Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

54 55 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Περιβάλλον Ενέργεια & Αέριες εκπομπές Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Στις περιοχές που λειτουργούν οι παραγωγικές μονάδες αλουμινίου, αλουμίνας και οι θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις προκαλούνται από τους ΤΕΔ Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της MYTILINEOS και τη θυγατρική της εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΟΣ Power, ενώ έμμεση συμμετοχή μπορεί να έχουν βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στην αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο ενεργειακό μίγμα σε εθνικό επίπεδο. • Στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην προώθηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και στην καθαρότερη τεχνολογία της ενέργειας. Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Εργαζομένους • Προμηθευτές • Πελάτες • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές • Μ.Κ.Ο. • Δημοσιογράφους • Ακαδημαϊκή Κοινότητα • Τοπικές Κοινότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληρο- φοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για να κατανοήσουν το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τις επιπτώσεις που έχει η επιχειρηματική της δραστηριότητα στην ποιό- τητα της ατμόσφαιρας. [GRI 103-2b] Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] Οι δραστηριότητες αλουμινίου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ- γειας από θερμικούς σταθμούς αποτελούν τις κυριότερες πηγές ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της Εταιρείας, οι οποίες επιδρούν στο φαινόμενο της κλιματι- κής αλλαγής, ενώ αποτελούν και ένα σημαντικό λειτουργικό κόστος. Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα αποτελούν τις πιο σημαντικές προκλή- σεις της Εταιρείας στο πλαίσιο της νέας της στρατηγικής για τη Βιώ- σιμη Ανάπτυξη. Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] • Τυχόν αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να προ- καλέσουν επιπλέον επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και να επιφέ- ρουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση λόγω της ανάγκης αγο- ράς επιπλέον δικαιωμάτων εκπομπών CO2 με επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και γενικότερα στη διατήρηση των υφιστάμενων και στην προσέλκυση νέων πελατών, επενδυ- τών ή επιχειρηματικών εταίρων της Εταιρείας. • Περαιτέρω αύξηση της τιμής δικαιωμάτων (€/t) εκπομπών CO2 όπως τυχόν θα διαμορφωθεί από τις μελλοντικές πολιτικές της Ε.Ε. για την ενέργεια και το κλίμα, πιθανόν να επηρεάσει το μελ- λοντικό κόστος συμμόρφωσης. Δέσμευση [GRI 103-2c] Υπεύθυνη χρήση ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων, σύμ- φωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS. Επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης εκπο- μπών CO2 κατά 30% και επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα για το 2030 και το 2050 αντίστοιχα. Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] Η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες ανα- φέρονται στην ενότητα «Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλα- γής» της παρούσας Έκθεσης. Οι στόχοι της Εταιρείας για τις εκπομπές CO2 (Scope 1 και 2) είναι συμβατοί με τις μειώσεις εκπομπών που απαιτούνται για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C μέχρι το 2030, ενώ ευθυγραμμίζονται με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσι- νης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότη- τας έως το 2050 καθώς και με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η MYTILINEOS μέχρι το 2026 φιλοδο- ξεί να ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος του επενδυτικού της προγράμματος 1,5GW σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, να έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτρο- δότηση του Τομέα Μεταλλουργίας από ΑΠΕ, να έχει αυξή- σει την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου στο 26% επί της συνολικής παραγωγής αλουμινίου και να έχει ενσωματώσει βασικές ψηφιακές βιομηχανικές μεθόδους στα στάδια παρα- γωγής. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή των σχε- τικών πρωτοβουλιών όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και στους Τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας. Στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης του φυσικού αερίου, ως καύσιμο μετάβασης στην εποχή της «πράσινης ενέρ- γειας», ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2021 η κατασκευή του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) καθιστώντας το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου στη Βοιωτία σε νέο εθνικό ενεργειακό κέντρο. Ο νέος σταθμός έχει θερμική απόδοση άνω του 63%, ισχύ άνω του 826MW καθώς και δυνατότητα χρήσης μίγματος καυσίμου με υδρογόνο ή βιοαέριο αντί για φυσικό αέριο, απο- τελώντας έτσι ένα ισχυρό μέσο με δυνατότητα αξιοποίησης τα επόμενα χρόνια για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της MYTILINEOS. Σήμερα, αποτελεί το πιο ισχυρό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, ενισχύοντας και εξασφαλίζοντας την ηλεκτρική επάρκεια της χώρας και την ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα η MYTILINEOS: • Παρακολουθεί συστηματικά τις σχετικές νομοθετικές εξελίξεις και λαμβάνει προληπτικά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες. • Επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αξιο- ποίηση ψηφιακών βιομηχανικών μεθόδων στα στάδια παραγω- γής με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της εξάρ- τησης από ορυκτά καύσιμα και τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 10ετής συνεργα- σία του Τομέα Μεταλλουργίας με την General Electric για την ανάπτυξη του πρώτου Digital Smelter σε παγκόσμιο επίπεδο που αποτελεί την πρώτη ψηφιακή λύση στην λειτουργία της Ηλεκτρόλυσης. ASI • Επεκτείνει τις δραστηριότητές της και αποκτά τεχνογνωσία στο πεδίο της ανακύκλωσης προϊόντων αλουμινίου (scrap) από προϊόντα που η χρήση τους έχει ολοκληρωθεί, ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό την προσπάθειά της για ουσιαστική μείωση χρή- σης πρώτων υλών (βωξίτης) και εξοικονόμηση ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, το 2021 αυξήθηκε η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου κατά 20%. ASI • Εφαρμόζει συστηματικά Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤs) στις παραγωγικές της διαδικασίες, καθώς και χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα με φιλικότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές όπως το φυσικό αέριο, που έχει αναγνωριστεί ως καύσιμο μετά- βασης προς την απανθρακοποίηση, στο σύνολο σχεδόν των βιο- μηχανικών της μονάδων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά και στη μείωση των εκπομπών σκόνης. • Μεριμνά για τη σωστήσυντήρηση και την καλύτερη δυνατή λει- τουργία των μηχανημάτων των βιομηχανικών της μονάδων, ενώ επενδύει στον εκσυγχρονισμό τους, όπου είναι εφικτό, με εξοπλι- σμό νέας τεχνολογίας. Εντός του 2021 η εταιρεία ΕΠΑΛΜΕ που δραστηριοποιείται στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, θυγατρική της MYTILINEOS, ολοκλήρωσε την επένδυση της αγο- ράς νέου φούρνου νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται η μη υπέρβαση των αυστηρών ορίων των περιβαλ- λοντικών όρων. Το 2021, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη μεγάλη συντήρηση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής Korinthos Power η οποία διήρκησε 3 μήνες. • Παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις εκπομπές CO2, Φθορίου και PFCs (Υπερφθοράνθρακες), ενώ προβλέπεται η έγκαιρη υλο- ποίηση διορθωτικών ενεργειών και η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι ετή- σιες εκπομπές είναι χαμηλότερες από τις νομοθετικά κατανεμη- μένες και στο κατώτερο δυνατό επίπεδο. • Διενεργεί ελέγχους άλλων αέριων ρύπων (NOx, SOx και σωματιδίων) με συνεχείς και περιοδικές δειγματοληπτικές μετρή- σεις. Στο εργοστάσιο παραγωγής Αλουμινίου έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός παρακολούθησης και καταγραφής των εκπομπών σκόνης από καμινάδες για τη διενέργεια μετρήσεων σύμφωνα µε την περιβαλλοντική νομοθεσία και τα πρότυπα της Εταιρείας. Στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (ΣΗΘ και ΘΗΣ) υπάρχει σύστημα online μέτρησης εκπομπών NOx και αυτόματη ενερ- γοποίηση συναγερμών (alarms) όταν υπερβούν προκαθορισμέ- νες τιμές, που όμως είναι χαμηλότερες των ορίων εκπομπής. Επί- σης για την καταστολή της διάχυτης σκόνης λαμβάνονται μέτρα όπως η διαβροχή των δρόμων, των πρώτων υλών και οι δεν- δροφυτεύσεις. Ειδικότερα στον Τομέα Μεταλλουργίας υπολο- γίζονται συστηματικά οι εκπομπές άλλων αέριων ρύπων πέραν των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ από το 2022, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι για τη περαιτέρω μείωση και αυτών των εκπομπών. Οι κύριες δράσεις αφορούν σε: • Βελτιστοποίηση του μείγματος καυσίμου που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διεργασία, κυρίως μέσω της αντικατάστα- σης του συνόλου του μαζούτ με φυσικό αέριο. • Αναζήτηση και πιλοτική δοκιμή λύσεων αποθείωσης. • Λειτουργία του νέου φίλτρου στην παραγωγική διεργασία παραγωγής ανόδων και αποτελεσματική κατακράτηση και ανακύκλωση φθοριούχων εκπομπών. • Συνεχής προσπάθεια εύρεσης φορτίων κωκ χαμηλών θείου. • Έχει μεριμνήσει ώστε σε όλες τις υφιστάμενες βιομηχανι- κές της μονάδες να έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο άδειες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλ- ληλα έχουν αναπτυχθεί και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλλη- λες υποδομές για την παρακολούθηση εκπομπών και την υπο- βολή εκθέσεων. • Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της φύσης της δρα- στηριότητας, η Εταιρεία εστιάζει στο να διατηρεί τη λειτουρ- γία των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στους υψηλότερους βαθμούς απόδοσης στην Ελλάδα αξιοποιώ- ντας με τον καλύτερο τρόπο το φυσικό αέριο ως πρωτογενές καύσιμο. Οι θερμικοί σταθμοί της MYTILINEOS χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρό- κειται για ορυκτό καύσιμο με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα συγκριτικά με άλλα ορυκτά καύσιμα, δίχως την έκλυση SO2 και σωματιδίων, με χαμηλότερες εκπομπές NOx (κυρίως ΝΟ2) σε σχέση με τα επιτρεπόμενα από την ισχύουσα νομοθε- σία όρια και χαμηλή παραγωγή CO2 (κατά 70%) συγκριτικά με τις λιγνιτικές μονάδες. • Συμμετέχει στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπο- μπών (EU ETS), μέσω των Τομέων Δραστηριότητας Μεταλ- λουργίας από το 2005 και Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2012. Από το 2020 έχουν εκδοθεί οι νέες άδειες και ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες υπολογισμού και επαλήθευσης των αέριων εκπομπών σύμφωνα με τους κανονισμούς της τέταρτης φάσης 2021-2030. Το κόστος συμμόρφωσης είναι υψηλότερο λόγω της κατανομής συνεχώς μειούμενου αριθμού δωρεάν δικαιωμάτων σε σχέση με τις πραγματικές εκπομπές. ASI • Εντός του 2021, λήφθηκε η απόφαση για την εκπόνηση προμε- λέτης στο προσεχές διάστημα για την εγκατάσταση συστημά- των συγκράτησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος, σε συνεργα- σία με κορυφαία εταιρεία στον συγκεκριμένο τομέα, σε παγκό- σμιο επίπεδο. Αποτελέσματα [GRI 103-3a-ii] [SASB EM-CM-110a.1] [SASB EM-MM-110a.1] [SASB IF-EU-110a.1] [SASB EM-CM-120a.1] [SASB EM-MM-120a.1] [SASB IF-EU-120a.1] [SASB EM-CM-130a.1] [SASB EM-MM-130a.1] Εντός του 2021 παρατηρήθηκε μείωση της συνολικής κατανά- λωσης ενέργειας κατά 4% που οφείλεται κυρίως στη συντή- ρηση της μονάδας Korinthos Power. Ειδικότερα, η συνολική κατα- νάλωση ενέργειας από συμβατικές πηγές ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, βενζίνη) μειώθηκε κατά 2,5% . Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προς κατανάλωση παρουσίασε μικρή αύξηση (κατά 1,4%), ενώ το σχεδόν 31% αυτής προήλθε από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, το 2021 σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ , η οποία αντιπροσώπευε το 9,7% της συνο- λικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 9,50 7,99

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=