Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

90 91 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Κοινωνία Ανθρώπινα Δικαιώματα Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Σε όλους τους εργασιακούς χώρους των ΤΕΔ, των θυγατρικών εταιρειών και των εργολάβων και προμηθευτών της Εταιρείας. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Άμεσα εμπλεκόμενοι στις επιδράσεις αυτές είναι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της ΜYTILINEOS, οι θυγατρικές της εταιρείες ενώ έμμεση συμμετοχή δύναται να έχουν οι εργολάβοι / προμηθευτές της. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. • Στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης ή αλλού χαρακτηριστικού. • Στην εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας (modern slavery). Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Εργαζόμενους • Προμηθευτές • Μέτοχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές • Μ.Κ.Ο. • Τοπικές Κοινότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους και των κοινωνικών, που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της. Η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων συμβάλλει στην περαι- τέρω ενίσχυση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί την εξέλιξη των εργαζομένων, αλλά και στη διασφάλιση της μη συμ- μετοχής σε συνθήκες παραβίασης των εν λόγω δικαιωμάτων που μπορεί να προκληθούν είτε από άλλη συνεργαζόμενη επιχείρηση, φορείς της Πολιτείας, φυσικά πρόσωπα ή άλλες ομάδες που συνερ- γάζεται στις χώρες που δραστηριοποιείται. Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] Η MYTILINEOS, λόγω της δραστηριότητάς της σε αναπτυσσόμε- νες χώρες του εξωτερικού κυρίως μέσω του Τομέα Έργων Βιώ- σιμης Ανάπτυξης (SES) και του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) αναγνωρίζει κινδύνους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός του εργασιακού της περιβάλλοντος όσο και στο περιβάλλον δραστη- ριότητας των βασικών προμηθευτών και συνεργατών της. Πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με παι- δική εργασία, κουλτούρα διαφθοράς, ανισότητες στον εργασιακό χώρο, περιορισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων κ.ά. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να επηρεάσουν τόσο το οικονομικό όσο και το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μέσω πιθανών επιπτώσεων στη φήμη και την κοινωνική άδεια λειτουργίας της, ενώ ενδέχεται να οδηγήσουν και σε νομι- κές κυρώσεις αλλά και στη λήψη έκτακτων μέτρων πέραν αυτών που επιβάλλουν οι κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες. Δέσμευση [GRI 103-2c] Μηδενική ανοχή στην παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαι- ωμάτων της MYTILINEOS, του «Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολο- γίας» και του «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών / Συνεργατών». Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] [SASB EM-MM-210a.3] • H MYTILINEOS δεσμεύεται στις 6 πρώτες Αρχές του Οικουμε- νικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως καθορίζονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώ- ματα (UDHR). Η συγκεκριμένη δέσμευση της MYTILINEOS που αφορά στον έλεγχο και την δημοσίευση των επιδράσεων στον τομέα αυτό, καθώς και οι Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολο- γίας και Προμηθευτών/ Συνεργατών που απευθύνονται σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες της Εταιρείας και στους προμηθευ- τές/συνεργάτες, προάγουν το σεβασμό και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μειώνοντας την πιθανότητα ύπαρξης περιστατικών στο εργασιακό της περιβάλλον. • Η MYTILINEOS παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σχετικά με την εργασία ανηλίκων, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας και είναι σε πλήρη συμφω- νία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οι εργαζό- μενοι στην Εταιρεία μπορούν χωρίς κανένα περιορισμό να συμμε- τέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις. • Τα εργασιακά δικαιώματα αποτελούν ουσιαστικό θέμα για όλους τους εργαζόμενους. Οι άμεσα εργαζόμενοι της Εταιρείας καλύ- πτονται από επιχειρησιακές ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου αυτές ισχύουν, και συμμετέχουν μέσω εκπροσώπων τους σε επιτρο- πές υγείας και ασφάλειας, παρέχοντας τις προτάσεις τους στη διοίκηση για συνεχή βελτίωση. Παράλληλα, ενώσεις εργαζομένων λειτουργούν στον Τομέα Μεταλλουργίας και στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου σε επίπεδο επιχειρηματικών μονάδων, λειτουργούν πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώ- σεις, με εκπροσώπους που εκλέγονται από τους εργαζομένους σε γενική συνέ- λευση, καθώς και εκπροσώπους στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργά- νωση (Εργατικό Κέντρο Βόλου), όπως και στην ΠΟΕΜ (Πανελλήνια Ομοσπον- δία Εργατουπαλλήλων Μετάλλου). • Η Εταιρεία, μέσω του βασικού μηχα- νισμού αναφοράς παραβάσεων του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμη- θευτών/Συνεργατών που εφαρμόζει (ανώνυμες ή επώνυμες αναφορές μέσω τηλεφώνου, fax, ταχυδρομείου, καθώς επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυ- δρομείου προς τη Διεύθυνση Κανονι- στικής Συμμόρφωσης), δίνει τη δυνατό- τητα στους εργαζόμενους της και στους προμηθευτές/συνεργάτες της να διατυ- πώσουν τυχόν ανησυχίες τους, καθώς και περιστατικά παραβίασης Ανθρωπί- νων Δικαιωμάτων. Παράλληλα δεσμεύε- ται ότι δεν αναλαμβάνει καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγμα- τική ή υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπε- ριφορά. Ο μηχανισμός αυτός βρίσκε- ται υπό εμπλουτισμό σε σχέση με την οδηγία 1937/2019 του Ευρωπαϊκού Κοι- νοβουλίου και μετά την σχετική τοπική νομοθετική ρύθμιση η αναθεωρημένη του έκδοση θα τεθεί σε λειτουργία. • Σχετικά με τη δραστηριότητά της στις αναπτυσσόμενες χώρες, η MYTILINEOS λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της νομιμότητας. Η διαχεί- ριση της ασφαλούς εργασίας διέπε- ται από μία σειρά ενεργειών που έχουν καθήκον όλοι να υλοποιούν, για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων και την λήψη των κατάλληλων μέτρων. Παράλληλα, στις συμβάσεις που υπο- γράφονται με τους εργολάβους και τους προμηθευτές υπάρχει ρητή διάταξη αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. • Τέλος, η Εταιρεία, δεσμεύεται στην τακτική αξιολόγηση των βασικών επι- χειρηματικών της μονάδων, των Τομέων της Επιχειρηματικής της Δρα- στηριότητας, σχετικά με τις επιδράσεις σε βασικούς τομείς προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνεται από το Οικουμενικό Σύμφωνο Global Compact (Global Compact Self-Assessment Tool – ενότητα Ανθρώπινα Δικαιώματα) καθώς και στη δημοσίευση των σχετικών ευρη- μάτων. Αυτή η διαδικασία υποστηρίζε- ται και από την καθημερινή επικοινω- νία αλλά και από τις διαδικασίες και τα συστήματα διαχείρισης των εργαζομέ- νων που εφαρμόζονται από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αποτελέσματα [GRI 103-3a-ii] • To 2021, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εργαζομένων σχετικά με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, η Εται- ρεία υλοποίησε ειδική εκπαίδευση για τα στελέχη της, μέσω της διαδικασίας e-learning, στην θεματική των Ανθρω- πίνων Δικαιωμάτων, όπου 730 εργαζό- μενοι ενημερώθηκαν για τον σεβασμό της ελευθερίας του συνδικαλισμού, την εξάλειψη κάθε μορφής αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, την αναγνώ- ριση και εξάλειψη της παιδικής εργα- σίας και την εξάλειψη οποιασδήποτε διά- κρισης σχετική με τον χώρο εργασίας και απασχόλησης. • Μέσω της επίσημης διαδικασίας ανα- φορών παραβιάσεων του Κώδικα Επαγ- γελματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας, δεν αναφέρθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στην Διεύ- θυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης κανένα περιστατικό παραβίασης Ανθρω- πίνων Δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του 2021, επιτυγχάνοντας το διαχρονικό στόχο της Εταιρείας για μηδενική ανοχή στην παραβίαση των Ανθρω- πίνων Δικαιωμάτων. • Το 2021, η Εταιρεία υλοποίησε, για 5 η συνεχόμενη χρονιά, τη διαδικασία αυτο- αξιολόγησης για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηρι- ότητας και σε όλες τις χώρες δραστηρι- οποίησης που αναφέρονται στην ενό- τητα "Χώρες Δραστηριοποίησης 2021". Σύμφωνα με τα ευρήματα της διαδι- κασίας, δεν καταγράφηκαν περιο- χές που να παρατηρούνται ελλείψεις τέτοιες που να μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις δρα- στηριότητες της Εταιρείας. Οι βασικοί τομείς που διερευνήθηκαν σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία παρουσιάζο- νται στον ακόλουθο πίνακα. [GRI 412-1] 9,40 7,84 Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσιοποίησης είναι η παροχή πληρο- φοριών και στοιχείων προς τις ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων ώστε να κατανοήσουν το πώς η MYTILINEOS διαχειρίζεται το θέμα των ΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων, στο πλαίσιο της λειτουργίας της. [GRI 103-2b] H MYTILINEOS στοχεύει στη διαφάλιση των εργασιακών σχέσεων που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, όπως αναφέρεται και στην Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Εταιρείας. Ταυτόχρονα στο- χεύει στην προαγωγή των θεμελιωδών αρχών της Διακήρυξης για την Προστασία των Θεμελιωδών Εργασιακών Δικαιωμάτων του Διε- θνούς Οργανισμού Εργασίας συμπεριλαμβανομένου: α) του σεβα- σμού της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ουσιαστικής ανα- γνώρισης του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, β) της εξάλειψης όλων των μορφών αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, γ) της μη συμμετοχής σε μορφές παιδικής εργασίας και δ) της εξάλειψης των διακρίσεων στην εργασία. Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] Βασική πρόκληση για την Εταιρεία αποτελεί η διατήρηση της προ- στασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των εργασιακών

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=