Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

60 61 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Περιβάλλον Διαχείριση Νερού Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις λαμβάνουν χώρα στις περιοχές (π.χ. Κορινθιακός κόλπος) των βιομηχανικών μονάδων, των ΤΕΔ και των θυγατρικών εταιρειών της MYTILINEOS. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις προκαλούνται από τους ΤΕΔ Μεταλλουργίας & Ηλεκτρικής Ενέργειας της MYTILINEOS, ενώ έμμεση εμπλοκή δύναται να έχουν τόσο οι θυγατρικές της εταιρείες ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ και ΕΠΑΛΜΕ όσο και οι τοπικοί οικισμοί που γειτνιάζουν με το εργοστάσιο αλουμινίου. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στην πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής σε εργαζόμενους και τοπικούς οικισμούς. • Στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού και στη διασφάλιση της βιώσιμης άντλησής του στο πλαίσιο της βιομηχανικής δραστηριότητας. • Στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού. Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Εργαζομένους • Προμηθευτές • Πελάτες • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές • Μ.Κ.Ο. • Ακαδημαϊκή Κοινότητα • Τοπικές Κοινότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληρο- φοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Εται- ρεία διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους, με γνώμονα τη μεγιστο- ποίηση του συνολικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους. Η κάλυψη των αναγκών σε νερό τόσο των εργοστασιακών μονά- δων της MYTILINEOS, στον Τομέα Μεταλλουργίας και στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, όσο και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων των τοπικών της κοινοτήτων, στην περιοχή της Βοιωτίας, απαιτούν την άντληση και τη χρήση σημαντικών ποσοτήτων νερού. Η Εται- ρεία αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτού του φυσικού πόρου, ανα- λαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποδοτική χρήση και την εξοικονόμηση καθώς και στην ελεγχόμενη διαχείριση των απορρίψεων νερού. [GRI 103-2b] Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] Η MYTILINEOS χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες νερού σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές δραστηριοποίησης. Ως εκ τού- του, η διατήρηση της ορθολογικής άντλησης, χρήσης, κατανάλω- σης και απόρριψης του νερού αποτελεί σημαντικό θέμα για την Εταιρεία, στο πλαίσιο της συμβολής της στην εθνική και διεθνή προ- σπάθεια για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] • Η πιθανή μείωση των αποθεμάτων νερού του υδροφόρου ορί- ζοντα (υπόγεια ύδατα) που αξιοποιεί η Εταιρεία τόσο στις παρα- γωγικές της δραστηριότητες όσο και στην κάλυψη των αναγκών των οικισμών των τοπικών της κοινωνιών, αφορά σε δυνητικό κίν- δυνο που μπορεί να επιφέρει μείωση ή διακοπή της παραγωγής, παράπονα από τις τοπικές κοινότητες, αυξημένες δαπάνες μέσω της χρήσης νερού από δημόσιες εταιρείες ύδρευσης ως εναλλα- κτική πηγή. • Πιθανές μελλοντικές αλλαγές στα όρια άντλησης και παραμέ- τρων απόρριψης νερού στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντι- κών Όρων των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας, ειδικότερα στους Τομείς Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αφορά σε δυνητικό κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει αυξημένες κεφαλαι- ακές δαπάνες και λειτουργικές δαπάνες συντήρησης που συν- δέονται με την ανάπτυξη εναλλακτικών υδάτινων αποθεμάτων. Δέσμευση [GRI 103-2c] Υπεύθυνη διαχείριση της άντλησης, της χρήσης και της απόρριψης του νερού, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περι- βάλλοντος της MYTILINEOS. Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] [GRI 303-1] [SASB IF-EU-140a.3] Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας: • Η χρήση του νερού ακολουθεί αυστηρά τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τις Άδειες Χρήσης Νερού όλων των βιομηχανικών της μονάδων. • Για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του μελλοντικού δυναμικού των ρυθμιστικών αλλαγών των ζητημάτων βιωσιμότητας, συμπε- ριλαμβανομένων των υδάτων, η Εταιρεία βρίσκεται σε τακτική επι- κοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και τους ρυθμιστικούς φορείς. • Οι υπεύθυνοι περιβάλλοντος, σε κάθε ΤΕΔ της Εταιρείας, μερι- μνούν για την παρακολούθηση των στόχων και την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τη δραστηριότητα όλων των βιομηχανικών μονάδων. • Σε ετήσια βάση ορίζονται εσωτερικοί στόχοι για την κατανάλωση νερού ανά παραγωγικό Τομέα. • Αναφορικά με τη διαχείριση των απορρίψεων νερού που προκύ- πτουν από τη δραστηριότητα της MYTILINEOS, αυτή είναι απολύ- τως ελεγχόμενη και γίνεται μέσω παρακολούθησης παραμέτρων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και όρους, σύμφωνα με τους οποίους έχουν αποκτηθεί οι περιβαλ- λοντικές αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων των Τομέων Επιχει- ρηματικής της Δραστηριότητας. • Από το 2016 η Εταιρεία, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωσή της και στον εμπλουτισμό των πρακτικών της στον τομέα αυτό, συμ- μετέχει οικειοθελώς στην παγκόσμια πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανά- πτυξης CDP – Water Security, μέσω της δημοσιοποίησης εκτενών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, συγκρί- νοντας τις επιδράσεις και τις επιδόσεις της με τις μεγαλύτερες εταιρείες από όλο τον κόσμο. Ειδικότερα αναφορικά με τον Τομέα Μεταλλουργίας: • Η άντληση νερού από υπόγεια ύδατα, στον Τομέα Μεταλλουρ- γίας, γίνεται από ελεγχόμενο δίκτυο γεωτρήσεων που επιτρέ- πει στο νερό να ανανεώνεται, μετά την άντληση του, με φυσικό τρόπο (ανανεώσιμες πηγές). Συγκεκριμένα, μετά από πρόσφατη ειδική μελέτη που υλοποίησε η Εταιρεία, το 2021, για τη διαχείριση της άντλησης από το δίκτυο γεωτρήσεων σε σχέση με το συνολικό δυναμικό του υδροφορέα της ευρύτερης περιο- χής, αποδείχθηκε ότι η μέση κατείσδυση της υδρολογικής λεκά- νης της περιοχής είναι της τάξης των 51,36εκ.m3 (βροχοπτώ- σεις, χιονοπτώσεις κ.λπ .). Από αυτή την ποσότητα, η Εταιρεία με βάση την άδεια χρήσης νερού έχει δικαίωμα άντλησης σε ποσο- στό 10%, ενώτοπραγματικόποσοστόάντλησης είναι ακόμα μικρότερο, γεγονός που διασφαλίζει την διαφύλαξη της στάθμης στον υδροφόρο και κατ’ επέκταση στις γεωτρή- σεις, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις συνεχείς μετρήσεις που πραγματοποιούνται στις στάθμες των πηγα- διών. Επιπλέον, εντός του 2020, ο Τομέας Μεταλλουργίας ανέ- θεσε σε εξειδικευμένο οίκο την ανάλυση διακινδύνευσης και επι- πτώσεων (Risk & Impact Assessment) στον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής καθώς και μία σειρά υδρογεωλογικών μελετών οι οποίες ολοκληρώθηκαν και δημιουργήθηκε κατάλληλο σχέδιο διορθωτικών προληπτικών ενεργειών. ASI • Η κάλυψη των αναγκών του συνόλου των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερ- μότητας ΣΗΘ, του ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρι- κής ενέργειας ΑΣΗ (IPP) αλλά και των γειτονικών οικισμών, καλύ- πτονται από ένα δίκτυο δεκαεπτά (17) γεωτρήσεων. Η άντληση ποσότητας νερού που προκύπτει από τις 17 γεωτρήσεις κατανα- λώνεται για βιομηχανική – ενεργειακή χρήση και ύδρευση των γει- τονικών οικισμών. Το υφάλμυρο νερό αντλείται από 2 γεωτρήσεις οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο των 17 γεωτρήσεων και χρησιμοποι- είται αποκλειστικά και μόνο για το ψυκτικό κλειστό κύκλωμα του χυτηρίου και των ανόδων. Το υφάλμυρο νερό, αφού χρησιμοποι- ηθεί για ψύξη των παραπάνω εγκαταστάσεων, επιστρέφει στην θάλασσα. Το θαλασσινό νερό αντλείται για τις ανάγκες ψύξης του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ΣΗΘ, για τον ανεξάρτητο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΣΗ (IPP) ενώ επιστρέφει στον θαλάσσιο αποδέκτη μέσω κλει- στού αγωγού. • Εφαρμόζονται προγράμματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμο- ποίησης νερού στις παραγωγικές διαδικασίες ή σε δευτερεύ- ουσες χρήσεις στον Τομέα Μεταλλουργίας, σε μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς και πρακτικές συλλογής και αξιοποίησης όμβριων υδάτων. ASI • Ο Τομέας Μεταλλουργίας παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρών αποβλήτων και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ανακυκλώ- νεται εντός της ίδιας της διαδικασίας παραγωγής. • Οι προδιαγραφές και τα όρια του απορριπτόμενου νερού που προ- κύπτει από κάθε δραστηριότητα καθορίζονται από την ισχύουσα ΑΕΠΟ και την Άδεια Χρήσης Νερού. Για τον έλεγχο της ποιότητας διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλή- των πραγματοποιούνται μετρήσεις σε συνεχή βάση της παροχής, του pH και της θερμοκρασίας ενώ μία φορά το μήνα πραγματο- ποιούνται αναλύσεις στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας οι οποίες αφορούν θερμοκρασία, αιωρούμενα στερεά, ολικά διαλυ- μένα στερεά, COD, BOD5, pH, θειούχα και φθοριούχα. Ως προς τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου αποδέκτη όπου πραγματοποιείται η απόρριψη, παρακολουθούνται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ως προς την συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ποιότητας Περι- βάλλοντος (ΠΠΠ). [GRI 303-2] • Όσον αφορά στις ουσίες προτεραιότητας, ο τρόπος ορισμού καθώς και ο καθορισμός των ορίων απόρριψης για τις ουσίες αυτές ορίζεται από την ΑΕΠΟ της εκάστοτε μονάδας, ενώ κατά το 2021 δεν παρατηρήθηκαν περιστατικά υπέρβασης των ορίων ή περιστατικά μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. [GRI 303-4d] ASI • Κατά τη διάρκεια του 2021 ξεκίνησε έργο χρήσης της απόρριψης υφάλμυρου νερού για αντικατάσταση νερού ποιότητας για βιομη- χανική χρήση που χρησιμοποιείται σήμερα, με στόχο την εξοικο- νόμηση 120m3 νερού/ώρα. ASI Αποτελέσματα [GRI 103-3a-ii] [SASB EM-CM-140a.1] [SASB EM-MM-140a.1] [SASB IF-EU-140a.1] •Το 2021, η MYTILINEOS αξιολο- γήθηκε, για 6 η συνεχόμενη χρο- νιά, από το διεθνή οργανισμό Βιώσι- μης Ανάπτυξης CDP, στην κατηγορία Water Security σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους στο πλαί- σιο της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η Εταιρεία διατήρησε τη βαθμολογία B (σε κλίμακα D-/A) που την κατατάσσει στην ανώτερη επίδοση της 2 ης κατη- γορίας “Management level” του δείκτη. Η επίσημη έκθεση της Εταιρείας καθώς και η σχετική αξιολόγηση, είναι διαθέ- σιμες στην ιστοσελίδα της στη διεύθυνση: mytilineos.gr/el/ viosimi-anaptiksi/esg-epidoseis/esg-aksiologiseis/ • Οι δραστηριότητες της Εταιρείας, στο πλαίσιο της άντλησης νερού, δεν περιορίζουν ούτε απειλούν την επάρκεια του διαθέσιμου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε οποια- δήποτε πηγή νερού που έχει υψηλή αξία για τη διατή- ρηση της βιοποικιλότητας ή είναι σημαντική για τις τοπι- κές κοινότητες. Κατά το 2021, η μοναδική ποσότητα νερού που αντλήθηκε από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, περιορίστηκε στην ελάχιστη δυνατή και δεν ξεπέρασε τα 0,3 ML που αποτελεί ελάχιστο ποσοστό της συνολικής άντλησης. • Συνολικά αντλήθηκαν 169 χιλ. ML νερού προς χρήση, 1.247 ML λιγότερα από το 2020, ενώ η ποσότητα του χρησιμοποιημέ- νου νερού το οποίο επιστράφηκε στους υδάτινους αποδέκτες μετά από ποιοτική επεξεργασία και σύμφωνα με τους εγκε- κριμένους περιβαλλοντικούς όρους ανά Τομέα Δραστηριότη- τας, ήταν 162 χιλ. ML. Ως αποτέλεσμα, η συνολική κατανάλωση νερού ανήλθε στα 6,95 χιλ. ML, σημειώνοντας αύξηση κατά σχεδόν 5,5%, ενώ η κατανάλωση φρέσκου νερού παρέμεινε σε σχεδόν σταθερά επίπεδα (μικρή αύξηση κατά 1%) σε σχέση με το 2020. • Σχετικά με τις απορρίψεις υγρών αποβλήτων, συνεχίστηκε και το 2021 η προσπάθεια για τη καλύτερη δυνατή διαχείρισή τους τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και προς όφελος της ανθρώπινης υγείας. Τα στοιχεία ποιότη- τας απορριπτόμενου νερού σημειώνεται ότι είναι χαμηλότερα και σε αρκετές περιπτώσεις πολύ χαμηλότερα των νομοθε- τικά επιβαλλομένων. Συνολικά οι ρύποι των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που απορρίπτονται στους υδάτινους απο- δέκτες ανήλθαν σε 16,1 t, οι οποίοι αναλύονται σε 5,6 t BOD, 9,0 t COD, 1,5 t TSS, 0 t TN και 0 t TP. 8,70 7,73

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=