GRI 103-2b] Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] Η MYTILINEOS, διαθέτει στην Ελλάδα παράκτιες βιομηχανικές μονάδες ενώ δραστηριοποιείται σε χώρες όπου οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι περισσότερο έντονες. Επιπλέον, η εξο- ρυκτική της δραστηριότητα, που είναι άμεσα σχετιζόμενη με τους φυσικούς πόρους, δύναται να αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας των αλλαγών του κλίματος, όπως και η παραγωγή αλουμίνας, λόγω των σημαντικών αναγκών της διεργασίας σε νερό. Βασική πρόκληση της Εταιρείας αποτελεί η αξιολόγηση της τρωτότητας των δραστη- ριοτήτων της απέναντι στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα αλλά και τα αναμενόμενα κλιματικά γεγονότα και τις επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρουν. Δέσμευση [GRI 103-2c] Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παραγωγικών μονάδων της MYTILINEOS και η προσαρμογή των δραστηριοτήτων της στις υφιστάμενες και δυνητικές επιπτώσεις της αλλαγής των κλιματι- κών φαινομένων. Συστάσεις του Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD) Η MYTILINEOS, ως βιομηχανική εται- ρεία, αντιμετωπίζει διάφορους κινδύ- νους που σχετίζονται με το κλίμα. Αυτοί οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική θέση, τις δρα- στηριότητες, τα κέρδη, την εικόνα και την πρόσβαση τηςMYTILINEOS σε κεφάλαια. Παράλληλα, παρουσιάζονται και ευκαιρίες που σχετίζο- νται με την κλιματική αλλαγή τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να αξιοποι- ήσει. Με στόχο την πλήρηκατανόησητωνκλιματικώνκινδύνων και ευκαιριών που παρουσιάζονται, την εξέταση εφαρμογής κατάλληλωνμέτρωνγια τηδιαχείρισηαυτών, αλλάκαι τησύν- δεσή τους με οικονομικά στοιχεία, η MYTILINEOS ξεκίνησε το 2021 τη μελέτη και εφαρμογή των συστάσεων της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (the Financial Stability Board Task Force on Climate Related Financial Disclosures -TCFD ), σε κάθε μια από τις τέσσερις ειδικές θεματικές ενότητες: Διακυβέρνηση, Στρατηγική, Διαχείριση Κινδύνων, Δείκτες και Στόχοι. Η Εταιρεία στοχεύει στο τέλος του 2022 να έχει ευθυγραμμιστεί με το 70% των συνολικών συστάσεων της εν λόγω πρωτοβουλίας. Διακυβέρνηση Υπεύθυνος φορέας σχετικά με την επίβλεψη των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στη MYTILINEOS, είναι η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας. Η Επιτροπή επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις βασι- κές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή εποπτεύει και παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας, σε κάθε επίπεδο (Κλιματική Αλλαγή, ESG προσέγγιση και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα) σύμφωνα και με τις εθνικές και διεθνείς τάσεις που δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και επιπρόσθετα όποτε κρίνεται απαραίτητο, ανα- φορικά με θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Εταιρεία και ειδικότερα με το θέμα της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί βασικό πυλώνα της σχετικής στρατηγικής της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μέσω της Επιτροπής, για τα θέματα που σχετίζο- νται με το κλίμα και επισκοπεί τη συνολική πρόοδο των πρωτοβου- λιών μείωσης των εκπομπών CO2 και επίτευξης ουδέτερου ανθρα- κικού αποτυπώματος. Ειδικότερα, στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αειφόρου Ανά- πτυξης είναι να παρακολουθεί την πρόοδο της επίτευξης των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 και των σχετικών πρω- τοβουλιών. Η Επιτροπή ενημερώνεται εκτενώς για την πρόοδο των πρωτοβουλιών αυτών από τη Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Δια- κυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης, ενημερώνει το Δ.Σ. και προ- τείνει σημεία βελτίωσης όπου κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, η Επι- τροπή επιβλέπει την πρόοδο της Εταιρείας και σε άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ή συμμετέχει η Εταιρεία και σχετί- ζονται με το κλίμα, όπως π.χ. η συμμετοχή στην διεθνή πρωτοβου- λία CDP Climate Change και η ευθυγράμμιση με τις συστάσεις της πρωτοβουλίας TCFD. Η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης μέσα από το νευραλγικό και συντονιστικό της ρόλο, συνεργάζεται στενά με όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστη- ριότητας και καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες της Εταιρείας που αφορούν στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Ενημερώ- νει την Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρείας και παρέχει πληροφο- ρίες στο Δ.Σ., μέσω της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, για τη δια- χείριση των πρωτοβουλιών μείωσης των εκπομπών άνθρακα, της πορείας των κλιματικών στόχων καθώς και των δυνητικών κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, αν απαιτη- θεί. Παράλληλα, υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης που σχετίζονται με την εποπτεία των εταιρικών πρωτο- βουλιών προσαρμογής και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Νέα λειτουργική δομή Το 2021, η Εταιρεία προχώρησε σε ειδική μελέτη για τη διαμόρ- φωση της λειτουργικής της δομής με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις διαδικασίες της. Ειδικότερα, σε στάδιο επε- ξεργασίας βρίσκεται η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων σε βασικές δια- δικασίες της Εταιρείας, όπως π.χ.: στο σύστημα διαχείρισης της από- δοσης, στην αξιολόγηση επενδυτικών έργων, στην ετήσια διαδικασία θέσπισης προϋπολογισμού, στην αξιολόγηση υφιστάμενων και μελ- λοντικών προμηθευτών. Όσον αφορά τις δημοσιοποιήσεις μη χρη- ματοοικονομικών στοιχείων, προωθείται συστηματικά η σύνδεσή τους με χρηματοοικονομικά στοιχεία, με την ενσωμάτωση βασικών «best practice ESG KPIs» σε όλες τις κύριες οικονομικές αναφορές. Όσον αφορά τη νέα λειτουργική δομή της Εταιρείας, η Γενική Διεύ- θυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης συνεργά- ζεται στενά με τους Sustainability Leaders που έχουν ανατεθεί σε κάθε ΤΕΔ ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής των πρωτοβουλιών μείωσης των εκπομπών CO2 και επίτευξης ουδέτε- ρου ανθρακικού αποτυπώματος. Οι Sustainability Leaders, σε συνερ- γασία με τους ESG category owners και τους ESG initiative owners σε κάθε ΤΕΔ, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τα σχετικά σχέδια δρά- σης, η πορεία των οποίων αποτελεί το αντικείμενο εργασίας των συναντήσεων με την κεντρική Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι ESG category owners παρακολουθούν την πρόοδο και παρέχουν τεχνική καθοδήγηση στους ESG initiative owners, οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένα έργα ή πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Όσον αφορά τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, οι BU Sustainability Leaders σε συνεργασία με τους ESG category owners είναι υπεύθυνοι για την αναγνώριση και την αρχική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα πριν από την ενσωμάτωση αυτών των κινδύνων στο Κεντρικό σύστημα διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας (ERM). Στρατηγική Η MYTILINEOS ξεκίνησε το 2021 μια ενδελεχή ανάλυση και προτε- ραιοποίηση των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και δύναται να επηρεάσουν τις δραστηριότητές της. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει κατάλληλα τις λειτουργίες της, ώστε να αντιμετω- πίσει τους κινδύνους και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιά- ζονται κατά το μέγιστο δυνατό. Η ανάλυση εστιάζει σε υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και έργα που ανήκουν στη MYTILINEOS, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ουσιαστική η αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, οι χρονικοί ορίζοντες που εξετάζονται από τη MYTILINEOS είναι οι παρακάτω: • Βραχυπρόθεσμος (από 1 έως 3 έτη) • Μεσοπρόθεσμος (από 3 έως 10 έτη) • Μακροπρόθεσμος (από 10 έως 30 έτη) Κυριότερες κατηγορίες κλιματικών κίνδυνων και ευκαιριών για τη MYTILINEOS [GRI 102-15] • Κίνδυνοι μετάβασης: Ανταπόκριση σε εκτεταμένες πολιτι- κές, νομικές, τεχνολογικές αλλαγές που σχετίζονται με μέτρα προσαρμογής και μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, στο γενικότερο πλαίσιο της μετάβασης σε μια οικονο- μία χαμηλότερου άνθρακα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί ως μια πιθανή πηγή κινδύνου φήμης που συνδέεται με την αλλαγή των αντιλήψεων των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας, σχετικά με τη συμβολή της σε μια οικονομία χαμηλότερων ρύπων. • Φυσικοί κίνδυνοι: Αφορούν σε έντονες ή πιο μακροπρόθεσμες φυσικές μεταβολές οι οποίες εκτιμώνται ως σημαντικές για τη λει- τουργία των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας όπως π.χ. κατα- στροφές υποδομών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, μείωση διαθέσιμων υδατικών πόρων λόγω χαμηλότερων βροχοπτώσεων, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, απώλεια ημερών εργασίας λόγω ακραίων θερμοκρασιών, ανάγκη ενίσχυσης μέτρων και δρά- σεων προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος κ.ά. Οι φυσικοί αυτοί κίνδυνοι ενδέχεται να έχουν οικονομικές επιπτώ- σεις, όπως άμεση ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία και έμμεσες επι- πτώσεις από τη διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού. Τόσο οι κίνδυνοι μετάβασης, όσο και οι φυσικοί κίνδυνοι δύναται να επηρεάσουν τη MYTILINEOS και τις δραστηριότητές της. Όσον αφορά τους κινδύνους μετάβασης, όπως για παράδειγμα νέες κανο- νιστικές απαιτήσεις, είναι γνωστό ότι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συνεπάγεται τη δημιουρ- γία πρόσθετων ρυθμιστικών μέτρων από τους υπεύθυνους χάρα- ξης πολιτικής, πέρα από τα υφιστάμενα. Καθώς οι ΤΕΔ Μεταλλουρ- γίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου περιλαμβάνονται στις βιομηχανίες που είναι δύσκολο να απελευθερωθούν από τον άνθρακα, οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το κλίμα και την ενέργεια ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην Εταιρεία, οικονομικές και μη. Η MYTILINEOS παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και συμμετέ- χει ενεργά σε ομάδες διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέων κανο- νισμών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι περιλαμβάνονται στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. 6,50 7,92

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=