Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

80 81 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Κοινωνία Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Στους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους αλλά και σε τρίτους που εργάζονται ή επισκέπτονται τους εργασιακούς χώρους των ΤΕΔ, των θυγατρικών εταιρειών και των μόνιμων εργολάβων και προμηθευτών της Εταιρείας. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Οι επιδράσεις προκαλούνται από τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς και από τους ανεξάρτητους εργολάβους και τους βασικούς προμηθευτές, που συνεργάζονται με την Εταιρεία. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στην προαγωγή ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις. • Στη μείωση δυστυχημάτων και ατυχημάτων στην εργασία αλλά και μείωση τροχαίων ατυχημάτων σε εθνικό επίπεδο. • Στην αξιοπρεπή εργασία και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Εργαζομένους • Προμηθευτές • Πελάτες • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές • Μ.Κ.Ο. • Τοπικές Κοινότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους ασθενειών στους χώρους εργασίας ιδιαίτερα στις παραγωγι- κές μονάδες της MYTILINEOS, που προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλ- λει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. • Η θετική συνεισφορά της MYTILINEOS στην ευημερία, των τοπι- κών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, με την προστα- σία της υγείας και της ασφάλειας των άμεσα και έμμεσα εργα- ζομένων της. Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] • Έμμεσα ή Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι: Οι έμμεσοι κίν- δυνοι δημιουργούν τις συνθήκες που οδηγούν σε ατύχημα και περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση, τη λειτουργικότητα, την πρό- σβαση – εκκένωση, τον φωτισμό και το θερμοκρασιακό περι- βάλλον των χώρων εργασίας. Οι άμεσοι κίνδυνοι οδηγούν σε ατύχημα ή επαγγελματικό νόσημα (φυσικοί, χημικοί και βιολογι- κοί παράγοντες). • Μη Ατυχηματικοί Κίνδυνοι, οι οποίοι αφορούν σε οργανωτι- κούς, ψυχολογικούς και εργονομικούς παράγοντες, που δεν οδη- γούν σε ατύχημα αλλά επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακρο- πρόθεσμα την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων. Δέσμευση [GRI 103-2c] Η MYTILINEOS συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, για την επίτευξη του στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» που αποτελεί μία από τις κυρίαρχες προ- κλήσεις στο χώρο της βιομηχανίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της MYTILINEOS. Στόχος [GRI 103-2c-iii] Στόχοι της Εταιρείας, σε ετήσια βάση, είναι η επίτευξη μηδενικών δυστυχημάτων, ατυχημάτων με σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των εργαζομένων, επαγγελματικών ασθενειών καθώς και η διατήρηση στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα του δείκτη συχνότητας των συνο- λικά καταγεγραμμένων ατυχημάτων. Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] • Στο σύνολο των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, η Εταιρεία εφαρμόζει εθελοντικά ολοκληρωμένο και πιστοποι- ημένο σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία τηρώντας παράλληλα τις ελάχιστες νομοθετικές απαι- τήσεις, το οποίο είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη συνεχή λήψη μέτρων για την πρόληψη ατυχημά- των και επαγγελματικών ασθενειών, τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής κουλτού- ρας. Το σύστημα έχει βασιστεί και είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 καλύπτοντας, στο τέλος του 2021, σχεδόν το 90% του συνόλου των βιομηχανικών μονάδων και των μονάδων ΑΠΕ της Εταιρείας που βρίσκο- νται σε κανονική λειτουργία. Το σύστημα Υγείας & Ασφά- λειας καλύπτει το σύνολο των άμεσων και έμμεσων εργαζομέ- νων στους ΤΕΔ και στις θυγατρικές εταιρείες που εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα βάσει ISO 45001. Επιπλέον το 99% των εργαζομένων καλύπτεται από σύστημα Υγείας & Ασφάλειας, το οποίο υπόκεινται σε εσωτερικό έλεγχο, ενώ από το σύστημα Υγείας & Ασφάλειας που ελέγχεται ή έχει πιστοποιηθεί από ανε- ξάρτητο φορέα καλύπτεται το 84% των εργαζομένων. [GRI 403-1] [GRI 403-8] • H MYTILINEOS τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που σχε- τίζονται με την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Αρκετές φορές, η διασφάλιση της εναρμόνισης της λειτουργίας των Τομέων Δρα- στηριοποίησής της με τη σχετική νομοθεσία επιτυγχάνεται μέσω πολύ αυστηρότερων ορίων που θέτει η ίδια μέσω των σχετικών προγραμμάτων και συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει. • Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και δια- μόρφωσης μιας εταιρικής Κουλτούρας Υγείας και Ασφά- λειας, ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να συμπεριφέρο- νται υπεύθυνα για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των συναδέλφων τους, και αποτελεί πάγια καθημε- ρινή δέσμευση. • Η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί μια γραμμή ευθύνης που ξεκινά από τη Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις και φτάνει έως τα στάδια παραγωγής όλων των Τομέων Επιχει- ρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS. Για την αντιμετώ- πιση αυτών των κινδύνων, η Εταιρεία έχει προβεί στην αυστηρή εφαρμογή συστημάτων και μετρήσεων ασφαλείας ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στους εργαζόμενους αλλά και να εντοπιστούν οι ανάγκες παρεμβάσεων σε όλους τους χώρους εργασίας (γραφείων και βιομηχανικών μονάδων). Παράλληλα, η επίτευξη της συνεχούς προόδου και βελτίωσης, στο συγκε- κριμένο θέμα, είναι συνάρτηση τόσο των προληπτικών ενερ- γειών που αναλαμβάνει, όσο και των ευρύτερων εμπειριών που αποκομίζει η Εταιρεία από κάθε περιστατικό και παρ΄ ολίγον ατύ- χημα που αναλύει, ενώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προ- σωπικού έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων. • Ο εντοπισμός των κινδύνων γίνεται με τη χρήση εργαλείων ασφάλειας, που σκοπό έχουν στην πρόληψη των επικίνδυνων ενεργειών και καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες, τα οποία περιγρά- φονται σε μία σειρά από εσωτερικές διαδικασίες σε κάθε ένα Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα εργαζομένους και τους συνεργάτες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Επισκέψεις Ασφάλειας Ιεραρχίας, Ανα- γνώριση Κινδύνων και Επιθεωρήσεις ΣΑΥΠ έμμεσων εργαζο- μένων (Σχέδια Ασφάλειας Υγείας και Περιβάλλοντος), η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) η οποία συντάσσε- ται σύμφωνα με την αντίστοιχη διαδικασία και υπάρχει για κάθε θέση εργασίας, η διαχείριση κινδύνων ενεργειακού κέντρου και η οδηγία εργασίας σταθμών ΑΠΕ. Η αναφορά κινδύνων και επι- κίνδυνων καταστάσεων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας αναφοράς επικίνδυνων καταστάσεων και της διαδικασίας ανα- γνώρισης κινδύνου καθώς και μέσω του συστήματος αναφορών του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας. Όσον αφορά τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία, ακολουθού- νται διαδικασίες καταγραφής τους στο βιβλίο ατυχημάτων, διαδι- κασίες αναγγελίας και ανάλυσης περιστατικών, διαδικασίες χαρα- κτηρισμού και διερεύνησης συμβάντων, καθώς και σε ανώτερο επίπεδο επιλέγονται περιστατικά που αναλύονται με χρήση δέν- δρου βαθύτερων αιτιών. Μέσω της διαδικασίας αυτής, καθορίζο- νται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες ώστε να προσδιορι- στούν οι απαιτούμενες βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης ΥΑΕ. Παράλληλα, μέσω εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρή- σεων εξασφαλίζεται η ποιότητα των διαδικασιών και η συνεχής βελτίωση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να απομακρύνονται από τις συνθήκες εργασίας που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια και προστατεύονται από τυχόν αντίποινα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολο- γίας. Οι υπεύθυνοι για την Υγεία και Ασφάλεια δύναται να εισηγη- θούν την απομάκρυνση εργαζομένων εφόσον συντρέχει λόγος. Τέλος, τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας ενσωματώνονται στο κεντρικό εταιρικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων (ERM) προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η ιεράρχηση τους, καθώς και η απαιτούμενη κατανομή των σχετικών πόρων για την βελτίωσή τους. [GRI 403-2] [GRI 403-7] • Η MYTILINEOS εφαρμόζει πρακτικές επαγγελματικής υγείας που συμβάλλουν στον εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων Υγείας & Ασφάλειας. Στις πρακτικές αυτές περιλαμβά- νονται μεταξύ άλλων η λειτουργία Ιατρείου με συνεχή παρουσία νοσοκόμων και τακτική παρουσία Ιατρών. Τακτικές επισκέψεις και επιθεωρήσεις των χώρων εργασίας από ειδικό Ιατρό Εργα- σίας, ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε καθημερινή βάση τις εργάσιμες ώρες στο Ιατρείο των γραφείων χωρίς κόστος για όλους τους εργαζομένους. Κατά το 2021, λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2 εφαρμόστηκαν επιπλέον πρακτικές επαγγελματικής υγείας με σημαντικότερες: τη διενέργεια δωρεάν test COVID-19 για όλο το προσωπικό βάσει προγραμματισμού ή έκτακτου συμ- βάντος, η παροχή προληπτικής τηλεργασίας σε ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες, η τακτική διανομή ειδικού ατομικού πακέτου, ειδι- κές εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις σχετικά με τα μέτρα πρόλη- ψης καθώς και τακτικές απολυμάνσεις. [GRI 403-3] • Για την προώθηση της υγείας των εργαζομένων, εκτός από την πρόσβαση στις κρατικές δομές υγείας, η Εταιρεία παρέχει πρό- σθετο πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εργαζομένους της. Επιπλέον παρέχει γενικές ιατρικές υπηρεσίες στους εργαζομένους της σε καθημερινή βάση στο οργανωμένο ιατρείο που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της και εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα εμβολιασμών σε κατηγορίες των εργαζομένων της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνο- νται προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Το 2021, εντάχθηκαν δράσεις που επικεντρώνο- νται στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήρι- ξης Εργαζομένων (Employee Assistance Program) δημιουργή- θηκε η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης. Mία υπηρε- σία που παρέχει στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους εικοσιτετράωρη συμβουλευτική στήριξη μέσα από ένα δίκτυο έμπειρων ψυχολόγων και ειδικών σε προσωπικά, οικογενειακά και εργασιακά θέματα, καθώς και δωρεάν εξατομικευμένες δια ζώσης ή εξ αποστάσεως συνεδρίες. Παράλληλα, με αφορμή το μήνα Ψυχικής Υγείας διοργανώθηκε μία σειρά βιωματικών δια- λέξεων για ενημέρωση και συζήτηση επί μίας σειράς θεμάτων που αφορούν στη συναισθηματική και ψυχική υγεία, αλλά και εν γένει στην υιοθέτηση καθημερινών συνηθειών που προάγουν την υγεία και την ευεξία. [GRI 403-6] • Τα θέματα υγείας και υγιεινής αποτελούν καθοριστικό παρά- γοντα για την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και κατ’ επέ- κταση των τοπικών κοινοτήτων που δραστηριοποιείται η Εται- ρεία. Η MYTILINEOS επενδύει συστηματικά στον τομέα αυτό, παρακολουθώντας, αξιολογώντας και ελέγχοντας, όλους τους παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της καλής υγείας και της υγιεινής διαβίωσης των εργαζομένων. Η έκθεση στη σκόνη, στο θόρυβο, στις υψη- λές θερμοκρασίες, όπως επίσης και σε ουσίες όπως: οι ενώσεις του φθορίου, το διοξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα, και οι αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες είναι τα βασικά ζητήματα που παρακολουθούνται συστηματικά. Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση στοχεύει στην καλύτερη δυνατή κατανόηση εκ μέρους των Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS για το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ουσιαστικό θέμα το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξή της. [GRI 103-2b] Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της MYTILINEOS και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο. Ως υπεύθυνη επιχείρηση, η MYTILINEOS ανα- γνωρίζει τόσο την ευθύνη της για τη συνεχή βελτίωση των συν- θηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δικαίωμα των εργαζομένων της αλλά και των εργαζομένων των ανεξάρτητων εργολάβων που εκτελούν εργασίες στους χώρους της, να εργάζονται χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπο- ρούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό ή επαγγελματική ασθένεια. [GRI 103-1a] Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] • Η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών 10,00 7,89

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=