Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

76 77 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Εισαγωγή Κοινωνία Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Περιβάλλον Δείκτες Επίδοσης ESG Περιβαλλοντικοί Δείκτες 2019 2020 2021 Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων Ποσοστό βιομηχανικών μονάδων & μονάδων ΑΠΕ με πιστοποίηση ISO 14001:2015 84% 87,5% 89,3% Περιβαλλοντικές δαπάνες (εκ. €)1 61,0 71,6 82,8 Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονι- σμούς και σχετικά πρόστιμα 0 0 0 Ενέργεια &Αέριες εκπομπές Άμεσες εκπομπές GHG (Scope 1 – CO2 χιλ. t) 2.798,0 2.885,5 2.276,0 Έμμεσες εκπομπές GHG (Scope 2 - CO2 χιλ. t) 1.841,3 1.573,9 1.337,9 Εκπομπές (Scope 3 - CO2 χιλ. t)2 N/A 6.991,4 5.612,4 Συνολικές εκπομπές NOx (t) 1.553,3 1.480,0 1.363,4 Συνολικές εκπομπές SOx (t) 3.634,0 3.190,1 3.214,3 Εκπομπές σωματιδίων (t) 94,3 80,5 41,8 Εκπομπές Φθορίου (t) 258,3 262,2 210,8 Εκπομπές CF4 (t) 11,8 13,3 10,8 Εκπομπές C2F6 (t) 1,4 1,6 1,3 Ειδικές εκπομπές NOx (t/Tj παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)3 0,054 0,046 0,042 Ειδικές εκπομπές SOx (t/Tj παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)3 0 0 0 Συνολική Παραγωγή Ενέργειας (Tj) 20.816,5 21.856,6 20.235,6 Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ (% επί της συνολικής παραγωγής ενέργειας) 6,5% 8,6% 9,7% Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας (Tj) 53.353,0 54.621,9 52.423,7 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (% επί της συνολικής κατανάλω- σης ενέργειας) 19,4% 18,9% 20,0% Ειδική κατανάλωση παραγωγής δευτερόχυτου Αλουμινίου (Gj/t παραγωγής) 4,82 5,05 5,02 Ειδική κατανάλωση προϊόντος (Tj /Tj παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) 1,7 1,6 1,6 1. Περιβαλλοντικές Δαπάνες: Κόστος διάθεσης αποβλήτων, διαχείρισης εκπομπών αερίων, αγοράς δικαιωμάτων CO2, περιβαλλοντικής αποκατάστασης και συνολικής πρόληψης και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 2. Ο υπολογισμός των Scope 3 εκπομπών βασίζεται στο GHG Protocol. 3. Περιλαμβάνονται οι εκπομπές και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου. 4. Η διαφορά της συνολικής ποσότητας άντλησης νερού από την συνολική ποσότητα απόρριψης νερού. 5. Το ποσοστό υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων υπολογίζεται ως ποσοστό επί των συνολικών παραγόμενων μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εξαιρουμένων των καταλοίπων βωξίτη που υφίστανται ειδική επεξεργασία. Περιβαλλοντικοί Δείκτες 2019 2020 2021 Διαχείριση Νερού Συνολική Κατανάλωση Νερού (ML)4 6.533,6 6.603,4 6.950,5 Συνολική Άντληση Νερού (ML) 170.788,2 170.327,5 169.080,5 Συνολική Άντληση Νερού από Επιφανειακά ύδατα (ML) 162.296,5 161.162,0 159.838,4 Συνολική Άντληση Νερού από Υπόγεια ύδατα (ML) 8.223,6 8.564,8 8.599,2 Συνολική Άντληση Νερού από Δημόσιες επιχειρήσεις νερού (ML) 74,6 146,1 194,7 Εξοικονόμηση νερού στην παραγωγή (% επί της συνολικής άντλησης νερού) 3,9% 3,9% 4,4% Κατανάλωση Νερού / t παραγωγής ένυδρης αλουμίνας (m3) ASI 3,24 3,61 3,37 Κατανάλωση Νερού / t παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου (m3) ASI 1,23 1,37 1,29 ΚυκλικήΟικονομία Συνολική παραγωγή στερεών αποβλήτων (χιλ. t) 849,1 839,4 934,1 Επικίνδυνα απόβλητα (χιλ. t) 22,8 24,0 19,5 Μη-Επικίνδυνα απόβλητα (χιλ. t) 826,3 815,4 914,6 Στερεά απόβλητα που επαναχρησιμοποιήθηκαν ή ανακυκλώθηκαν (% επί της συνολικής ποσότητας παραγόμενων αποβλήτων) 17,8% 18,6% 25,0% Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων5 (% επί των συνολικών παραγόμενων μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων) 3,9% 2,4% 2,0% Οικολογικές Επιδράσεις Ποσοστό αποκατάστασης χρησιμοποιημένης περιοχής κατά την εξορυκτική διαδικασία ASI 82,3% 83,3% 84,3% Πρώτες Ύλες &Υλικά Συνολική κατανάλωση Βωξίτη (t) ASI 1.871.395 1.878.949 1.963.041 Συνολική κατανάλωση Φυσικού Αερίου (εκ. Nm3) 1.133,7 1.177,0 1.106,8

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=