Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

66 67 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Περιβάλλον Ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (t) 2019 2021 2020 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 22.816 24.027 19.488 Ποσότητες μη επικίνδυνων αποβλήτων (t) 2019 2021 2020 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 826.330 815.373 914.624 • Το 84% της συνολικής ποσότητας απο- βλήτων αφορούσε σε στείρα και κατά- λοιπα βωξίτη, ενώ στο υπόλοιπο 16% συμπεριλαμβάνονται αλουμίνιο, βιομη- χανικά, αστικά απόβλητα, υλικά που συλ- λέγονται και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σκραπ μετάλλων (π.χ. σιδήρου και χάλυβα), μπαταρίες οχημάτων, ελαστικά, χρησιμοποιημένα λιπαντικά, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, γυαλί, μπαταρίες οχημάτων, λάμπες και αναλώσιμα από φωτοτυπικά μηχανή- ματα. ASI Μη Επικίνδυνα Απόβλητα (t) [GRI 306-4] [GRI 306-5] Onsite Offsite 2021 Ανακύκλωση 909,4 97.774,2 98.683,6 Επαναχρησιμοποίηση 0 26.395,2 26.395,2 Αξιοποίηση από τρίτους 0 102.814,0 102.814,0 Υγειονομική ταφή (Χώρος Καταλοίπων βωξίτη) 669.683,9 0 669.683,9 Υγειονομική ταφή (Χ.Υ.Τ.Α.) 3.154,5 1.629,2 4.783,7 Αποθήκευση προς αξιοποίηση 12.165,2 0 12.165,2 Αποθήκευση σε εγκαταστάσεις τρίτου 0 86,3 86,3 Ανάκτηση/Ανταλλαγή 0 12,3 12,3 Αποτέφρωση 0 0 0 Σύνολο 685.913,0 228.711,2 914.624,3 Επικίνδυνα Απόβλητα (t) [GRI 306-4] [GRI 306-5] Onsite Offsite 2021 Ανακύκλωση 0 382,7 382,7 Επαναχρησιμοποίηση 0 24,9 24,9 Αξιοποίηση από τρίτους 0 4.784,5 4.784,5 Υγειονομική ταφή (Χ.Υ.Τ.E.Α.) 13.887,2 0 13.887,2 Αποθήκευση προς αξιοποίηση 347,6 0 347,6 Αποθήκευση σε εγκαταστάσεις τρίτου 0 1,1 1,1 Ανάκτηση/Ανταλλαγή 0 45,5 45,5 Αποτέφρωση 0 14,9 14,9 Σύνολο 14.234,8 5.253,6 19.488,4 Παραγωγή αποβλήτων ανά κατηγορία αποβλήτου (t)1 [GRI 306-3] [GRI 306-4] [GRI 306-5] Ποσότητα που εκτρέπεται από την απόρριψη Ποσότητα που οδηγείται σε απόρριψη 2021 Απόβλητα από αναζήτηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών. 115.005,3 674.091,7 789.097,0 Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) επιστρώσεων (χρώματα, βερνίκια, και σμάλτο υάλου), στεγανωτικών και μελανών εκτύπωσης. 0,3 - 0,3 Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες. 7.171,9 1.830,6 9.002,5 Απόβλητα από τη μορφοποίηση, τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών. 157,8 - 157,8 Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων (εκτός βρώσιμων ελαίων) 237,8 - 237,8 Απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός μη προδιαγραφόμενα άλλως. 2.470,0 - 2.470,0 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο. 347,9 10.426,2 10.774,1 Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες). 118.851,0 - 118.851,0 Απόβλητα από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και προετοιμασίας ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ύδατος για βιομηχανική χρήση. 1.189,2 377,1 1.566,3 Αστικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), συμπεριλαμβανόμενων των χωριστά συλλεγμένων μερών. 326,5 1.629,2 1.955,7 Σύνολο 245.757,8 688.354,8 934.112,6 • Το ποσοστό υγειονομικής ταφής στε- ρεών αποβλήτων, ως ποσοστό επί των συνολικών παραγόμενων μη-επικίνδυ- νων στερεών αποβλήτων εξαιρουμέ- νων των καταλοίπων βωξίτη που υφίστα- νται ειδική επεξεργασία, περιορίστηκε περαιτέρω εντός του 2021 και δια- μορφώθηκε στο 2,0% (2020: 2,4%). • Όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της ποσότητάς τους κατά 18,9% η οποία οφείλεται στη μείωση του αριθ- μού των λεκανών ηλεκτρόλυσης που είχαν φτάσει στο τέλος ζωής τους και έχριζαν ανακατασκευής, διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επι- κίνδυνων αποβλήτων. • Το ποσοστό των στερεών αποβλήτων που επαναχρησιμοποιήθηκε, ανακυ- κλώθηκε και αξιοποιήθηκε με διάφο- ρους τρόπους είτε από την ίδια την Εται- ρεία, είτε μέσω τρίτων αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 25% (2020: 18,6%) επί του συνό- λου των αποβλήτων (συμπεριλαμβανο- μένων και των καταλοίπων βωξίτη). Στην κατεύθυνση αυτή διατέθηκαν περίπου 115.000 τόνοι καταλοίπων και στεί- ρων βωξίτη στην τσιμεντοβιομηχανία και σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις. ASI 1. Η κατηγοριοποίηση έχει γίνει σύμφωνα με της κατηγορίες του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.). Πρόληψη της ρύπανσης Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις λαμβάνουν χώρα στις περιοχές λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων, των ΤΕΔ, των θυγατρικών εταιρειών και των βασικών προμηθευτών της MYTILINEOS. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Άμεσα εμπλεκόμενοι στις επιπτώσεις αυτές είναι οι ΤΕΔ Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, οι θυγατρικές εταιρείες ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ και ΚΟΡΙΝΘΟΣ Power ενώ έμμεση συμμετοχή σε αυτές μπορεί να έχουν βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στην αποτροπή κάθε χερσαίας και θαλάσσιας ρύπανσης. • Στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση όλων των αποβλήτων σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια και μείωση των εκπομπών τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. • Μείωση παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Εργαζομένους • Προμηθευτές • Πελάτες • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές • Μ.Κ.Ο. • Δημοσιογράφους • Ακαδημαϊκή Κοινότητα • Τοπικές Κοινότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληρο- φοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους ρύπανσης και διαρροών που συνδέονται άμεσα με την ασφαλή, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία της. [GRI 103-2b] Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] Βασική πρόκληση για την Εταιρεία αποτελεί η αποτελεσματική πρό- ληψη οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης του φυσικού περιβάλλο- ντος από την παραγωγική δραστηριότητα (αέριες εκπομπές, στερεά και υγρά απόβλητα, χρήση χημικών ουσιών) και τυχόν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] • Η πιθανή υποβάθμιση του αέρα, της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και ρύπανσης εδαφών από βιομηχανικά ατυχήματα αποτελούν μόνι- μους δυνητικούς κινδύνους. • Βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, παραγωγικές και μετα- φορικές, ενέχουν τον κίνδυνο διαρροών, μετά από απρόβλεπτες δυσλειτουργίες ή ατυχήματα, στο θαλάσσιο περιβάλλον αφού γειτνιάζουν με αυτό. • Η αδυναμία πρόληψης και διαχείρισης των παραπάνω κινδύ- νων θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο οικονομικό και βιομηχανικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μειώνοντας την παρα- γόμενη αξία, είτε μέσω της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, είτε μέσω πιθανών διοικητικών κυρώσεων αλλά και πιθανής αδυναμίας διε- ξαγωγής των δραστηριοτήτων της. Δέσμευση [GRI 103-2c] Πρόληψη κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης από τις δρα- στηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS. Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] H διαχείριση των κινδύνων ρύπανσης συνδέεται άμεσα με την ασφαλή και κοινωνικά και περιβαλλοντικά, υπεύθυνη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Ετήσιος στόχος της Εται- ρείας είναι η αποφυγή οποιονδήποτε περιστατικών και βιομηχανι- κών ατυχημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρύπανση στο φυσικό περιβάλλον, στο σύνολο της δραστηριότητάς της. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζονται προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών, σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS. Ειδικότερα: Στον Τομέα Μεταλλουργίας, για την πρόληψη και την αντιμε- τώπιση κινδύνων από μεγάλης έκτασης βιομηχανικά ατυχήματα, εφαρμόζεται ειδική πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημά- των που αφορά στην αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στις δραστηριότητες του τομέα, διασφα- λίζοντας, με μια σειρά μέτρων, την αποτροπή τους και την αποφυγή οποιουδήποτε συμβάντος υποβάθμισης του περιβάλλοντος. ASI Τα βασικά μέτρα πρόληψης κινδύνων ρύπανσης που εφαρμόζονται στον Τομέα, αφορούν: • στην αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της Δραστη- ριότητας της Μεταλλουργίας, • στη συνεχή μέτρηση και παρακολούθηση των αέριων εκπομπών και των αιωρούμενων σωματιδίων, • στη μέτρηση και παρακολούθηση των απορρίψεων νερού από σημειακές πηγές, • στην τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην Μελέτη Ασφα- λείας (SEVESO IIΙ – εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016), • στη διενέργεια ασκήσεων αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχη- μάτων που προβλέπονται στην Μελέτη Ασφαλείας (SEVESO IIΙ – εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016) που σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται σε συνεργασία και με εξωτερικούς φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολιτική Προστασία κτλ.), • στην οριστική διάθεση αδρανών και μη επικινδύνων αποβλή- των σε μονωμένες εκτάσεις με κατασκευή γεωλογικού φραγμού 9,35 8,00

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=