Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

72 73 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Περιβάλλον Ακολουθεί πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι πολύ περιορισμένες επιδράσεις στο πλαίσιο της κατασκευής και της λειτουργίας των αιολι- κών πάρκων της Εταιρείας, που βρίσκονται σε προστατευμένες περιοχές (π.χ. Δίκτυο NATURA 2000 και Αρχαιολογικούς χώρους ASI ). Εκμισθωμένες λειτουργικές εγκαταστάσεις τηςMYTILINEOS σε προστατευμένες περιοχές [GRI 304-1] Αξία βιοποικιλότητας προστατευμένης περιοχής [GRI 304-2] 1. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Κορυφή» του Δήμου Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, ισχύος 17,0 MW, σε λειτουργία, της εται- ρείας Αιολική Σιδηροκάστρου Α.Ε., που βρίσκεται σε μέση απόσταση 1,5 km εντός των ορίων της περιοχής ΦΥΣΗ 2000, με τον κωδικό «GR 1260001» και περισσό- τερο από 7,0 km από την «GR 1260008». Αφορά σε μίσθωση 80,2 στρεμμάτων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,12 km2. Η περιοχή «GR 1260001» περιλαμβάνει υγρότοπους και ορεινά οικοσυστήματα μεγά- λης εθνικής και διεθνούς σημασίας. Υποστηρίζει πλούσιους πληθυσμούς πτηνών τόσο σε αριθμό όσο και σε ποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων και απει- λούμενων ειδών. Ο υγρότοπος είναι πολύ σημαντικός ως περιοχή διατροφής για αρπακτικά πουλιά που φωλιάζουν στα κοντινά δάση, ως περιοχή διαχείμασης και ενδιάμεσος σταθμός για τα μεταναστευτικά πουλιά, καθώς και μια περιοχή αναπαρα- γωγής για μεγάλο αριθμό πουλιών. Η αυξημένη βιολογική παραγωγικότητα, η ύπαρξη σπάνιων ειδών φυτών και επίσης σπάνιας και ποικίλης πανίδας (ψάρια, θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά) αυξάνουν ακόμη περισσότερο την οικολογική αξία της περιοχής. Το έτος 2021, όπως και τα έτη 2018, 2019 και 2020, στην περιοχή των Α.Σ.Π.Η.Ε. διε- νεργήθηκε ετήσια μελέτη παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας που υποβάλλε- ται ακολούθως (συνήθως εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους) στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ. Δεν υφίστανται επιδράσεις στην προστα- τευόμενη περιοχή, καθώς οι χώροι λειτουργίας των Α.Σ.Π.Η.Ε. βρίσκονται στην περι- φερειακή ζώνη, μακριά από τους Οικότοπους Προτεραιότητας. Στον υπόψη 2 ο Α.Σ.Π.Η.Ε., έχει εγκατασταθεί αυτοματοποιημένο σύστημα αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών. Δεν έχει παρατηρηθεί συμβάν θανάτωσης πτηνού. 2. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Κορυφή (Επέκταση)» του Δήμου Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, ισχύος 15,0 MW, σε λειτουργία, της εταιρείας Αιολική Σιδηροκάστρου Α.Ε., που βρί- σκεται σε μέση απόσταση 1,0 km εντός των ορίων της περιοχής ΦΥΣΗ 2000, με τον κωδικό «GR 1260001» και περισσότερο από 7,5 km από την «GR 1260008». Αφορά σε μίσθωση 27,182 στρεμμάτων από το Δήμο Σιντικής. Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,035 km2. 3. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Πύργος» του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, συνολικής ισχύος 15,3MW, σε δοκιμα- στική λειτουργία από τον Απρίλιο 2019, της εταιρείας Αιολική Ευβοίας Πύργος Α.Ε., που βρίσκεται: α) σε μέγι- στη απόσταση 1.000μ εντός των ορίων της περιο- χής με κωδικό «GR 2420012», που αποτελεί τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ) «Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες». Εντός αυτής της ζώνης ανήκουν 7 Ανεμογεννήτριες και β) σε μέγιστη από- σταση 200μ εντός των ορίων της περιοχής με κωδικό «GR2420001», που αποτελεί την Ειδική Ζώνη Διαχείρι- σης (ΕΖΔ) «'Ορος 'Οχη – Κάμπος Καρύστου – Ποτάμι – Ακρωτήριο Καφηρέας – Παραλιακή θαλάσσια Ζώνη» του Δικτύου Natura 2000. Εντός αυτής της ζώνης ανή- κουν 2 Ανεμογεννήτριες. Αφορά σε μίσθωση 57,9 στρεμμάτων από ιδιώτες που κατέχουν έκταση ιδιωτικού δάσους. Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,103 km2. Στην περιοχή Natura «GR2420012» (Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες) έχουν καταγραφεί 55 είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΚ, καθώς και 38 σημαντικά είδη μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας. Η προστατευόμενη περιοχή «GR2420001» (Όρος Όχη, Κάμπος Καρύστου, Ποτάμι, Ακρωτήριο Καφη- ρεύς, Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη) είναι κυρίως ορεινή περιοχή με μια σχετικά άγρια και δυσπρόσιτη ακτογραμμή στους βορειοανατολικούς πρόποδες του όρους Όχη. Στην περιοχή 16 οικότοποι ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ από τους οποίους ο οικότοπος 1120* – Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae), αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας. Τέσσερα είδη ερπε- τών, 2 ασπόνδυλων και 2 θηλαστικών ανήκουν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ και το άρθρο 4 της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ. Τα δύο είδη θηλαστι- κών (μεσογειακή φώκια και βίδρα), αποτελούν είδη προτεραιότητας. Το έτος 2021, όπως τα έτη 2018, 2019 και 2020, διενεργήθηκε ετήσια μελέτη παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας που αξιολογεί τις περιορισμένες επιδράσεις από την δοκιμαστική λει- τουργία του Α.Σ.Π.Η.Ε. στην ορνιθοπανίδα της περιοχής. Περιορισμένες επιδράσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής λόγω της λει- τουργίας του Α.Σ.Π.Η.Ε. Δεν έχει παρατηρηθεί συμβάν θανάτωσης πτηνού. 4. Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, ισχύος 8,1MW, σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Οκτώβριο 2019, της εταιρείας Αιολική Ευβοίας Χελώνα Α.Ε., που βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 200μ. εντός των εξωτερικών ορίων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ) «Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες» με κωδικό GR 2420012 που ανήκει στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Εντός αυτής της ζώνης ανή- κουν 7 Ανεμογεννήτριες. Μέγεθος λειτουργικής εγκατάστασης 0,130 km2. Η περιοχή Natura GR2420012 «Όρος Όχη, Παράκτια Ζώνη και Νησίδες» είναι κυρίως ορεινή περιοχή μαζί με μια σχετικά άγρια και δυσπρόσιτη ακτογραμμή στους από- τομους βόρειους και ανατολικούς πρόποδες της Όχης. Έχουν καταγραφεί 55 είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΚ, καθώς και 38 σημαντικά είδη μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας. Είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, είναι τα Puffinus yelkouan (Μύχος), Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος), Hieraaetus fasciatus (Σπιζαετός), Bubo bubo (Μπούφος) και Emberiza caesia (Φρυγανοτσίχλονο), ενώ τα είδη οριοθέ- τησής της είναι Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας), Circaetus gallicus (Φιδα- ετός), Falco peregrinus (Πετρίτης), Apus melba (Βουνοσταχτάρα), Lullula arborea (Δεντροσταρήθρα), Anthus campestris (Ωχροκελάδα). Το έτος 2021, όπως και τα έτη 2018, 2019 και 2020, διενεργήθηκε ετήσια μελέτη παρακολούθησης της ορνιθοπα- νίδας που υποβάλλεται ακολούθως (συνήθως εντός του πρώτου εξαμήνου του επό- μενου έτους) στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιο- ποικιλότητας, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, του ΥΠΕΝ. Περιορισμένες επιδράσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής λόγω της λει- τουργίας του Α.Σ.Π.Η.Ε. Στον συγκεκριμένο Α.Σ.Π.Η.Ε. έχει εγκατασταθεί αυτοματοποιημένο σύστημα αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών. Δεν έχει παρατηρηθεί συμβάν θανάτωσης πτηνού. Άλλα σημαντικά Περιβαλλοντικά θέματα Πρώτες Ύλες & Υλικά Σχετικά με την χρήση βασικών φυσικών πόρων, που αξιοποιήθη- καν στην παραγωγή βασικών προϊόντων της MYTILINEOS, το 2021, η ποσότητα βωξίτη που χρησιμοποιήθηκε στον Τομέα Μεταλλουρ- γίας για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου παρουσίασε μικρή αύξηση συγκριτικά με το 2020 (4,5%), ενώ η συνολική ποσότητα κατανάλωσης φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, παρουσίασε μείωση κατά 10,9%. Στους τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανάπτυξης Ανα- νεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, δεν υφίσταται δια- χείριση πρωτογενών φυσικών πόρων, αλλά διαχείριση ημι-έτοιμων ή έτοιμων προϊόντων. Αναλυτικά: Στον ΤομέαΜεταλλουργίας, το 2021, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2,6 εκατ. τόνοι πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων αλου- μίνας, πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου, ποσότητα αυξη- μένη από το 2020. Το 74% της ποσότητας αυτής ήταν βωξίτης, ενώ το υπόλοιπο 26% αφορούσε στη χρήση άλλων πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές. Η MYTILINEOS, στην προσπάθειά της να περιορίσει την κατανά- λωση φυσικών πόρων αλλά και να μειώσει την ενέργεια που απαι- τείται στην παραγωγή αλουμινίου, έχει υιοθετήσει στην παραγωγική της διαδικασία την πρακτική της επαναχύτευσης scrap αλουμι- νίου που αντικαθιστά τη χρήση πρώτων υλών. Επίσης, στην κατεύ- θυνση αυτή, η Εταιρεία προχώρησε και στην επέκταση των δρα- στηριοτήτων της στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και των προϊόντων τους, επενδύοντας στην τεχνογνωσία της βέλτιστης Βάρος (σε τόνους) χρησιμοποιούμενων υλικών για την παραγωγή και τη συσκευασία των κύριων προϊόντων της Εταιρείας [GRI 301-1] 2019 2020 2021 Βασικά Υλικά ΤομέαςΜεταλλουργίας ASI Πρώτες Ύλες 2.265.428 2.278.815 2.373.121 Βωξίτης, Αλουμίνα, Scrap Αλουμινίου Υλικά (που δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν) 237.655 250.133 264.995 Άνοδοι, Ασβέστης, Σόδα, Κοκ, Πίσσα Υλικά συσκευασίας 1.309 1.192 1.125 Καδρόνι πεύκης, Τσέρκια Σύνολο 2.504.392 2.530.140 2.638.928 Ανακυκλωμένα Υλικά 39.922 49.012 50.181 Scrap Αλουμινίου Ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών εισροής [GRI 301-2] 1,59% 1,94% 1,90% Μονάδες Σύνθετων Κατασκευαστικών Εργασιών και Κατεργασίας Χάλυβα Υλικά (που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής και δεν συμπεριλαμβάνονται στο τελικό προϊόν) 256,0 309,9 313,3 Οξυγόνο, Αργό, Άζωτο Ημικατασκευασμένα προϊόντα 649,3 1.043,2 1.301,1 Χάλυβας Υλικά συσκευασίας 4,5 8,2 8,1 Νάιλον Σύνολο 909,8 1.361,3 1.622,5 Ανακυκλωμένα Υλικά 235,2 372,6 440,8 Ανακυκλωμένος Χάλυβας Ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών [GRI 301-2] 25,8% 27,4% 27,2% 1 1 Από τους 1.309,2 tn του συνολικού βάρους των χρησιμοποιούμενων υλικών που αποτελούν μέρος του τελικού προϊόντος, οι 1.102 tn περίπου ήταν υλικά Χάλυβα (σε μορφή λαμαρίνας, μορφοσιδήρου ή άλλων υλικών έργου). Το 40% περίπου της παραγωγής χάλυβα στην ΕΕ προέρχεται από καμίνους ηλεκτρικού τόξου που επιτρέπουν την παραγωγή χάλυβα από 100% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη σκραπ (Πηγή: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0407:FIN:EL:PDF , Στρασβούργο, 11.6.2013, COM(2013) 407 final, p.11 ). Επομένως οι 440,8 tn (40% των 1.102 tn υλικών χάλυβα) αντιστοιχούν σε ανακυκλωμένο Χάλυβα. επεξεργασίας του scrap αλουμινίου, ώστε να είναι σε θέση τα επό- μενα χρόνια να παράγει εκ νέου πρώτη ύλη, καταναλώνοντας πολύ μικρότερη ποσότητα ενέργειας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το κόστος αλλά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. ASI Στους τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ανάπτυξης Ανα- νεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, δεν υφίσταται διαχείριση πρωτογενών φυσικών πόρων, αλλά διαχείριση ημι-έτοι- μων ή έτοιμων προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένα για το κάθε έργο σχέδια και διαδικασίες που προσδιορίζουν ακριβώς τη χρήση του κάθε υλικού, τον τρόπο μεταποίησης και την ακριβή θέση και λειτουργία του. Επίσης, κατά τη φάση σχεδίασης των έργων που εκτελεί ο τομέας, κριτήριο αποτελεί η χρήση ανακυκλώσιμων υλι- κών. Στις αιτήσεις προσφορών και στις συμβάσεις με προμηθευτές υλικών και εξοπλισμού υπάρχει ειδικός όρος για συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 και συγκεκριμένα για τη μη χρήση επικίνδυνων για το περιβάλλον υλικών καθώς και για τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στο μέγιστο βαθμό. Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, η πρώτη ύλη στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι το φυσικό αέριο που αποτελεί το καύσιμο μετάβασης προς μια οικο- νομία χαμηλότερων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ετή- σια κατανάλωση φυσικού αερίου, στις θερμικές μονάδες της Εται- ρείας, συνδέεται με τις αυξομειώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση και το 2021 σημείωσε μείωση κατά 10,9% σε σχέση με το 2020 κυρίως λόγω της προγραμματισμένης συντή- ρησης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Korinthos Power. Όσον αφορά υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής και δεν περιλαμβάνονται στο τελικό προϊόν όπως λάδια λίπανσης και χημικά, παρέμειναν το 2021 περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=