Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

96 97 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 MYTILINEOS Περιβάλλον Εισαγωγή Διακυβέρνηση Διασφάλιση & Πρότυπα Βιωσιμότητας Κοινωνία Βιωσιμότητα Τοπικών κοινοτήτων Όρια Ουσιαστικού Θέματος [GRI 102-46] [GRI 103-1b] Που προκαλούνται οι επιδράσεις: Κυρίως στις κοινότητες που γειτνιάζουν με τις βιομηχανικές μονάδες και τα εργοτάξια της Εταιρείας, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Από ποιον προκαλούνται οι επιδράσεις: Προκαλούνται τόσο από τους ΤΕΔ της MYTILINEOS, όσο και από τις Εθελοντικές & Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά και τους δήμους στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Εταιρεία για την υλοποίηση της κοινωνικής της πολιτικής. Η διαχείριση του θέματος από τη MYTILINEOS συμβάλλει στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης: • Στην αναβάθμιση τοπικών υποδομών και δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά. • Στην ενίσχυση τοπικής και εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης. • Στην προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς. Θέμα αυξημένης σημαντικότητας για: • Τοπικές Κοινότητες • Εργαζομένους • Προμηθευτές • Μ.Κ.Ο. • Μετόχους / Επενδυτές / Οικονομικούς Αναλυτές στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MYTILINEOS. Σημαντικότητα επίδρασης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τιμές που έλαβε το θέμα στη διαδικασία Ουσιαστικότητας σε κλίμακα [0–10] όπου 0 «Καθόλου σημαντικό» και 10 «Πολύ σημαντικό» Σημαντικότητα για τους κοινωνικούς εταίρους Διοικητική Προσέγγιση [GRI 102-11] [GRI 103-2c] Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι η πρόσβαση των Κοι- νωνικών Εταίρων της MYTILINEOS σε πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου της Εταιρείας, και την ανά- δειξη της υπεύθυνης λειτουργίας της απέναντι στην Κοινωνία. Στό- χος της Εταιρείας είναι να εξοικειώνεται με τις ανάγκες και τις προ- τεραιότητες των τοπικών της κοινοτήτων ώστε οι αναπτυξιακές προσπάθειες της να είναι όσο το δυνατόν πιο συμβατές με τις δικές τους αλλά και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. [GRI 103-2b] Βασικές Προκλήσεις / Επιδράσεις [GRI 103-1a] [GRI 102-15] Η κοινωνική συμμετοχή ενισχύει την πολιτική της προληπτικής προ- σέγγισης που ακολουθεί η MYTILINEOS, περιορίζοντας τους απρό- βλεπτους μη οικονομικούς κινδύνους και συμβάλλοντας ταυτό- χρονα στη διατήρηση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της αλλά και της καλής της φήμης. Βασική πρόκληση για την Εταιρεία απο- τελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις τοπικές της κοινωνίες, η οποία περιλαμβάνει τoν κοινωνικό διάλογο με τις ομά- δες των Κοινωνικών Εταίρων και τη συλλογική δράση, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά θέματα αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες Βιώ- σιμης Ανάπτυξης. Η ανταλλαγή πληροφοριών, η διαβούλευση και η διαπραγμάτευση αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την συμμετοχική προσέγγιση στην αναγνώριση και υλοποίηση κοινωνικών επενδύ- σεων της MYTILINEOS. Πρόκειται για μια συνεχώς εξελισσόμενη προσπάθεια με διάφορες μορφές, οι οποίες στο σύνολό τους συνε- πάγονται τη δέσμευση της Εταιρείας να ανταποκρίνεται στις διαφο- ρετικές προσδοκίες των τοπικών της κοινοτήτων, στο βαθμό που της αναλογεί, όπως: στην ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και οικονομίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφά- λιση της υγείας και της ευημερίας, τη μείωση των συνεπειών της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, την ποιοτική εκπαίδευση και την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς. Κυριότεροι κίνδυνοι [GRI 102-15] Η αδυναμία, εκ μέρους της Εταιρείας, του έγκαιρου εντοπισμού, και διαχείρισης των συχνά μεταβαλλόμενων κοινωνικών, οικονο- μικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των τοπικών της κοινωνιών, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη θέση της Εταιρείας ως αναπόσπα- στο μέλος τους με κοινά συμφέροντα. Το γεγονός αυτό ενδέχε- ται να έχει επιπτώσεις στη διατήρηση της «κοινωνικής άδειας» λειτουργίας της Εταιρείας, θέτοντας πιθανούς περιορισμούς στη μελλοντική της ανάπτυξη. Διαχείριση / Τακτικές Αντιμετώπισης [GRI 103-2a] [SASB EM-MM-210b.1] • Οι Γενικές Διευθύνσεις κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριό- τητας της MYTILINEOS έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες που λειτουργούν. Βασική επιδί- ωξη αποτελεί ο εντοπισμός τυχόν αρνητικών επιχειρησιακών επι- πτώσεων και η ελαχιστοποίηση αυτών μέσω της υπεύθυνης επι- χειρηματικής συμπεριφοράς και δραστηριότητας. • Σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας τηςMYTILINEOS έχει οριστεί και λειτουργεί ομάδα Sustainability/ESG που διαχειρί- ζεται την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, της ετήσιας δια- βούλευσης των κοινωνικών εταίρων, της συνεργασίας με τοπικά μέσα ενημέρωσης και της οργάνωσης των επισκέψεων μελών της κοινότητας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας όποτε ζητηθεί. • Η Εταιρεία επικοινωνεί με τις τοπικές της κοινότητες με σαφή και διαφανή τρόπο μέσω της πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» που εφαρμόζεται κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται οι βιομηχανι- κές της μονάδες. • Η συνεργασία της MYTILINEOS τόσο με την ευρύτερη κοινωνία όσο και με τις τοπικές της κοινότητες είναι διαρκής, πολυδιάστατη και ουσιαστική. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Εταιρεία είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες της κάθε κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής της και διαμορφώνονται είτε μέσα από ανοι- χτό διάλογο με τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους είτε μέσω της διεξαγωγής ερευνών για τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων και ερευνών γνώμης. Παράλληλα, διοργανώνονται ετή- σιες θεματικές ή γενικές ανοικτές διαβουλεύσεις με τους εκπρο- σώπους των τοπικών κοινοτήτων για παρακολούθηση και συζή- τηση σε ειδικά ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Δέσμευση [GRI 103-2c] Η συνεπής εφαρμογή του κοινωνικού διαλόγου και της κοινω- νικής πολιτικής της MYTILINEOS με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης της με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και η προ- στασία των δικαιωμάτων των πολιτών των τοπικών κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τις βιομηχανικές μονάδες της Εταιρείας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας. Στόχος [GRI 103-2c-iii] Διαχρονικός στόχος της MYTILINEOS είναι οι κοινωνικές της επεν- δύσεις (πρωτοβουλίες και προγράμματα) να δίνουν προτεραιότητα σε έργα που είναι βιώσιμα σε μακροπρόθεσμη βάση συμβάλλοντας στη βελτίωση των κοινωνικών πτυχών της ζωής των τοπικών της κοι- νοτήτων αλλά και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Βασικοί άξονες της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS [GRI 103-2c-i] • Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης: Οι βασικές δραστηριό- τητες της MYTILINEOS εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, γεγονός που δείχνει ότι η Εταιρεία ανα- γνωρίζει και αποδέχεται το σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην ανάπτυξη και διατήρηση της ευημερίας των τοπικών κοινο- τήτων. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού της προέρ- χεται από τοπικούς πληθυσμούς. • Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας: Αρχή όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας αποτελεί η επι- λογή εγχώριων και κατ’ επέκταση τοπικών προμηθευτών κατά προτεραιότητα, για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, σύμ- φωνα πάντα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους. Περισ- σότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη 3 η μελέτη της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www. mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/pws-dimiourgoume-aksia/ koinwniko-oikonomiki-epidrasi-stin-ellada/. • Ουσιαστική προσφορά μέσω του ετήσιου προγράμματος Κοινωνικών επενδύσεων με την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων: Η Εταιρεία φιλοδοξεί να συμ- βάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής επιδιώκοντας στρατηγικά τη μεγαλύτερη ενεργοποίησή της, μέσω επιλεγμένων δράσεων, σε τομείς που συνδέονται άμεσα με: α) την κουλτούρα και τις επιχειρηματικές της αξίες, β) τις επιδράσεις της επιχειρημα- τικής της δραστηριότητας, γ) τις βασικές κοινωνικές ανάγκες που αναδείχθηκαν μέσα από την πολύχρονη οικονομική κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και δ) τους Παγκόσμιους Στό- χους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλε- κτρονική διεύθυνση: sdactionsmap.mytilineos.gr/. • Περαιτέρω ενίσχυση των εποικοδομητικών σχέσεων που έχει κτίσει διαχρονικά με τους κοινωνικούς φορείς , εφαρ- μόζοντας ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης και διαχείρισης κοι- νωνικών αιτημάτων, που ενισχύει τη διαφάνεια, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικών της επενδύσεων αλλά και την ανάπτυξη νέων συμπράξεων. Η Εταιρεία εντός του 2021 προέβη στην δημιουργία Διαδικασίας Αξιολόγησης & Διαχείρισης Κοινω- νικών Αιτημάτων, Εταιρικών Κοινωνικών Προγραμμάτων και Πρω- τοβουλιών στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας για τη θέσπιση στρατηγικών στόχων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση των κοινωνικών αιτημάτων καθώς και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Εται- ρεία. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια νέα Διαδικασία Διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων στον Τομέα Μεταλλουργίας με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας της Εταιρείας με τις τοπικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων καθώς και την αποτελεσματική δια- χείριση όλων των αιτημάτων (ερωτήματα, αιτήματα συνεργασίας, αιτήματα χορηγίας/ δωρεάς, αιτήματα αποστολής ενημερωτικού υλικού, αιτήματα που αφορούν σε προγραμματισμό επίσκε- ψης), σχολίων, παραπόνων κτλ. που αφορούν σε θέματα ESG και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/ embraktws-systima-diaxeirisis-koinwnikwn-aitimatwn/. • Εξειδικευμένα στελέχη σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστη- ριότητας διαχειρίζονται τις σχέσεις της Εταιρείας με τις τοπικές της κοινότητες και σε συνεργασία με την κεντρική Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης της MYTILINEOS υλοποιούν σε τοπικό επί- πεδο το θεσμό της ετήσιας Διαβούλευσης των Κοινωνικών Εταί- ρων, ώστε να καταγράφονται οι τοπικές ανάγκες και να εξετάζο- νται νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Αποτελέσματα [GRI 103-3a-ii] Διαβούλευση Κοινωνικών Εταίρων Η MYTILINEOS, με απόλυτη συνέπεια τα τελευταία 12 χρόνια, εφαρ- μόζει το θεσμό του Ανοιχτού Κοινωνικού Διαλόγου με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. Η Εταιρεία βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και πρακτικών στις σχέσεις της με τις κοινωνικές ομάδες. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Τομέα Μεταλλουργίας, η 7 η κατά σειρά θεματική διαβούλευση των Κοινωνικών Εταίρων με θέμα «Covid- 19: Μέτρακαι δράσεις για τηναποτελεσματικήδιαχείριση της πανδημίας – Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέ- χεια» . Σχετικές αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην αντί- στοιχη ενότητα της παρούσας Έκθεσης. Τοπική απασχόληση και ανάπτυξη Η MYTILINEOS, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του 2021, έχει δημιουργήσει σχεδόν 1.480 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία 12 χρόνια. Παράλληλα, η Εταιρεία αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στη δημιουργία εισοδήματος των τοπικών της κοινοτήτων, συνεχίζει να διατηρεί ένα πολύ υψηλό ποσοστό τοπικής απασχόλησης με περισσότερους από 9 στους 10 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους της να προέρχονται από τοπικούς πληθυσμούς. Επιπροσθέτως, στηρίζοντας την εγχώρια και κατ’ επέκταση τοπική εφοδιαστική αλυσίδα με αγορές προϊό- ντων και υπηρεσιών οι οποίες δημιουργούν εισόδημα, θέσεις εργα- σίας (περισσότερες από 1.900 έμμεσες θέσεις απασχόλησης στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας το 2021) και μισθούς οι οποίοι καταναλώνονται στην αγορά και με τη σειρά τους δημιουργούν επαγόμενες θέσεις εργασίας, μισθούς και φόρους που καταβάλλονται στο Κράτος. 9,80 7,40 Ποσοστό εργαζομένων από τοπικές κοινότητες (άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι) 2019 2021 2020 0% 20% 40% 60% 80% 100% 93,6% 90,5% 92,1%

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTQ=