Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

68 69 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Περιβάλλον χαμηλής υδροπερατότητας, καθώς και την αντίστοιχη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων σε ειδικά κατασκευασμένες και μονωμέ- νες με γεωμεμβράνη και γεωύφασμα κυψέλες (Χ.Υ.Τ.Ε.Α.), • στην εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, στη διαχείριση υποδομών και βιομηχανικών αποβλήτων, (ηλεκτρόφιλτρα, σακκό- φιλτρα, πρωτοβάθμια επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, βιο- λογική επεξεργασία λυμάτων, ελαιολεκάνες και λεκάνες ασφα- λείας, ελαιοπαγίδες αποχετευτικού δικτύου, μετρητές στάθμης δεξαμενών, μετρητές ποιότητας αποβλήτων, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι διάθεσης αποβλήτων κλπ.), • στην πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων των υγρών αποβλή- των στους χώρους συνεργείων-εγκαταστάσεων καθώς και ειδι- κών αναλύσεων για τα υγρά απόβλητα που απορρίπτονται ως προς διάφορες χημικές παραμέτρους (π.χ. Al, Cr, Cr+6, Fe, BOD5, COD κλπ.), • στην καλή γνώση και εξάσκηση επί των Σχεδίων Έκτακτης Ανά- γκης (ΣΕΑ), • στην αποθήκευση και χρήση χημικών ουσιών με τις υποδείξεις των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας, • στους συστηματικούς οπτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων, • στην εκφόρτωση μαζούτ από δεξαμενόπλοια με την προληπτική χρήση πλωτού αντιρρυπαντικού φράγματος, • στο συνεχή έλεγχο της ποιότητας των φυσικών αποδεκτών (υδροφόρος ορίζοντας – θάλασσα) και σύγκριση με πρότυπες τιμές ποιότητας. Ως παράδειγμα αναφέρεται η απόρριψη του θαλασσινού νερού ψύξης της μονάδας συμπαραγωγής (Ηλε- κτρισμού και Θερμότητας) του Τομέα Μεταλλουργίας, όπου εκτός του ότι τηρούνται αυστηρά οι σχετικές νομοθετικές δια- τάξεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο της αποφυγής οποιασδή- ποτε περιβαλλοντικής επίπτωσης, η Εταιρεία αναθέτει σε έγκυρο οργανισμό (ΕΛΚΕΘΕ) την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης για την παρακολούθηση της κατάστασης των ζωικών οργανισμών στον βυθό του Όρμου της Αντίκυρας. Οι μελέτες εκπονούνται με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνται κάθε χρόνο όπως προβλέπεται στις αρμό- διες αρχές (ΥΠΕΝ και Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας). Τα συμπεράσματα των πρόσφατων μελετών τόσο του 2019 όσο και του 2020, δεί- χνουν σταθερή οικολογική κατάσταση με τάσεις βελτίωσης σε αρκετούς σταθμούς παρατήρησης. Οι συγκεκριμένες μελέτες θα συνεχιστούν για μια ακόμη τουλάχιστον πενταετία και • στη λειτουργία τμήματος πυροπροστασίας το οποίο διαθέ- τει 3 πυροσβεστικά οχήματα, μόνιμη κατάλληλα εκπαιδευμένη ομάδα πυρόσβεσης 18 εργαζομένων και συντονίζει και εκπαι- δεύει ομάδα εθελοντών πυροσβεστών. Επιπλέον, σε ότι αφορά τα συμβάντα μικρών και τοπικών διαρροών λιπαντικών στο πλαίσιο της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός των υπόγειων στοών, τα οποία είναι πολύ μικρής έκτασης και επιφανει- ακά και που προέρχονται κυρίως από τη φθορά εξοπλισμού (μαρ- κούτσια) και τις ζημιές στα μηχανήματα από τις πτώσεις λίθων ή πετρωμάτων, η θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ στο πλαίσιο της πρόληψης και μείωσης των περιστατικών σε ετήσια βάση εφαρμόζει τις ακόλουθες πρακτικές: 1) προμήθεια υλικών στην καλύτερη δυνατή ποιότητα της αγοράς διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή τους, 2) υλοποίηση, σε τακτική βάση, ειδικών σεμιναρίων ευαισθητοποίησης του προσωπικού τόσο για τη δήλωση και την καταγραφή του περιστατικού, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, όσο και συγκεκριμένων μεθόδων περιορισμού της έκτασης των διαρροών στο έδαφος, 3) άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών συλλέγοντας την ποσότητα του χώματος στην περιοχή της διαρροής και την προώθηση αυτής στο χώρο των επικίνδυνων αποβλήτων για την ανάλογη διαχείρισή της, και 4) τακτική και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του. ΣτουςΤΕΔΗλεκτρικήςΕνέργειαςκαιΦυσικούΑερίου, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, σε όλες τις παραγωγικές μονάδες (θερμικοί Σταθμοί, ΑΠΕ, εργοστάσια σύνθετων κατασκευαστικών εργασιών και τα εργοτάξια) πραγματοποιούνται εντατικές προσπά- θειες εντοπισμού των πιθανών κινδύνων ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες απρόβλεπτων δυσλειτουργιών και ατυχημάτων. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται: • όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στα Συστήματα Περιβαλ- λοντικής Διαχείρισης και στα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών καθώς και οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων, • παρακολούθηση εκπομπών αέριων ρύπων, • οι καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για επαναχρησιμοποίηση, ανα- κύκλωση και διάθεση των διαφόρων αποβλήτων που παράγονται, • εκπαίδευση προσωπικού και ασκήσεις ετοιμότητας για διαρροές, • προγράμματα προληπτικής συντήρησης, • επιλογή εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, • ελαιολεκάνες ασφαλείας, • συστηματικοί περιβαλλοντικοί οπτικοί έλεγχοι εγκαταστάσεων, • ετήσιες επιθεωρήσεις εξωτερικού φορέα για πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Αποτελέσματα [GRI 103-3a-ii] • Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν υπήρξαν περιστατικά ρύπαν- σης τουφυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δρα- στηριότητα, ούτε βιομηχανικά ατυχήματα στη συνολική δραστηριότητα της Εταιρείας. Σχετικά με τις αέριες εκπο- μπές διατηρήθηκαν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδα χαμη- λότερα των νομοθετικά επιβαλλόμενων. • Σχετικά με τα περιστατικά μικρών και τοπικών διαρροών λιπα- ντικών από βλάβες μηχανημάτων στο πλαίσιο της εξορυκτικής διαδικασίας, το 2021 συνέβησαν συνολικά 90 περιστατικά, κατά 20% λιγότερα από τον αντίστοιχο αριθμό του 2020 (112 περιστα- τικά), με το συνολικό όγκο των διαρροών να διαμορφώνεται σε 10.308lt 1 , μειωμένος κατά 20% σε σχέση με το 2020 (12.869lt). 1 Η ποσότητα των 10.308 lt αντιστοιχεί σε 0,065 kbls. Περιστατικά μικρών και τοπικών διαρροών 2019 2021 2020 0 50 100 150 200 143 112 90 Οικολογικές Επιδράσεις Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Στην περιοχή που λαμβάνει χώρα η εξορυκτική δραστηριότητα της εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, αλλά και στο πλαίσιο της λειτουργίας των εταιρειών ΑΠΕ σε προστατευμένες περιοχές Natura. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις προκαλούνται από τον ΤΕΔ Μεταλλουργίας και συγκεκριμένα από τη θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ καθώς και από τις θυγατρικές εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στη διατήρηση των οικοσυστημάτων των βουνών, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας. • Στην αποκατάσταση της εκμεταλλεύσιμης γης που επηρεάστηκε από την επιχειρηματική δραστηριότητα. • Στην αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Εργαζομένους • Προμηθευτές • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές • Μ.Κ.Ο. • Ακαδημαϊκή Κοινότητα • Τοπικές Κοινότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληρο- φοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS όσον αφορά την προσέγγιση της Εταιρείας που περι- λαμβάνει έναν συνδυασμό στοιχείων που σχετίζονται με την πρό- ληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των εκμεταλλεύσιμων εκτάσεων από τη δραστηριότητά της, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τις επιδράσεις στη βιοποικιλότητα. [GRI 103-2b] Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] H προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου των εκμεταλλεύσιμων περιοχών που συνδέονται με τις επι- χειρηματικές δραστηριότητες, αποτελούν ουσιαστική πρόκληση για την MYTILINEOS στο πλαίσιο της μείωσης των οικολογικών επιδρά- σεων και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] Η μη αποτελεσματική πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων, στη χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής των δραστηριο- τήτων της Εταιρείας, θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του περιβάλ- λοντος, εγείροντας θέματα μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες για την εταιρεία θα περιλάμβαναν τη διατάραξη του σχεδιασμού επιχειρησιακής ανά- πτυξης και εξέλιξης, λόγω επιπτώσεων στη φήμη και την οικονο- μική της θέση. Δέσμευση [GRI 103-2c] Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων κατά την εξορυκτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη και λειτουργία ΑΠΕ σε προστατευμένες περιοχές Natura, σύμφωνα με τους βασικούς άξο- νες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS. Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] [SASB EM-MM-160a.1] Στον ΤομέαΜεταλλουργίας, το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλά- δος (ΑτΕ), σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπε- ριλαμβανομένων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), εφαρμόζει μία σειρά μέτρων πρόληψης και ελέγχου για τον περιορισμό των εκπομπών στους φυσικούς αποδέκτες, διαφυλάτ- τοντας έτσι την ποιότητά τους και κατ’ επέκταση τις συνθήκες ανά- πτυξης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Τα μέτρα πρόληψης περι- λαμβάνουν επενδύσεις σε αντιρρυπαντικό εξοπλισμό όπως φίλτρα προηγμένης τεχνολογίας στις καμινάδες και στην εκβολή των εγκα- ταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεις επε- ξεργασίας αερίων από διεργασίες, κλπ. Επίσης, το εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος πραγματοποιεί αποκαταστάσεις των ανε- νεργών επιφανειών των Χώρων Διάθεσης Καταλοίπων Βωξίτη και Χώρων Διάθεσης Αδρανών Αποβλήτων, ενώ έχει αναθέσει σε εξει- δικευμένο εξωτερικό συνεργάτη τη συντήρηση των νέων αλλά και παλαιών αποκατεστημένων χώρων διάθεσης αποβλήτων (π.χ. παλαιός αποκατεστημένος ΧΥΤΕΑ, ανενεργά πρανή ΧΔΑΑ και λατο- μείου ασβεστόλιθου). ASI Αντίστοιχα, σταμέτρα ελέγχου περιλαμβάνονται: • Οι τακτικές δειγματοληψίες στα υπόγεια και θαλάσσια ύδατα, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαιώνονται από δειγματολη- ψίες και αναλύσεις ανεξάρτητων φορέων. • Η λειτουργία σταθμού μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαι- ρας που βρίσκεται εγκατεστημένος στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Στειρίου. • Η αποτίμηση και οικολογική αξιολόγηση της ευρύτερης περιοχής του εργοστασίου ΑτΕ, μελέτη που έλαβε χώρα το 2021, λαμβάνο- ντας υπόψη επιπρόσθετα ότι το εργοστάσιο αναπτύσσεται αμιγώς σε χερσαία έκταση, η οποία όμως βρίσκεται σε άμεση επαφή με θαλάσσια έκταση του δικτύου NATURA 2000 (πΤΚΣ: GR2530007 – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ), που αποτελεί προτεινόμενο Τόπο Κοι- νοτικής Σημασίας (πΤΚΣ). • Η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του κόλπου Αντίκυρας σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. • Η διαχείριση των κάθε φύσεως επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ακολουθεί τις διατάξεις της κείμενης νομο- θεσίας και η διάθεση τους γίνεται είτε στους κατάλληλα αδειοδο- τημένους χώρους της Εταιρείας είτε από κατάλληλα αδειοδοτημέ- νους και πιστοποιημένους φορείς-εργολάβους. 8,20 7,69

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=